logo
Karta przedmiotu
logo

Modelowanie wymiany ciepła i instalacji energetycznych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Termodynamiki

Kod zajęć: 16288

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L25 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Robert Smusz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Modelowanie zagadnień cieplno-przepływowych

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Documents provided by the teacher during the classes.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Szargut J., red.; Modelowanie numeryczne pól temperatury WNT PWN Gliwice . 1997
2 Kleiber M Wprowadzenie do metody elementów skończonych WNT W-wa . 1989
3 Taler J., Duda P. Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła WNT, W-wa . 2003
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Theory and Modeling Guide, Volume II: ADINA-T, ADINA R&G, Inc. . 2003
2 Theory and Modeling Guide, Volume III: ADINA-F, ADINA R&G , Inc.. 200

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpis na sem. drugi

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma obszarowo poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia przemian energetycznych, działania urządzeń energetycznych i zjawisk wymiany ciepła zachodzących w maszynach i ur

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowa wiedza w zakresie metod i systemów komputerowego wspomagania wykorzystywanych w budowie maszyn.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma obszarowo poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia przemian energetycznych, zjawisk wymiany ciepła zachodzących w maszynach i urządzeniach oraz w nowoczesnych metodach wytwarzania i kształtowania materiałów inżynierskich. wykład, realizacja zleconego zadania, laboratorium problemowe zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W03++
K_W07++
K_U01+
K_U06+
P7S_UK
P7S_UW
P7S_WG
02 Ma obszarowo poszerzoną wiedzę w zakresie modelowania zjawisk zachodzących w urządzeniach energetycznych oraz ich działania. wykład, realizacja zleconego zadania zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W04+
K_W05++
K_W06++
K_W07+
K_U01+
K_U06+
P7S_UK
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
03 Potrafi, używając do tego celu istniejące narzędzia modelowania komputerowego, modelować proste i złożone zagadnienia wymiany ciepła i obciążeń cieplnych elementów maszyn oraz zjawiska zachodzące w urządzeniach energetycznych i ich działanie. laboratorium problemowe, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U01+
K_U02+
K_U03++
K_U04++
K_U05++
K_U06+++
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Zasada zachowania energii, przepływ ciepła w ciałach stałych: prawo Fouriera, równanie różniczkowe Kirchhoffa-Fouriera. Warunki brzegowe: I, II, III oraz IV rodzaju, opory kontaktowe, warunki początkowe. Równania różniczkowe opisujące konwekcyjną wymianę ciepła: Kirchhoffa-Fouriera, bilansu pędu dla płynu nieściśliwego, równanie ciągłości strugi. W01-W02 MEK01
2 TK02 Wykorzystanie MBE do rozwiązywania stacjonarnych zagadnień dwuwymiarowych. Nieliniowe zagadnienia przewodzenia ciepła: właściwości cieplne zależne od temperatury, nieliniowe warunki brzegowe W03-W04 MEK01
2 TK03 Wybrane metody rozwiązywania układów równań: iteracyjna prosta punktowa, Gaussa -Saidela, ekstrapolacyjna Liebmanna. Wybrane metody rozwiązywania układów równań: iteracyjna prosta punktowa, Gaussa -Saidela, ekstrapolacyjna Liebmanna. Rozwiązywanie zagadnień niestacjonarnych: schemat jawny Eulera, niejawny, Crank’a-Nickolson’a. Warunki stabilności rozwiązania numerycznego dla MBE. W05-W06 MEK01
2 TK04 Metoda elementów skończonych –MES: matematyczne sformułowanie metody w ujęciu wariacyjnym oraz Galerkina. Funkcje kształtu. Element płaski: trójkątny i prostokątny. W07-W08 MEK01
2 TK05 Budowanie macierzy przewodności oraz tworzenie globalnego układu równań. Rozwiązywanie stacjonarnych zagadnień dwuwymiarowych. Rozwiązywanie zagadnień niestacjonarnych -kryteria stabilności W09-W10 MEK01
2 TK06 Zasady modelowania zjawisk przepływowych i energetycznych w elementach urządzeń cieplnych; modelowanie układów i instalacji cieplnych w oparciu o modelowe zespoły urządzeń energetycznych; stany statyczne i dynamiczne w pracy urządzeń energetycznych. W11-W15 MEK02
2 TK07 Charakterystyka komercyjnego kodu ADINA-T. Analiza stacjonarnej wymiany ciepła w ciele stałym. Modelowanie radiacyjnej wymiany ciepła w zagadnieniach dwuwymiarowych. L01-L04 MEK01
