logo
Karta przedmiotu
logo

Efektywność energetyczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Termodynamiki

Kod zajęć: 16276

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 P20 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Robert Smusz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głownym celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytu energetycznego Student uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu efektywnego gospodarowania energią, metod poprawy efektywności użytkowania energii. Uzyska informacje dotyczące zagadnień prawnych dotyczących efektywnego gospodarowania energią oraz służących poprawie efektywności energetycznej. Omówione będą również podstawy zagadnień ekonomicznych związanych z oceną opłacalności inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu energochłonności budynków i procesów technologicznych.

Ogólne informacje o zajęciach: Analiza działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej dotyczącej: termomodernizacja budynków, instalacji sprężonego powietrza, instalacji parowych, kotłów, instacji HVAC, procesów technologicznych, itp.

Materiały dydaktyczne: https://www.einstein-energy.net/index.php/software

Inne: https://www.einstein-energy.net/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 WAYNE C. TURNER ENERGY MANAGEMENT HANDBOOK THE FAIRMONT PRESS, INC. Lilburn, Georgia. 2001
2 Dale R. Patrick Stephen W. Fardo Ray E. Richardson Steven R. Patrick Energy Conservation Guidebook Fairmont Press, Inc.. 2007
3 Ali Hasanbeigi, Lynn Price ndustrial Energy Audit Guidebook ERNEST ORLANDO LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY. 2010
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Fans&Blowers Energy efficiency referency guide CAEATI International Inc.. 2008
2 EnErgy SavingS Toolbox – an Energy audit Manual and Tool .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na sem. 1

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Termodynamika techniczna-podstawy bilansowania energetycznego. Wymiana ciepła-przewodzenie, przenikanie ciepła, konwekcja.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji z literatury, samokształcenia się .

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejetność pracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Umiejętność sporządzenia bilansu energetycznego analizowanego obiektu i ocena potencjalnych możliwości racjonalizacji zużycia energii. wykład, projekt indywidualny kolokwium, prezentacja projektu K_W01+
K_W03+
K_W05+
K_U01+
K_U02+
K_U04+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
02 Umiejętność wykorzystania podstawowych wskaźników ekonomicznych do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. lwykład, projekt indywidualny kolokwium, prezentacja projektu K_W01+
K_W04+
K_W05+
K_U01++
K_U03+
K_U04+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
03 Umiejętność wykonania audytu energetycznego. wykład, projekt indywidualny kolokwium, prezentacja projektu K_W01+
K_W05+
K_W06+
K_W07+
K_U01+
K_U04+
K_U05+
K_U06+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Audyting energetyczny -podstawowe określenia: definicja audytingu, audyting pełny, rozszerzony. Sposoby podejścia podczas realizacji audytingu. Cel audytingu, przygotowanie i gromadzenie informacji, pomiary, zestawienie bilansu energetycznego W01,W02 MEK01
1 TK02 Nakłady i efekty w przedsięwzięciach usprawniających użytkowanie energii. Charakterystyka efektów spowodowanych realizacją przedsięwzięć. Sposoby wskazywania środków finansowych na modernizację. Zmniejszenie kosztów energii. Obliczanie sumarycznych efektów modernizacji W03, WE04 MEK01 MEK02
1 TK03 Analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych instalacji przemysłowych. Obliczanie wskaźników opłacalności. Przepływy pieniężne dla określonych przychodów i wydatków. Stopa dyskontowa i współczynnik dyskontujący. Rzeczywista stopa procentowa. Przepływy finansowe przy finansowaniu ze środków własnych. Przepływy pieniężne przy finansowaniu z udziałem kredytu bankowego. W05,W06 MEK01 MEK02
1 TK04 Badanie opłacalności przedsięwzięć. Metody dyskontowe. Proste metody oceny opłacalności. Wartość bieżąca netto. Wewnętrzna stopa zwrotu. Okres zwrotu nakładów. Koszt wytworzenia jednostki energii W06 MEK01 MEK02
1 TK05 Analiza wrażliwości kosztów i efektów. Niepewność wynikająca z nakładów inwestycyjnych. Metody uwzględniania ryzyka-jednoparametrowa analiza wrażliwości. Przykłady oceny opłacalności –obliczanie wartości bieżącej netto przy znanych przepływach pieniężnych. Zastosowanie okresu zwrotu nakładów W07 MEK01 MEK02
1 TK06 Potencjał oszczędności energii. Charakterystyka budynków: stropodachy, dachy, ściany zewnętrzne, drzwi, systemy grzewcze i wentylacyjne. Przyczyny strat ciepła W08, W09 MEK01
1 TK07 Elementy fizyki budowli. Mikroklimat pomieszczeń, temperatura obliczeniowa otoczenia budynku, przepływ ciepła przez przegrody. Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane. Straty ciepła przez przegrody. Kondensacja pary. Wymiana powietrza w budynku. Bilans cieplny budynku. Systemy ogrzewania W10, W11 MEK01
1 TK08 Cel i zakres audytingu. Metodyka. Kryteria oceny. Podstawowe dane techniczne. Opis konstrukcji budynku. Instalacje grzewcze, wentylacyjne –inwentaryzacja. Ocena aktualnego stanu technicznego. Określenie zapotrzebowania na moc grzewczą i sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Określenia zapotrzebowania energii dla cwu. Opłaty za ogrzewanie i cwu. Propozycje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii. Określanie nakładów inwestycyjnych. Wyniki analizy opłacalności W12,W13, W14,W15 MEK01 MEK03
1 TK09 Ocena stanu technicznego i inwentaryzacja. Sporządzenie opisu konstrukcji. System grzewczy budynku P01 MEK01
1 TK10 Obliczanie zapotrzebowania na moc grzewczą oraz kosztów ogrzewania P02 MEK01
1 TK11 System wentylacyjny budynku-określenie zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego P03 MEK01
1 TK12 Bilans energetyczny wybranego obiektu. Propozycje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii P04 MEK01 MEK03
1 TK13 Analiza opłacalności przedsięwzięć. Nakłady inwestycyjne P05 MEK01

