logo
Karta przedmiotu
logo

Sieci ciepłownicze i instalacje wewnętrzne budynków

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 16293

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L15 P20 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Bożena Babiarz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem i działaniem instalacji grzewczych i sieci ciepłowniczych

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów drugiego semestru

Materiały dydaktyczne: Materiały do projektowania i katalogi producentów

Inne: Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Czasopisma branżowe.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Babiarz B. Heating system designing Oficyna wydawnicza PRz. 2015
2 ASHRAE ASHRAE Handbook – Fundamentals ASHRAE. 2021
3 Stephen A. Roosa, Steve Doty, Wayne C. Turner Energy Management Handbook River Publishers. 2018
4 Bard Skagestad, Peter Mildenstein District Heating and Cooling Connection Handbook INTERNATIONAL ENERGY AGENCY IEA DISTRICT HEATING AND COOLING.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Babiarz B. Heating system designing Oficyna Wydawnicza PRz. 2015
2 Li, Hongwei; Svendsen, Svend ; Gudmundsson, Oddgeir; Kuosa, Maunu; Future low temperature district heating design guidebook DTU Library. 2017
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Li, Hongwei; Svendsen, Svend ; Gudmundsson, Oddgeir; Kuosa, Maunu; Future low temperature district heating design guidebook DTU Library. 2017
2 Babiarz B. Babiarz B., Heating system designing Oficyna Wydawnicza PRz. 2015

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na drugi semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, procesów cieplnych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność czytania rysunków architektoniczno-budowlanych, znajomość podstawowych oznaczeń branży budowlanej i instalacyjnej, rozumienie podstawowych zagadnień cieplno-przepływowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wyobraźnia przestrzenna

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna kryteria określania parametrów projektowych do obliczeń mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewnictwa i ciepłownictwa wykład, projekt indywidualny kolokwium, obrona projektu K_W08++
K_W09+++
P7S_WG
02 Zna metodologię obliczeń wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia i budynku wykłady, projekt indywidualny kolokwium, obrona projektu K_W06++
K_W08++
K_W09++
P7S_WG
P7S_WK
03 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów i charakterystyki elementów i technologii stosowanych w ogrzewnictwie i ciepłownictwie wykład, projekt indywidualny obrona projektu K_W06++
K_W09++
P7S_WG
P7S_WK
04 Potrafi dobrać elementy i technologię instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, sieci ciepłowniczej. Obrazuje instalację grzewczą i sieć ciepłowniczą graficznie projekt indywidualny obrona projektu K_U01++
K_U02+++
K_U05++
P7S_UK
P7S_UW
05 Wykonuje obliczenia hydrauliczne instalacji systemu wodnego, węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczej projekt indywidualny obrona projektu K_U03+++
K_U04++
K_U06++
P7S_UU
P7S_UW
06 Zna podstawowy zakres badań odbiorczych instalacji grzewczych, węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych. wykład kolokwium K_U01++
K_U02+++
P7S_UK
P7S_UW
07 Ma świadomość obszerności zagadnień w branży grzewczej i ciepłowniczej oraz rozwoju technologii i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. projekt indywidualny obrona projektu K_U02+++
K_U08++
P7S_UO
P7S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wymagania komfortu cieplnego. Mikroklimat pomieszczenia – parametry. Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. W01 MEK01
2 TK02 Zasady obliczania współczynników przenikania ciepła. W02 MEK01
2 TK03 Straty ciepła przez przenikanie i na wentylację. Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego. W03 MEK01 MEK02
2 TK04 Klasyfikacja, charakterystyka i kryteria doboru grzejników. W04 MEK03
2 TK05 Klasyfikacja i charakterystyka systemów ogrzewania. W05 MEK03
2 TK06 Graficzne obrazowanie instalacji centralnego ogrzewania W06 MEK04
2 TK07 Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania. W07 MEK05
2 TK08 Klasyfikacja i charakterystyka źródeł ciepła. Przegląd typów kotłów, węzłów cieplnych. W08 MEK02 MEK03
2 TK09 Zabezpieczenie wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego i zamkniętego. W09 MEK01
2 TK10 Wprowadzenie do ciepłownictwa. Klasyfikacja i charakterystyka węzłów cieplnych. W10 MEK03 MEK04
2 TK11 Charakterystyka materiałów i technologii stosowanych w ogrzewnictwie i ciepłownictwie W11 MEK03 MEK05
2 TK12 Klasyfikacja i charakterystyka technologii sieci ciepłowniczych. W12 MEK03
2 TK13 Projektowanie sieci cieplnych preizolowanych. W13 MEK03
2 TK14 Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i ciepłownictwie W14 MEK01
2 TK15 Badania i odbiory instalacji c.o., węzłów i sieci ciepłowniczych W15 MEK06
2 TK16 Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku, którego podkład budowlany stanowi załącznik do tematu, według indywidualnych założeń. P1 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07
2 TK17 Projekt dwufunkcyjnego węzła cieplnego. P2 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
2 TK18 Analiza i badanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz ciepłowniczych. Badanie rozkładu temperatury w układach ogrzewania. Badanie charakterystyki hydraulicznej wodnych instalacji ogrzewania i elementów sieci preizolowanej. Laboratorium MEK03 MEK05 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 25.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 8.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład obecności i aktywność na zajęciach
Laboratorium zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych wraz z opracowaniem sprawozdań
Projekt/Seminarium ocena z obrony-prezentacji projektów wykonanych wg indywidualnych założeń
Ocena końcowa ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia projektów 25%, laboratoriów 15% i egzaminu 60%

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 B. Babiarz; A. Bednarz Analiza możliwości finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków 2023
2 B. Babiarz; A. Chęć Jakościowa ocena ryzyka projektów inwestycyjnych branży ciepłowniczej 2022
3 B. Babiarz; W. Szymański Wpływ bezwładności cieplnej budynku na wykres obciążeń 2022
4 B. Babiarz; W. Szymański Perspektywa zarządzania bezpieczeństwem zaopatrzenia w ciepło 2021
5 B. Babiarz; A. Blokus Dependency of technological lines in reliability analysis of heat production 2020
6 B. Babiarz; W. Szymański Introduction to the Dynamics of Heat Transfer in Buildings 2020
7 B. Babiarz Aspects of Heat Supply Security Management Using Elements of Decision Theory 2018
8 B. Babiarz; A. Puszkarewicz Selected causes of exploitation problems caused by secondary contamination of drinking tap water 2018
9 B. Babiarz; E. Dec; R. Sekret Analysis of temperature, air humidity and wind conditions for the needs of outdoor thermal comfort 2018
10 B. Babiarz; E. Dec; R. Sekret Possibilities of using solar energy in the processes of cooling external zones of people 2018
11 B. Babiarz; P. Kut District heating simulation in the aspect of heat supply safety 2018