2 TK08 Modelowanie ustalonej wymiany ciepła. Analiza zagadnienia nieliniowego (właściwości cieplne zależne od temperatury, anizotropia, nieliniowe warunki brzegowe, promieniowanie). L05-L08 MEK01 MEK03
2 TK09 Modelowanie nieustalonej wymiany ciepła z uwzględnieniem przemian fazowych w zagadnieniach dwuwymiarowych. L09-L12 MEK01 MEK03
2 TK10 Rozwiązywanie zagadnień nieustalonej wymiany ciepła. Analiza zagadnień trójwymiarowych. Analiza zagadnień termo-mechanicznie sprzężonych (opory kontaktowe, tarcie). L13-L16 MEK01 MEK03
2 TK11 Charakterystyka programu ADINA-F. Ćwiczenia w modelowaniu ustalonej konwekcyjnej wymiany ciepła w warunkach konwekcji swobodnej i konwekcji wymuszonej. L17-L20 MEK01 MEK03
2 TK12 Ćwiczenia w modelowaniu zjawisk przepływowych i energetycznych w elementach urządzeń cieplnych oraz modelowania układów i instalacji cieplnych w oparciu o modelowe zespoły urządzeń energetycznych. L20-L25 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej z całego zakresu materiału przedstawionego w trakcie wykładu.
Laboratorium Obserwacja realizacji zleconego zadania oraz ocena jakości uzyskanych wyników oraz ich opracowania. Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne musza być zaliczone z wynikiem pozytywnym. Ocena końcowa jest średnią z ocen z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.
Ocena końcowa Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu oraz laboratorium. Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią z wykładu i laboratorium problemowego.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Research on the impact of various coating types on parts wear of certain injection pump elements 2023
2 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; R. Smusz Thermal Performance of the Thermal Storage Energy With Phase Change Material 2023
3 P. Bałon; M. Bembenek; B. Kiełbasa; W. Koszela; E. Rejman; R. Smusz The Influence of Structuring Surfaces and Slide Burnishing on Tribological Properties 2023
4 P. Bałon; M. Bembenek; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz Experimental and Numerical Characterizataion of Thermal Bridges in Windows 2023
5 R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on thermal diffusivity of heterogeneous materials 2023
6 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Comparison of the open and closed profile in the PVC profiles of a window frame 2022
7 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Experimental tests of window joinery in the scope of meeting technical requirements 2022
8 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Influence of the shape of reinforcing window profiles on the strength and torsional stiffness of windows 2022
9 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Operational tests of a distributor injection pump 2022
10 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Research on the influence of machining parameters in HSC technology in the automotive industry 2022
11 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Using HSM Technology in Machining of Thin-Walled Aircraft Structures 2022
12 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga Experimental studies of thin-walled aircraft structures 2022
13 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga The use of thin-walled milling in the technological production processes of aviation structural elements 2022
14 P. Bałon; B. Kiełbasa; S. Noga; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Analytical and Numerical Analysis of Injection Pump (Stepped) Shaft Vibrations Using Timoshenko Theory 2022
15 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; R. Smusz Case Study on the Influence of Forming Parameters on Complex Shape Part Deformation 2022
16 P. Bałon; E. Geurts; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga Stability analysis of high speed cutting in application to aluminum alloys 2022
17 S. Grosicki; R. Smusz; J. Wilk Mass/Heat Transfer Analogy Method in the Research on Convective Fluid Flow through a System of Long Square Mini-Channels 2022
18 M. Markowicz; R. Smusz; E. Smyk Experimental study of the LED lamp 2021
19 U. Florek; P. Gil; R. Smusz; M. Szewczyk Urządzenie do oczyszczania obiektów ruchomych, zwłaszcza do osuszania lub odladzania oraz sposób sterowania tym urządzeniem 2021
