logo
Karta przedmiotu
logo

Pasywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 16292

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 C10 P15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Michał Musiał

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy na temat współczesnych pasywnych rozwiązań słonecznych oraz umiejętność ich zastosowania w budownictwie.

Ogólne informacje o zajęciach: Zapoznanie się z zagadnieniami pasywnych systemów słonecznych. Poznanie nowoczesnych technologii w zakresie pośrednich zysków słonecznych. Poznanie podstaw praktycznego zastosowania i wymiarowania słonecznych systemów pasywnych w budownictwie.

Materiały dydaktyczne: M. Kaczmarzyk, A. Starakiewicz, J. Szyszka ; Selected issues of building physics in theory and calculation. Publishing House of the Rzeszów University of Technology 2015

Inne: L. Lichołai; M. Musiał, Experimental Analysis of the Function of a Window with a Phase Change Heat Accumulator, 2020

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 David Thorpe Passive Solar Architecture Pocket Reference Published November 10, 2017 by Routledge. 2017
2 M. Kaczmarzyk, A. Starakiewicz, J. Szyszka Selected issues of building physics in theory and calculation Publishing House of the Rzeszów University of Technology. 2015
3 Chwieduk D., Solar energy in buildings. Thermal energy balance for efficient heating and cooling. Academic Prees, Elsevier, Amsterdam. 2014
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Fliescher A.S., Themal energy storage using pchase change materilas, fundaments and applications Springer, Heidelberg, Germany. 2015
2 Athienitis A.K., Santamouris M. Thermal analysis and design of passive solar buildings James and James Ltd.. 2002
Literatura do samodzielnego studiowania
1 A.F. Zobaa Energy Storage - technologies and applications InTech, Rijeka. 2013

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończony kurs z modelowani systemów transferu energii

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza o możliwości zastosowania technologii energooszczędnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność korzystania z technologii informacyjnych, zasobów internetu oraz norm przedmiotowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupach.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w budownictwie i konieczności stosowania odnawialnych źródeł energii oraz pasywnych systemów słonecznych w budownictwie. wykład Weryfikacja w formie kolokwium K_W04++
P7S_WG
P7S_WK
02 Ma poszerzoną wiedzę na temat wpływu stosowania pasywnych systemów słonecznych na inwestycje budowlane oraz na środowisko. wykład kolokwium K_W05++
K_W08++
K_W09++
P7S_WG
03 Zna zasady wykorzystania energii z niekonwencjonalnych źródeł i szacowania ich efektywności energetycznej. ćwiczenia przygotowanie i przedstawienie prezentacji wraz z ustnymi odpowiedziami na pytania K_U01+
K_U02+
K_U03+
P7S_UK
P7S_UW
04 Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych i oprogramowania wspomagającego pracę projektanta do wymiarowania pasywnych systemów słonecznych. projekt ocena za projekt K_U04+
K_U05+
K_U06+
P7S_UU
P7S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Rodzaje źródeł energii, strategia rozwoju systemów słonecznych. W01-W05 MEK01
2 TK02 Charakterystyka poszczególnych systemów zysków od promieniowania słonecznego, charakterystyka pasywnych systemów słonecznych W06-W14 MEK01
2 TK03 Hybrydowe systemy słoneczne, perspektywy wykorzystania źródeł energii. W15 MEK03
2 TK04 Praktyczne znaczenie zagadnień pasywnych systemów słonecznych w budownictwie. C01-C10 MEK01 MEK02
2 TK05 Zastosowanie poszczególnych pasywnych rozwiązań słonecznych w różnych obiektach budowlanych, wymiarowanie systemów energetycznych, znajdujących zastosowanie w budownictwie. P01-P07 MEK01 MEK04
2 TK06 Zagadnienia dotyczące teraźniejszego i przyszłościowego zastosowania pasywnych systemów słonecznych w budownictwie. P08-P15 MEK01 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 1.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe
Ćwiczenia/Lektorat Ocena przygotowanych materiałów oraz ocena przygotowania i aktywności.
Projekt/Seminarium Wykonanie projektu według indywidualnych założeń
Ocena końcowa Zaliczenie obejmujące sprawdzenie wiedzy uzyskanej podczas wykładów, ćwiczeń oraz wykonanie projektu.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Katunský; L. Lichołai; M. Musiał Modern Thermal Energy Storage Systems Dedicated to Autonomous Buildings 2023
2 L. Lichołai; M. Musiał; A. Pękala Analysis of the Thermal Performance of Isothermal Composite Heat Accumulators Containing Organic Phase-Change Material 2023
3 M. Musiał; A. Pękala Functioning of Heat Accumulating Composites of Carbon Recyclate and Phase Change Material 2022
4 T. Galek; M. Musiał; A. Pękala Pyritization in Stone-Building Materials Modeling of Geochemical Interaction 2022
5 L. Lichołai; M. Musiał The Impact of a Mobile Shading System and a Phase-Change Heat Store on the Thermal Functioning of a Transparent Building Partition 2021
6 M. Kaczmarzyk; M. Musiał Parametric Study of a Lunar Base Power Systems 2021
7 M. Musiał Materiał zmiennofazowy i sposób wytwarzania materiału zmiennofazowego 2021
8 M. Musiał; A. Pękala Modelling the Leachability of Strontium and Barium from Stone Building Materials 2021
9 L. Lichołai; M. Musiał Experimental Analysis of the Function of a Window with a Phase Change Heat Accumulator 2020
10 M. Musiał Experimental and Numerical Analysis of the Energy Efficiency of Transparent Partitions with a Thermal Storage Unit 2020
11 M. Kaczmarzyk; M. Musiał; G. Piątkowski Preliminary assessment of a flat roof radiation on radiative heat gains of nearby windows – a case study 2019
12 M. Musiał Untersuchung des Einflusses der Geometrie von  PCM-Elementen auf ihre Wärmespeichereffizienz 2019
13 L. Lichołai; M. Musiał Ocena wykorzystania kopolimerów octanu winylu i akrylu do powlekania organicznych materiałów zmiennofazowych 2018
14 M. Musiał Analysis of the impact of selected factors on the effectiveness of using PCM in mobile window insulation 2018
15 M. Musiał Evaluation of the energy efficiency of an internal blind containing PCM 2018
16 M. Musiał Materiał zmiennofazowy i sposób wytwarzania materiału zmiennofazowego 2018
17 M. Musiał Wykorzystanie organicznych estrów alifatycznych do otrzymania korzystnej energetycznie mieszaniny eutektycznej 2018