logo
Karta przedmiotu
logo

Energia biomasy

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Termodynamiki

Kod zajęć: 16278

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L10 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Joanna Wilk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: The objective of this course is to familiriaze students with major sourcessof biomass that may be exploited for enegergetic purposes. This course will allow students to learn of base thermodynamics of combustion for application in direct combustion of biomass. Also the properties of biomass will be presentedas as well as basic possibilites of biomass energy use.

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: Instruction for labortatory experiments

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Editor:A. V. Bridgwater Progress in Thermochemical Biomass Conversion |DOI:10.1002/9780470694954 Copyright © 2001 Blackwell Science Ltd. 2001
2 Jay Cheng Biomass to Renewable Energy Processes CRC Press LLC. 2017
3 Khalid Rehman Hakeem Biomass and Bioenergy Kobo. 2021
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Prabir Basu Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction Academic Press. 2018

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpis na semestr 2 na kierunku "Clean Energy".

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Chemistry, Physics

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student has a basic knowledge on energetic use of biomass. wykład, laboratorium test pisemny K_W04++
K_W05++
K_W08++
K_U01+
K_U05+
P7S_UK
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
02 Objaśnia zasadę pomiaru, wykonuje pomiary wybranych właściwości biomasy oraz ocenia wielkość ich niepewności. laboratorium sprawdzian pisemny, raport pisemny K_W04+
K_W05+
K_U01+
K_U03++
K_U04+
K_U06+
K_U08++
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Fundamentals of thermodynamics of combustion. Combustion of solid, liquid and gaseous fuels. Sources of biomass for energetic use. Thermophysical properties of biomass. Biomass combustion heat and calorific value. Theoretical bases of biomass combustion processes. Fundamentals of kinetics of the combustion process. Gasification of biomass. Technologies of the gasification. Energetic properties of the gaseous fuel - syngas - from biomass gasification. Biomass fermentation and biogas production. Properties and energetic use of the biogas. Possibilities of the applications of syngas and biogas in energy devices. Bimass from wood in energy devices. Methods of treatment of exhaust gas from biomass combustion. W01-W15 MEK01
2 TK02 Analysis of gases with the use of chemical analyzers. Orsat apparatus. Analysis of gases with the use of physical analyzers. Interferometer. The determination of the ash content in solid fuels. The determination of the moisture content of energy plants. The determination of the calorific value of various types of biomass: The determination of the calorimeter constant The measurement of the calorific value of selected biomass with the use of standard bomb calorimeter. The measurement of the calorific value of selected biomass with the use of semi-automatic bomb calorimeter. L01-L10 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład test
Laboratorium raports and test
Ocena końcowa average from lecture and laboratory tests

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on thermal diffusivity of heterogeneous materials 2023
2 R. Gałek; P. Gil; P. Kucharski; M. Markowicz; S. Smoleń; J. Wilk Experimental Investigations of the LED Lamp with Heat Sink Inside the Synthetic Jet Actuator 2022
3 S. Grosicki; J. Wilk Mass/heat transfer analogy in convective fluid flow through the annular channel 2022
4 S. Grosicki; R. Smusz; J. Wilk Mass/Heat Transfer Analogy Method in the Research on Convective Fluid Flow through a System of Long Square Mini-Channels 2022
5 M. Markowicz; E. Smyk; J. Wilk Synthetic Jet Actuators with the Same Cross-Sectional Area Orifices-Flow and Acoustic Aspects 2021
6 P. Gil; J. Wilk Experimental Investigations of Different Loudspeakers Applied as Synthetic Jet Actuators 2021
7 P. Gil; M. Korzeniowski; J. Wilk Helmholtz Resonance Frequency of the Synthetic Jet Actuator 2021
8 J. Wilk Heat/mass transfer analogy in the case of convective fluid flow through minichannels 2020
9 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski; J. Wilk Thermal Stratification in the Storage Tank 2020
10 P. Gil; J. Wilk Heat transfer coefficients during the impingement cooling with the use of synthetic jet 2020
11 R. Gałek; J. Wilk Numerical simulation of air flow in needle-to-cylinder electrohydrodynamic device 2020
12 R. Gałek; P. Gil; R. Smusz; J. Wilk Centerline heat transfer coefficient distributions of synthetic jets impingement cooling 2020
13 T. Bednarczyk; G. Chmiel; R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on graphene oxide/rubber composite thermal conductivity 2020
14 W. Rybiński; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Zagadnienia wymiany ciepła i przepływów w minikanałowych wymiennikach ciepła 2020
15 P. Gil; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Review of High-Temperature Thermal Insulation Materials 2019
16 R. Smusz; J. Wilk Liczby kryterialne w charaktersytyce wężownicowego wymiennika ciepła 2019
17 S. Grosicki; J. Wilk Research difficulties in mass/heat transfer investigations with regard to compact mini-heat exchanger 2019
18 J. Wilk Pomiar masy, objętości, gęstości oraz strumienia przepływu substancji 2018
19 P. Bałon; P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Badania termofizyczne materiałów zmiennofazowych w aspekcie ich zastosowań w układach do odzysku ciepła odpadowego 2018
20 R. Smusz; J. Wilk Zastosowanie dwupłaszczowego wymiennika ciepła z warstwą PCM do odzysku ciepła odpadowego 2018
21 S. Grosicki; J. Wilk Experimental study of electrochemical mass transfer in an annular duct with the electrolyte nanofluid 2018
22 S. Grosicki; K. Kiedrzyński; J. Wilk Preliminary research on mass/heat transfer in mini heat exchanger 2018