logo
Karta przedmiotu
logo

Praca dyplomowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Dziekanat WCh

Kod zajęć: 15931

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / / 10 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Joanna Wojturska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie doświadczenia badawczego z zakresu technik wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej oraz umiejętności dokumentowania i opracowywania wyników. Zdobycie podstawowych umiejętności przygotowania rozprawy o charakterze naukowym: wyszukanie, a następnie zapoznanie się z fachową literaturą przedmiotu, sprecyzowanie problemu badawczego, który następnie student świadomie rozważa i rozwiązuje na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie studiów, informacji zaczerpniętych z literatury oraz wyników przeprowadzonych badań

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany samodzielnie przez studenta pod opieką promotora pracy. Egzamin dyplomowy podsumowuje tok kształcenia. W ramach modułu, zgodnie z Regulaminem Studiów na PRz, odbywa się obrona pracy dyplomowej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 dostępna literatura odnosząca się do tematu realizowanego projektu .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 7 semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ogólna wiedza inzynierska

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Szczegółowe umiejętności, w tym laboratoryjne, w zakresie wykonywanego projektu inżynierskiego.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ogólne kompetencje społeczne w zakresie studiów inżynierskich.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje z literatury, w tym z literatury angielskojęzycznej, baz danych oraz innych źródeł, związanych ze studiowanym kierunkiem studiów realizacja zleconego zadania prezentacja dokonań (portfolio), raport pisemny K_W07++
K_U01+++
K_U19+++
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie pisemne związane z problematyką studiowaną w ramach kierunku studiów realizacja zleconego zadania raport pisemny K_U16+++
K_K01+++
P6S_KK
P6S_UK
03 Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadania inżynierskiego realizacja zleconego zadania raport pisemny K_U03+++
P6S_UW
04 Potrafi wykonywać prace badawcze z zakresu wybranej specjalności realizacja zleconego zadania raport pisemny, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
K_U18+++
K_K02++
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UW
05 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację własnych osiągnięć w zakresie wykonanego projektu inżynierskiego. nie dotyczy prezentacja dokonań (portfolio) K_U16+++
K_K03+++
P6S_KO
P6S_UK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Zapoznanie się z fachową literaturą przedmiotu praca własna MEK01
7 TK02 Wykonanie pomiarów eksperymentalnych, stworzenie programu komputerowego lub wykonanie innych prac związanych z wykorzystaniem narzędzi badawczych odpowiednich dla studiowanego obszaru i profilu kształcenia. Opracowanie wyników badań w formie pisemnego raportu. praca własna, zajęcia projektowe MEK02 MEK03 MEK04
7 TK03 Omówienie sposobu przygotowania prezentacji multimedialnej, zasady wygłaszania referatów. Prezentacja projektu dyplomowego. Dyskusje po prezentacji multimedialnej wyników badan własnych przedstawianych przez studentów. zajęcia projektowe MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Konsultacje (sem. 7) Przygotowanie do konsultacji: 30.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 30.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.
Inne: 180.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 Ł. Byczyński; D. Czachor-Jadacka; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska; J. Wojturski; P. Wrona Farba proszkowa 2022
2 Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska Sposób wytwarzania blokowanych poliizocyjanianów do poliuretanowych powłok proszkowych 2022
3 Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska Blokowane poliizocyjaniany, ich zastosowanie oraz poliuretanowe lakiery proszkowe 2021
4 Ł. Byczyński; P. Król; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska Blokowane poliizocyjaniany, sposób ich wytwarzania i zastosowanie 2021
5 J. Wojturska The effect of chain extender structure on the enzymatic degradation of carbohydrate based polyurethane elastomers 2020
6 J. Wojturska Odporność poliuretanowych powłok typu high solid na działanie biotycznych i abiotycznych czynników degradacyjnych 2018