logo
Karta przedmiotu
logo

Energia wiatru i wody

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 16277

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W40 C10 L15 P15 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Strzelczyk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:

Ogólne informacje o zajęciach:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczony semestr 1

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Mechanika Ogólna, Mechanika Płynów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętnosć działan zespołowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Podstawowa znajomość procesów zachodzących w atmosferze i w hydrosferze. wykład, projekt indywidualny egzamin cz. pisemna, raport pisemny K_W05+
K_W08+
K_U01+
K_U02+
K_U09+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
02 Podstawowa znajomość zjawisk zachodzących podczas pracy turbiny wiatrowej. Umiejętność stosowania prostych modeli teoretycznych do obliczania charakterystyk turbiny. wykład, projekt indywidualny, laboratorium, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, raport pisemny, test pisemny K_W04+
K_W05++
K_U01+
K_U02+
K_U03+
K_U04+
K_U05+
K_U06+
K_U08+
K_U09+
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
03 Znajomość podstaw aerodynamiki turbin wiatrowych. Umiejętność prowadzenia prostych pomiarów przepływowych związanych z energetyką wiatrową. wykład, laboratorium, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, raport pisemny, test pisemny K_W05++
K_U01+
K_U04+
K_U08+
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
04 Znajomość i umiejętność stosowania podstaw projektowania turbin wiatrowych wykład, projekt indywidualny, projekt zespołowy, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, raport pisemny, test pisemny K_W01+
K_W05++
K_U01+
K_U02+
K_U03+
K_U05+
K_U06+
K_U08+
K_U09+
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
05 Znajomość zjawisk fizycznych towarzyszących pracy turbiny wodnej, Umiejętność przeprowadzenia podstawowych obliczeń projektowych dla turbiny wodnej. wykład, projekt indywidualny, projekt zespołowy, laboratorium, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, raport pisemny, test pisemny K_W04++
K_W05++
K_W08+
K_U01+
K_U02+
K_U03+
K_U04+
K_U05+
K_U06+
K_U09+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Zasady zachowania dla maszyn przepłyowych - MEK01
2 TK02 Równanie Eulera dla maszyn przepływowych - MEK02 MEK05
2 TK03 Impulsowy model otwartej osiowej turbiny przepływowej: wiatrowej lub wodej. Limit Betza. Krzywa mocy dla turbiny niesterowanej i sterowanej. - MEK02 MEK03
2 TK04 Turbina w naplywie skośnym. Wpływ profilu wiatru kąta obrotu głwicy i inteerferencji z wieża. - MEK03 MEK04
2 TK05 Turbinyn wiarowe i wodne, osiowe z koncentratorami energii. - MEK02 MEK05
2 TK06 Turbiny otwarte z pionowa osią obrotu: VAWT - MEK04
2 TK07 Szczególne "egzotyczne" konstrukcje do pozyskiwania energii z wód i atmosfery - MEK02 MEK05
2 TK08 Układy konstrukcyjne turbin wiatrowych - MEK02 MEK03
2 TK09 Generatory stosowane w elektrowniach wiatrowych - MEK03
2 TK10 Generatory stosowane w energetyce wodnej - MEK05
2 TK11 Turbiny wodne do stosowania z budowlami pietrzacymi - MEK05
2 TK12 Turbiny wodne: układy konstrukcyjne. Przepływ przez palisady: liniowa i kołową. Obliczanie turbin wodnych. - MEK05
2 TK13 Układy dolotowe i wylotowe turbin wodnych:wloty, kierownice, komory spiralne rury ssawne.. - MEK05
2 TK14 Schematy konstrukcyjne elektrowni wodnych:: przepływowe, z derywacja kanałowa, z derywacja rurociągowoą, przyyzaporowe, szczytowo-pompowe; - MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 40.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin
Ćwiczenia/Lektorat Prace pisemne
Laboratorium Sprawozdanie
Projekt/Seminarium Zadane prace konstrukcyjne.
Ocena końcowa 0,50*E+0,15*C+0,15*L+0,20*P

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Strzelczyk Sposób startu pojazdu kosmicznego z wykorzystaniem platformy startowej w postaci ekranoplanu 2023
2 T. Muszyński; P. Strzelczyk Obudowa pędnika 2023
3 K. Pałkus; P. Strzelczyk Dimensionless Numbers Relationships for Outer Air Seal of Low Pressure Turbine 2021
4 P. Strzelczyk Wprowadzenie do astronautyki: inżynierski punkt widzenia 2020
5 R. Gałek; P. Strzelczyk Velocity profiles of an electrohydrodynamic flow generator: CFD and experiment 2019
6 P. Strzelczyk Ekranoplan klasy A i jego układ aerodynamiczny 2018
7 P. Strzelczyk Sposób hamowania pojazdu, zwłaszcza szynowego dużej prędkości i układ hamowania do stosowania tego sposobu 2018
8 R. Gałek; P. Gil; P. Strzelczyk; M. Szewczyk Measurement of solar radiation properties and thermal energy of the atmosphere in Rzeszow 2018