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 1) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej z całego zakresu materiału przedstawionego w trakcie wykładu.
Projekt/Seminarium Zaliczenie zajęć projektowych odbywa się na podstawie oceny zawartości i jakości projektu oraz sposobu jego prezentacji.
Ocena końcowa Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu oraz projektu. Końcowa ocena z przedmiotu stanowi średnią ważoną z wykładu-60% i projektu-40%.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Poszanowanie Energii_projekt nr 2.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Research on the impact of various coating types on parts wear of certain injection pump elements 2023
2 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; R. Smusz Thermal Performance of the Thermal Storage Energy With Phase Change Material 2023
3 P. Bałon; M. Bembenek; B. Kiełbasa; W. Koszela; E. Rejman; R. Smusz The Influence of Structuring Surfaces and Slide Burnishing on Tribological Properties 2023
4 P. Bałon; M. Bembenek; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz Experimental and Numerical Characterizataion of Thermal Bridges in Windows 2023
5 R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on thermal diffusivity of heterogeneous materials 2023
6 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Comparison of the open and closed profile in the PVC profiles of a window frame 2022
7 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Experimental tests of window joinery in the scope of meeting technical requirements 2022
8 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Influence of the shape of reinforcing window profiles on the strength and torsional stiffness of windows 2022
9 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Operational tests of a distributor injection pump 2022
10 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Research on the influence of machining parameters in HSC technology in the automotive industry 2022
11 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz Using HSM Technology in Machining of Thin-Walled Aircraft Structures 2022
12 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga Experimental studies of thin-walled aircraft structures 2022
13 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga The use of thin-walled milling in the technological production processes of aviation structural elements 2022
14 P. Bałon; B. Kiełbasa; S. Noga; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Analytical and Numerical Analysis of Injection Pump (Stepped) Shaft Vibrations Using Timoshenko Theory 2022
15 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; R. Smusz Case Study on the Influence of Forming Parameters on Complex Shape Part Deformation 2022
16 P. Bałon; E. Geurts; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; G. Szeliga Stability analysis of high speed cutting in application to aluminum alloys 2022
17 S. Grosicki; R. Smusz; J. Wilk Mass/Heat Transfer Analogy Method in the Research on Convective Fluid Flow through a System of Long Square Mini-Channels 2022
18 M. Markowicz; R. Smusz; E. Smyk Experimental study of the LED lamp 2021
19 U. Florek; P. Gil; R. Smusz; M. Szewczyk Urządzenie do oczyszczania obiektów ruchomych, zwłaszcza do osuszania lub odladzania oraz sposób sterowania tym urządzeniem 2021
20 W. Frącz; G. Janowski; R. Smusz; M. Szumski The Influence of Chosen Plant Fillers in PHBV Composites on the Processing Conditions, Mechanical Properties and Quality of Molded Pieces 2021
21 N. Bałon; P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Zastosowanie cienkościennych konstrukcji integralnych w lotnictwie na przykładzie projektu SAT-AM 2020
22 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Stress Concentration Analysis of the Injection Pump Shaft 2020
23 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Thin-walled Integral Constructions in Aircraft Industry 2020
