logo
Karta przedmiotu
logo

Fotowoltaika

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Kod zajęć: 16291

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L10 P10 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Dariusz Sobczyński

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Definiować i diagnozować problemy oraz opracowywać i wdrażać rozwiązania fotowoltaiczne w przemyśle, biznesie i instytucjach publicznych

Ogólne informacje o zajęciach: Zagadnienia fotowoltaiki, systemów PV i konwersji energii - obejmujące podstawy, najnowsze osiągnięcia i zastosowania. Oprócz bezpośredniej wiedzy specjalistycznej rozwija się także umiejętności metodologiczne w tym specyficzną terminologię związaną z tematem. W przypadku przedmiotu "Photovoltaics" kładzie się duży nacisk na efektywne nauczanie ie tylko w teorii, ale i w praktyce, dają również studentom możliwość zdobycia doświadczenia w badaniach naukowych.

Materiały dydaktyczne: Laboratory Instructions, Lecture Presentations

Inne: Data sheets of PV equipment

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Angèle Reinders and all Photovoltaic Solar Energy: From Fundamentals to Applications John Wiley & Sons, Ltd. . 2017
2 Konrad Mertens Photovoltaics: Fundamentals, Technology, and Practice Wiley. 2018
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Gilbert M. Masters Renewable and Efficient Electric Power Systems JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION. 2004
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Sean White Solar Photovoltaic Basics: A Study Guide for the NABCEP Associate Exam 2nd Edition Taylor & Francis. 2019

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Nie zakłada się doświadczenia w branży solarnej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza dotycząca elektryczności, definicje napięcia i natężenia prądu oraz sprawność, prawo Ohma, prawo Joule'a, prawa Kirchhoffa.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Algebra, procenty, funkcje trygonometryczne, geometria, stosowanie wzorów i rozwiązywanie problemów słownych. Posługiwanie się kalkulatorem naukowym. Korzystanie z Internetu i narzędzi internetowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy zespołowej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu matematyki, energoelektroniki, elektroenergetyki i inżynierii w fotowoltaice . wykład, laboratorium, projekt zespołowy kolokwium, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, sprawozdanie z projektu, K_W01++
K_W05+
K_U01++
P7S_UK
P7S_WG
02 Umiejętność projektowania i wykonywania systemów fotowoltaicznych a także analizowania i interpretowania danych. wykład, laboratorium, projekt zespołowy kolokwium, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, sprawozdanie z projektu, K_W04++
K_U03+++
K_U05++
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
03 Umiejętność identyfikowania, formułowania i rozwiązywania problemów związanych z fotowoltaiką wykład, laboratorium, projekt zespołowy kolokwium, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, sprawozdanie z projektu K_U02+
K_U04++
K_U06+
P7S_UU
P7S_UW
04 Umiejętność skutecznego porozumiewania się. Umiejętność posługiwania się technikami, umiejętnościami i nowoczesnymi narzędziami inżynierskimi niezbędnymi w praktyce elektrotechnicznej. wykład, laboratorium, projekt zespołowy kolokwium, zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, sprawozdanie z projektu K_U01+++
K_U08++
P7S_UK
P7S_UO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Promieniowanie słoneczne. Wprowadzenie do systemów fotowoltaicznych. Analiza teoretyczna i badania eksperymentalne systemu PV W01-W04, L01, P01 MEK01 MEK04
2 TK02 Komponenty i konfiguracje systemu PV. Metody poprawy wydajności paneli słonecznych PV za pomocą różnych systemów chłodzenia. Przegląd badań eksperymentalnych i numerycznych. W05-W06, L02-L03, P02-P03 MEK03 MEK04
2 TK03 Ogniwa, moduły i macierze, baterie , magazynowanie energii z PV W07-W08 MEK01 MEK04
2 TK04 Regulatory ładowania w systemach PV W09-W10, L04, P04 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK05 Falowniki fotowoltaiczne W11-W12, L05, P05 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK06 Dobór wielkości systemu. Integracja elektryczna W13-W15 MEK01 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 8.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe - całościowe
Laboratorium Udział w zajęciach, praca zespołowa, sprawozdanie laboratorium
Projekt/Seminarium Projekt semestralny
Ocena końcowa Średnia ważona ocen z wykładu, laboratorium, projektu

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Sobczyński; M. Szytuła Magnetics elements for power electronic converters 2022
2 J. Bartman; D. Sobczyński CODESYS – uniwersalne narzędzie do programowania sterowników PLC 2021
3 P. Pawłowski; D. Sobczyński Energy storage systems for renewable energy sources 2021
4 D. Sobczyński Impact of light source spectrum in laboratory test of commercially available photovoltaic panels 2018
5 D. Sobczyński Investigation of photovoltaic panels using simulation tool during light intensity and temperature changes 2018
6 D. Sobczyński Model of PV inverter in H4 and H5 topologies for power loss analysis 2018
7 J. Bartman; D. Sobczyński Analiza parametrów przebiegów elektrycznych urządzeń domowych - odkurzacz 2018
8 J. Bartman; D. Sobczyński High-Speed Three Phase Motor Supplied from a Single to Three Phase Converter 2018
9 J. Bartman; D. Sobczyński Śledzenie punktu mocy maksymalnej w wiatrowych i solarnych autonomicznych systemach przekształcania energii 2018
10 J. Bartman; D. Sobczyński Wyznaczanie charakterystyk wyjściowych modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem sztucznego źródła światła 2018
11 J. Bartman; T. Kwater; D. Sobczyński Analysis of the Power of a Three-phase Rectifier in Accordance with the Recommendations of the IEEE 1459-2010 Norm 2018