logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy elektroenergetyki i sieci elektroenergetycznych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Kod zajęć: 16273

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 L20 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Małgorzata Łatka

semestr 1: mgr inż. Marek Nowak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przedstawienie zagadnień dotyczących funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Ogólne informacje o zajęciach: Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym z zagadnieniami dotyczącymi sieci elektroenergetycznych, elementów sieci, niezawodnością zasilania, jakością dostarczanej energii elektrycznej, przesyłem energii elektrycznej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 John Bird Electrical Circuit Theory and Technology An imprint of Elsevier Science Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 200 Wheeler Rd, Burlington, MA 01803. 2003
2 N R Sree Harsha, Anupama Prakash and D P Kothar The Foundations of Electric Circuit Theory IOP Publishing Ltd. 2016
3 Ryszard Pawełek, Irena Wasiak Jakość zasilania w sieciach z generacją rozproszoną Wydawnictwo Naukowe PWN. 2015
4 Jerzy Marzecki Elektroenergetyczne sieci terenowe. Wybrane zagadnienia Wydawnictwo OWPW oraz https://www.ibuk.pl/fiszka/195759/elektroenergetyczne-sieci-terenowe-wybrane-zagadnienia.html. 2017
5 Kujszczyk S. Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2004
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Mircea Eremia (Editor), Mohammad Shahidehpour (Editor) Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control Wiley-IEEE Press. 2013
2 EA-PSM Electric – User manual, Energy Advice . 2019
3 Strojny J., Strzałka J. Zbiór zadań z sieci elektrycznych cz.1, cz.2 Skrypt AGH, Kraków. 2000
Literatura do samodzielnego studiowania
1 George Koutitas The Smart Grid as an Application Development Platform Artech House Publishers,. 2017

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: wymagana rejestracja na dany semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki i elektroenergetyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność rozwiązywania zadań problemowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: chęć poszerzania wiedzy, umiejętność pracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 zna i rozumie strukturę i zasady działania sieci elektroenergetycznej, jej współdziałanie ze źródłami i odbiornikami o różnej charakterystyce a w szczególności źródeł i odbiorników wchodzących w zakres technologii "Czystej energii"; Wykład, ćwiczenia, laboratorium egzamin cz. pisemna, test pisemny, sprawozdanie z laboratorium K_W01++
K_W06++
K_U04++
K_U08++
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
P7S_WK
02 potrafi modelować system – generatory, transformatory, linie przesyłowe i obciążenia oraz przeprowadzić obliczenia rozpływów prądów i mocy w sieci elektroenergetycznej Wykład, ćwiczenia, laboratorium egzamin cz. pisemna, test pisemny, sprawozdanie z laboratorium K_W01+
K_U01++
K_U03+
K_U05++
K_U06+++
P7S_UK
P7S_UW
P7S_WG
03 ocenić rodzaje i wielkości oddziaływania na sieć zasilającą źródeł OZE, ocenić jakość energii elektrycznej w sieciach ze źródłami OZE Wykład, ćwiczenia, laboratorium egzamin cz. pisemna, test pisemny, sprawozdanie z laboratorium K_W04+++
K_U01++
K_U09+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_WG
P7S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Charakterystyka i podstawowe pojęcia w sieciach elektroenergetycznych W01, W02, C01, MEK01
1 TK02 Funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetyczny w Polsce W02, W03, C02, MEK01
1 TK03 Układy przesyłowe napięć prądu stałego i przemiennego W04, C03, L01 MEK01
1 TK04 Modelowanie systemu – generatory, transformatory, linie przesyłowe i obciążenia W05, W06, L02, L03 MEK02
1 TK05 Obliczenia rozpływów prądów i mocy w sieci elektroenergetycznej W07 W08, C04, L04 MEK02
1 TK06 Generacja rozproszona - zjawiska zachodzące w sieciach elektroenergetycznych współpracujących ze źródłami z zakresu technologii "Czysta energia” W09, C05, L05 MEK01
1 TK07 Integracja energii odnawialnej i magazynowania energii z inteligentną siecią W10, L06 MEK01
1 TK08 Samochód elektryczny jako magazyn w elektroenergetyce prosumenckiej W10, L07 MEK01
1 TK09 Odziaływanie na sieć zasilającą źródeł OZE, ocena jakości energii elektrycznej w sieciach ze źródłami OZE. W11 W12, C06, L08, L09 MEK03
1 TK10 Efektywność energetyczna i zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych W13, C07 MEK03
1 TK11 Modułowe rozwiązania FACTS (M-FACTS) W14 MEK01
1 TK12 Test zaliczeniowy W15, C08, L10

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 8.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 8.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 8.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 1) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin
Ćwiczenia/Lektorat Test zaliczeniowy
Laboratorium Zrealizowanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, oddanie sprawozdań, zaliczenie
Ocena końcowa Średnia ważona: W x 0,5 + Ć x 0,2 + L x 0,3

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Dymora; P. Hadaj; M. Łatka; M. Nowak; D. Strzałka The use of PLANS and NetworkX in modeling power grid system failures 2022
2 M. Łatka; M. Nowak Comparative analysis of the indicators that concern power supply interruptions for electricity consumers for the selected distribution systems 2020
3 M. Łatka; M. Nowak Analysis of electrical power quality parameters at the high voltage level 2018