24 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski; J. Wilk Thermal Stratification in the Storage Tank 2020
25 P. Bałon; J. Cieślik; Ł. Halama; B. Kiełbasa; T. Lach; M. Lesiński; D. Łajczak; E. Rejman; R. Smusz Process of manufacturing a tailpipe shape by cold forming in automotive industry 2020
26 R. Gałek; P. Gil; R. Smusz; J. Wilk Centerline heat transfer coefficient distributions of synthetic jets impingement cooling 2020
27 T. Bednarczyk; G. Chmiel; R. Filip; R. Smusz; J. Wilk Experimental investigations on graphene oxide/rubber composite thermal conductivity 2020
28 P. Bałon; A. Burek; B. Kiełbasa; A. Kochman; E. Rejman; R. Smusz Badania koncentracji naprężeń w wałku wysokociśnieniowej pompy wtryskowej 2019
29 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Formowanie pojemników na materiały PCM metodą hydrotechniczną z elastomerem 2019
30 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski Efekt sprężynowania belki zderzaka samochodu osobowego dla metody formowania na zimno i na gorąco 2019
31 P. Bałon; B. Kiełbasa; Ł. Kowalski; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak; A. Świątoniowski The application of thin-walled integral constructions in aviation as exemplified by the SAT-AM project 2019
32 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak A process of forming austenitic steel using a rubber membrane and oil 2019
33 P. Bałon; J. Cieślik; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Comparison of springback value of the selected structure element for cold forming and hot forming methods 2019
34 P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień Performance of thermal insulation fabricated by rapid prototyping technology 2019
35 P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień The design of experimental set-up for testing of heat exchangers 2019
36 R. Smusz; J. Wilk Liczby kryterialne w charaktersytyce wężownicowego wymiennika ciepła 2019
37 U. Florek; P. Gil; R. Smusz; M. Szewczyk Urządzenie do oczyszczania obiektów ruchomych, zwłaszcza do osuszania lub odladzania oraz sposób sterowania tym urządzeniem 2019
38 D. Mazur; R. Smusz Operation analysis of a spiral ground heat exchanger functioning as a lower heat source in a pressurizing heat pump 2018
39 E. Hajduk; T. Jasiński; J. Kaniuczak; W. Niemiec; R. Smusz; J. Stanek-Tarkowska; M. Szostek Effect of sewage sludge on the yield and energy value of the aboveground biomass of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) 2018
40 M. Korzeniowski; R. Smusz Experimental investigation of thermal bridges in building at real conditions 2018
41 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Application of high speed machining technology in aviation 2018
42 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak High Speed Milling in Thin-Walled Aircraft Structures 2018
43 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Implementation of high speed machining in thin-walled aircraft integral elements 2018
44 P. Bałon; B. Kiełbasa; E. Rejman; R. Smusz; J. Szostak Numerical and experimental analysis of the strength of tanks dedicated to hot utility water 2018
45 P. Bałon; P. Gil; R. Smusz; M. Tychanicz-Kwiecień; J. Wilk Badania termofizyczne materiałów zmiennofazowych w aspekcie ich zastosowań w układach do odzysku ciepła odpadowego 2018
46 R. Smusz Numerical study of natural convection in eccentric annuli filled with the copper-water nanofluid 2018
47 R. Smusz Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła gumy 2018
48 R. Smusz; J. Wilk Zastosowanie dwupłaszczowego wymiennika ciepła z warstwą PCM do odzysku ciepła odpadowego 2018
49 T. Malinowski; M. Motyka; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński Investigation of 17-4PH steel microstructure and conditions of elevated temperature forming of turbine engine strut 2018
50 T. Malinowski; T. Pieja; R. Smusz; T. Trzepieciński Experimental Investigations of Induction Heating in Warm Forming of Stainless Steel Sheets 2018