20 W. Frącz; G. Janowski; R. Smusz; M. Szumski The Influence of Chosen Plant Fillers in PHBV Composites on the Processing Conditions, Mechanical Properties and Quality of Molded Pieces 2021
21 N. Bałon; P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Zastosowanie cienkościennych konstrukcji integralnych w lotnictwie na przykładzie projektu SAT-AM 2020
22 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Stress Concentration Analysis of the Injection Pump Shaft 2020
23 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Thin-walled Integral Constructions in Aircraft Industry 2020
24 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski; J. Wilk Thermal Stratification in the Storage Tank 2020
25 P. Bałon; J. Cieślik; Ł. Halama; B. Kiełbasa; T. Lach; M. Lesiński; D. Łajczak; E. Rejman; R. Smusz Process of manufacturing a tailpipe shape by cold forming in automotive industry 2020
26 R. Gałek; P. Gil; R. Smusz; J. Wilk Centerline heat transfer coefficient distributions of synthetic jets impingement cooling 2020
27 T. Bednarczyk; G. Chmiel; R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on graphene oxide/rubber composite thermal conductivity 2020
28 P. Bałon; A. Burek; B. Kiełbasa; A. Kochman; E. Rejman; R. Smusz Badania koncentracji naprężeń w wałku wysokociśnieniowej pompy wtryskowej 2019
29 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Formowanie pojemników na materiały PCM metodą hydrotechniczną z elastomerem 2019
30 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Efekt sprężynowania belki zderzaka samochodu osobowego dla metody formowania na zimno i na gorąco 2019
31 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski The application of thin-walled integral constructions in aviation as exemplified by the SAT-AM project 2019
32 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak A process of forming austenitic steel using a rubber membrane and oil 2019
33 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Comparison of springback value of the selected structure element for cold forming and hot forming methods 2019
34 P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień Performance of thermal insulation fabricated by rapid prototyping technology 2019
35 P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień The design of experimental set-up for testing of heat exchangers 2019
36 R. Smusz; J. Wilk Liczby kryterialne w charaktersytyce wężownicowego wymiennika ciepła 2019
37 U. Florek; P. Gil; R. Smusz; M. Szewczyk Urządzenie do oczyszczania obiektów ruchomych, zwłaszcza do osuszania lub odladzania oraz sposób sterowania tym urządzeniem 2019
38 D. Mazur; R. Smusz Operation analysis of a spiral ground heat exchanger functioning as a lower heat source in a pressurizing heat pump 2018
39 E. Hajduk; T. Jasiński; J. Kaniuczak; W. Niemiec; R. Smusz; J. Stanek-Tarkowska; M. Szostek Effect of sewage sludge on the yield and energy value of the aboveground biomass of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) 2018
40 M. Korzeniowski; R. Smusz Experimental investigation of thermal bridges in building at real conditions 2018
41 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Application of high speed machining technology in aviation 2018
42 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak High Speed Milling in Thin-Walled Aircraft Structures 2018
43 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Implementation of high speed machining in thin-walled aircraft integral elements 2018
44 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Numerical and experimental analysis of the strength of tanks dedicated to hot utility water 2018
45 P. Bałon; P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Badania termofizyczne materiałów zmiennofazowych w aspekcie ich zastosowań w układach do odzysku ciepła odpadowego 2018
46 R. Smusz Numerical study of natural convection in eccentric annuli filled with the copper-water nanofluid 2018
47 R. Smusz Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła gumy 2018
48 R. Smusz; J. Wilk Zastosowanie dwupłaszczowego wymiennika ciepła z warstwą PCM do odzysku ciepła odpadowego 2018
49 T. Malinowski; M. Motyka; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński Investigation of 17-4PH steel microstructure and conditions of elevated temperature forming of turbine engine strut 2018
50 T. Malinowski; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński Experimental Investigations of Induction Heating in Warm Forming of Stainless Steel Sheets 2018