logo
Karta przedmiotu
logo

Polityka i prawodawstwo energetyczne oraz społeczne aspekty konwersji i wykorzystania energii

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ekonomii

Kod zajęć: 16275

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W25 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Mariusz Ruszel

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Posiadanie pogłębionej wiedzy z zakresu polityki energetycznej, jej uwarunkowań regulacyjnych oraz społecznych aspektów transformacji energetycznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł obejmuję problematykę strategii polityki energetycznej, jej aspektów regulacyjnych oraz społecznych związanych z transformacją energetyczną.

Materiały dydaktyczne: Nowa Energia : elektroenergetyka, odbiorcy - rynek energii, paliwa dla energetyki, ciepłownictwo

Inne: informacje ARE, GUS, Eurostatu, IEA, ACER, ENTSOG, ENTSOE, Banku Światowego, OECD, Prasa ekonomiczna

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Daniel Yergin The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. Penguin Press. 2011
2 Daniel Yergin The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations Penguin Press. 2020
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor .
2 Soboń A., Słyś D., Ruszel M., Wiącek A. Prospects for the use of hydrogen in the armed forces "Energies" 2021, 14(21), 7089.
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Energy Policy Transition - The Perspective of Different States, red. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017, .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student powinien spełniać kryteria zgodne z regulaminem studiów Politechniki Rzeszowskiej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość najważniejszych elementów polityki energetycznej UE oraz funkcjonowania rynku energii w UE, w tym gospodarki wodorowej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wyszukiwania, przetwarzania, analizowania i interpretowania informacji związanych z polityką energetyczną UE.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do uczenia się i rozwoju, podstawa aktywna, przedsiębiorcza.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę na temat charakterystyki polityki energetycznej, globalnych trendów w sektorze energii oraz bezpieczeństwa energetycznego Wykład test pisemny K_W07++
K_W12+
K_W13++
K_U01+
K_K02+
K_K05+
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_WG
P7S_WK
02 Posiada wiedzę na temat celów polityki energetycznej i klimatycznej UE, otoczenia regulacyjne polityki energetycznej UE, wspólnego rynku energii Unii Europejskiej oraz celów i zasad transformacji energetycznej UE. Wykład test pisemny K_W12+
K_W13++
K_U01+
K_K01+
K_K02++
K_K05++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_WK
03 Zna i rozumie zagadnienia związane z geopolityka wodorowej transformacji energetycznej, szansami i zagrożeniami niesionymi przez wspólny rynek wodorowy oraz barierami rozwoju gospodarki wodorowej. Wykład test pisemny K_W08++
K_W12+
K_U01+
K_K01+
K_K02++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UK
P7S_WG
P7S_WK
04 Lobbing w sektorze energii UE Wykład test pisemny K_U01+
K_K05++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_UK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Charakterystyka polityki energetycznej W01 MEK01
1 TK02 Wymiary bezpieczeństwa energetycznego W02 MEK01
1 TK03 Globalne trendy w sektorze energii W03 MEK01
1 TK04 Cele polityki energetycznej i klimatycznej UE W04 MEK02
1 TK05 Otoczenie regulacyjne polityki energetycznej UE W05 MEK02
1 TK06 Wspólny rynek energii Unii Europejskiej W06 MEK02
1 TK07 Transformacja energetyczna UE W07 MEK02
1 TK08 Geopolityka transformacji energetycznej - wodór W08 MEK03
1 TK09 Szanse i zagrożenia - wspólny rynek wodorowy W09, W10 MEK03
1 TK10 Bariery rozwoju gospodarki wodorowej W11, W12 MEK03
1 TK11 Lobbing w sektorze energii UE W13 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Inne: 1.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test
Ocena końcowa Test

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Ruszel Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście współczesnych wyzwań wywołanych wojną w Ukrainie w 2022 roku 2022
2 M. Ruszel The Development of Global LNG Exports 2022
3 M. Ruszel The importance of natural gas in the energy policies of Poland and Hungary – a comparative analysis 2022
4 M. Ruszel What can the modern generation learn from Ignacy Łukasiewicz? 2022
5 M. Ruszel; A. Witkowska Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness 2022
6 M. Ruszel; J. Stec-Rusiecka; A. Wiącek Bezpieczeństwo energetyczne : wybrane zagadnienia 2022
7 A. Masłoń; P. Ogarek; M. Ruszel Analysis of biogas from sewage sludge digestion in terms of diversification in the natural gas production structure in Poland 2021
8 J. Gryz; K. Król; M. Ruszel; A. Witkowska Mobile Nuclear-Hydrogen Synergy in NATO Operations 2021
9 M. Jurgilewicz; M. Ruszel; D. Zimon Influence of implementation of the ISO 50001 requirements on performance of SSCM 2021
10 M. Ruszel; D. Słyś; A. Soboń; A. Wiącek Prospects for the Use of Hydrogen in the Armed Forces 2021
11 P. Franaszek; P. Grata; A. Kozicka-Kołaczkowska; M. Ruszel; G. Zamoyski Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę 2021
12 A. Kucharska; J. Prugar; M. Ruszel Transformacja energetyczna pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością gospodarki 2020
13 A. Kucharska; M. Ruszel Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego do państw Grupy Wyszehradzkiej - wyzwania i perspektywy rozwoju 2020
14 J. Reginia-Zacharski; M. Ruszel Polskie interesy w ramach polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej 2020
15 M. Ruszel The significance of the Baltic Sea Region for natural gas supplies to the V4 countries 2020
16 M. Ruszel; A. Wiącek Rola wodoru w procesie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego oraz budowania konkurencyjności gospodarczej - analiza strategii Norwegii i Niemiec 2020
17 P. Leszczyński; P. Ogarek; M. Ruszel; P. Zwolenik Strategiczne aspekty współpracy energetycznej Azerbejdżanu z Turcją 2020
18 P. Ogarek; M. Ruszel; P. Węgrzyn Wpływ relacji politycznych Azerbejdżanu z Unią Europejską na bezpieczeństwo energetyczne 2020
19 M. Ruszel Interesy a współpraca w ramach polityki energetycznej - ujęcie teoretyczne na przykładzie relacji Polski i Niemiec 2019
20 M. Ruszel Natural gas supplies as an instrument of geopolitical conflict between the Russian Federation and Ukraine 2019
21 P. Franaszek; P. Grata; A. Kozicka-Kołaczkowska; M. Ruszel; G. Zamoyski A Prometheus on a Human Scale - Ignacy Łukasiewicz 2019
22 R. Biały; P. Janusz; M. Łaciak; T. Okulski; M. Ruszel; A. Szurlej The role of LNG supplies in balancing natural gas demand in EU countries 2019
23 S. Podmiotko; M. Ruszel Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy: uwarunkowania-wyzwania-innowacje 2019
24 J. Gryz; A. Podraza; M. Ruszel Bezpieczeństwo energetyczne: koncepcje, wyzwania, interesy 2018
25 M. Ruszel NATO and Energy Security in the European Union 2018
26 M. Ruszel Republika Federalna Niemiec wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej 2018
27 M. Ruszel Wyzwania i perspektywy rozwoju bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej 2018
28 M. Ruszel Znaczenie gazociągu Nord Stream 2 dla polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec 2018
29 R. Biały; P. Janusz; M. Ruszel; A. Szurlej Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UE 2018
30 R. Dankiewicz; D. Głowacz-Czerwonka; A. Ostrowska-Dankiewicz; B. Pawłowicz; P. Pędrak; M. Ruszel; M. Szydełko; B. Trybus; H. Wachta; M. Wroński Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018 2018