tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologie informacyjne

Cykl kształcenia: 2019/2020

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Grupa raportowa 1-1, Grupa raportowa 1-2, Grupa raportowa 2-1, Grupa raportowa 2-2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 161

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Artur Borowiec

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 311, tel. 1617, aborowie@prz.edu.pl, artur.borowiec@stud.prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr inż. prof. PRz Krzysztof Boryczko

semestr 1: dr inż. Krzysztof Nowak

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu technologii informacyjnej, koniecznej do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł dotyczy użytkowania pakietu biurowego w zakresie: przygotowania dokumentacji technicznej, obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych, grafiki inżynierskiej oraz pracy z bazami danych. Prezentowane są również problemy zagrożeń związanych z pracą w sieci rozległej, a także metody ochrony i zasady bezpieczeństwa informacji.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Mirosław Dziewoński, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Helion., 2009
  2. Robin Williams, Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania, Helion., 1994

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Aleksander Bremer, Mirosław Sławik, ECDL 7 modułów: kompletny kurs, PTI., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, ECDL na skróty, PWN., 2010

Literatura uzupełniająca

  1. Bartosz Miller, Technologia informacyjna, Oficyna Wydawnica PRz (materiały pomocnicze)., 2013

Materiały dydaktyczne: http://kmk.prz.edu.pl/dydaktyka/

Inne: https://aborowiec.v.prz.edu.pl/

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne:

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z graficznym interfejsem użytkownika systemu operacyjnego. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów, tworzenia prostych dokumentów tekstowych i prowadzenia podstawowych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumienie stosowania technologii informacyjnych jako podstawowego elementu pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. wykład obserwacja wykonawstwa K_W07++
K_K02+
P6S_KK
P6S_WG
02. Potrafi posługiwać się pakietem biurowym na poziome średniozaawansowanym. laboratorium kolokwium K_U01++
K_U18++
P6S_UW
03. Potrafi importować i przetwarzać dane tablicowe w arkuszu kalkulacyjnym. laboratorium kolokwium K_U01+
K_U18+
P6S_UW
04. Potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną z załącznikami. laboratorium kolokwium K_U01+
P6S_UW
Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym. Bezpieczeństwo w sieci rozległej. Edytor tekstu i grafika prezentacyjna. Arkusz kalkulacyjny z elementami baz danych. Bazy danych. Program do prezentacji, zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Zasady pracy w środowisku sieciowym. Arkusz kalkulacyjny z elementami baz danych. L01-L15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 7.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Nie podlega składowej ocenie.
Laboratorium Na podstawie oceny z kolokwium.
Ocena końcowa Ocena końcowa odpowiada ocenie otrzymanej na laboratorium.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Własne notatki i materiały dydaktyczne

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie