logo
Karta przedmiotu
logo

Mechanika płynów

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Clean Energy

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: Magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 16272

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Hydrogen, biofuels and clean transpotration, Solar energy and heat pumps

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C10 L10 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Strzelczyk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem jest uzyskanie wiedzy dotyczacych podstaw wiedzy z zakesu energetyki mechaniki płynów niezbędnej do studiowania energetyki wiatrowej i wodnej

Ogólne informacje o zajęciach: Przedstawienie zagadnień dotyczących mechaniki płynów w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, oraz transportu mediów roboczych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończony kurs inżynierski

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Rachunek róniczkowy, rachunek wetorowy, mechnika klasyczna

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe pojęcia mechaniki płynów i podstawowe techniki metrologiczne prękości i wydatku, zna i umie stosować zasadę pędu i momentu pędu w analizie prostych zagadnień przepływowych wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium sprawdzian pisemny, raport pisemny K_W03+++
K_U01+
K_U03+
K_U04+
K_U05+
K_U06+
K_U08+
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
02 Zna podstawy zagadnień dotyczących przepływów w rurociągach, umie wykonać obliczenia strat w rurociągach, zna metody pomiarowe pozwalające na wyznaczenie strat lokalnych i liniowych w przewodach. Ma świadomość i umie oszacować zagrożenie takim zjawiskami jak kawitacja i uderzenie hydrauliczne. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium sprawdzian pisemny, raport pisemny K_W03+++
K_U01+
K_U03+
K_U04+
K_U05+
K_U06+
K_U08+
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
03 Prawidłowo identyfikuje zjawiska zachodzące przy opływie ciał. Umie wykonać obliczenia sił działających na ciało w opływie przy znanych wartościach współczynnikach sił. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium sprawdzian pisemny, raport pisemny K_W03+++
K_U01+
K_U03+
K_U05+
K_U06+
K_U08+
P7S_UK
P7S_UO
P7S_UW
P7S_WG
04 Rozumie różnice jakościowe pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w przepływach ściśliwych i nieścisliwych oraz w przeływie podkrytyczym i nadkrytycznym. Umie wykonać proste obliczenia dla jednowymiarowych przepływów gazu w przewodach o zmiennym przekroju. wykład, ćwiczenia rachunkowe sprawdzian pisemny K_W03+++
K_U01+
K_U04+
K_U05+
P7S_UK
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Podstawowe równania mechaniki płynów i ich uproszczenia. W01, W02, W03, C1, C2 MEK01
1 TK02 Opis ruchu potencjalnego: przepływy płaskie i trójwymiarowe. W04, W05, C3, C4, L1 MEK01
1 TK03 Ruch wirowy płynu, Prawo Biot'a-Savart'a, Płat o skończonym wydłużeniu w świetle modeli wirowych: linia nosna, powierzchnia nośna.. W06, W07, C5, L2, L3 MEK03
1 TK04 Warstwa przyścienna: koncepcja. Warstwa przyścienna laminarna i turbulentna. Przejście laminarno-turbulentne: naturalne i wymuszone. Pęcherz laminarny. Oderwanie warstwy przyściennej. Wpływ warstwy przyściennej na charakterystyki aerodynamiczne ciała. . Sterowanie warstwa przyścienna. W08, W09, C6, L4, L5 MEK03
1 TK05 Przepływ czynnika lepkiego przez przewody zamknięte. W10, W11, C7, L6 MEK02
1 TK06 Przepływy w kanałach otwartych.. Przepływy pod i nadkrytyczne. W12, W13, L7 MEK04
1 TK07 Przepływy czynnika ściśliwego.. Izentropowe przepływy gazów: przepływ przez kanał o zmiennym przekroju. Uderzenie hydrauliczne.. W14, W15 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 6.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe.
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie prac oblicznieowych,
Laboratorium Sprawozdanie pisemne.
Ocena końcowa Średnia ważona z wykładu, laboratorium i ćwiczeń.: 0,4*W+0,3C+0,3*L

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Strzelczyk Sposób startu pojazdu kosmicznego z wykorzystaniem platformy startowej w postaci ekranoplanu 2023
2 T. Muszyński; P. Strzelczyk Obudowa pędnika 2023
3 K. Pałkus; P. Strzelczyk Dimensionless Numbers Relationships for Outer Air Seal of Low Pressure Turbine 2021
4 P. Strzelczyk Wprowadzenie do astronautyki: inżynierski punkt widzenia 2020
5 R. Gałek; P. Strzelczyk Velocity profiles of an electrohydrodynamic flow generator: CFD and experiment 2019
6 P. Strzelczyk Ekranoplan klasy A i jego układ aerodynamiczny 2018
7 P. Strzelczyk Sposób hamowania pojazdu, zwłaszcza szynowego dużej prędkości i układ hamowania do stosowania tego sposobu 2018
8 R. Gałek; P. Gil; P. Strzelczyk; M. Szewczyk Measurement of solar radiation properties and thermal energy of the atmosphere in Rzeszow 2018