logo
Karta przedmiotu
logo

Bezpieczna praca w laboratorium chemicznym - ocena i zarządzanie ryzykiem

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Kod zajęć: 15930

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Bogdan Papciak

Terminy konsultacji koordynatora: Informacje na stronie: https://bogdanpapciak.v.prz.edu.pl/

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przekazanie studentowi wiedzy teoretycznej z zakresu zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, zagrożeń występujących w laboratorium, oceny ryzyka i jego zarządzaniem na stanowiskach pracy.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany w pierwszym semestrze i obejmuje 15 godzin wykładu. Moduł kończy się zaliczeniem. Główne zagadnienia: Procedury postępowania podczas pracy w laboratorium chemicznym. Ergonomia pracy. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe. Wielkości charakteryzujące narażenie na szkodliwe substancje chemiczne. Źródła informacji o właściwościach substancji niebezpiecznych oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami. Metody oceny ryzyka. Środki ochrony indywidualnej. Zasady postępowania z odpadami w laboratorium chemicznym. Praca z gazami palnymi i inertnymi oraz z cieczami palnymi. Unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych.

Inne: Materiały pomocnicze będą dostępne na stronie: http://bogdanpapciak.v.prz.edu.pl/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 PN-N-18002: 2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego .
2 Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl) .
3 Pośniak M., Makles Z. Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Pracy, s. 22-25, nr 3, . 2008
4 Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.) Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.. 2003
5 Kołaciński Z., Kowalczyk M, Rump S. Medycyna katastrof chemicznych PZWL, Warszawa. 2004
6 Ministerstwo Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Dz.U. 2012 poz. 1018. 2012

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na dany semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu chemii oraz zasad zachowań bezpiecznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykorzystania zasad bezpiecznych zachowań w praktyce.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumienie potrzeby pracy w laboratorium zgodnie z zasadami BHP i p.poż.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Uzyskuje wiedzę teoretyczną na temat bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium chemicznym. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U11+
K_U14++
P6S_UK
P6S_UW
02 Posiada wiedzę na temat czynników szkodliwych i niebezpiecznych mogących występować w laboratorium chemicznym oraz wielkości charakteryzujących narażenie na te czynniki. wykład zaliczenie cz. pisemna K_K02+
P6S_KO
03 Potrafi wyszukiwać i wykorzystywać informacje o właściwościach substancji niebezpiecznych. wykład interaktywny, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_U14+
P6S_UK
04 Zna metody oceny ryzyka zawodowego i potrafi je zastosować do sytuacji występujących w laboratoriach chemicznych lub w środowisku pracy typowym dla przemysłu chemicznego. wykład interaktywny, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K02+
P6S_KO
05 Posiada wiedzę na temat środków ochrony indywidualnej stosowanych w laboratoriach i przemyśle chemicznym. wykład zaliczenie cz. pisemna K_K02++
P6S_KO
06 Posiada wiedzę na temat postępowania z odpadami w laboratorium chemicznym. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U14++
P6S_UK
07 Posiada wiedzę na temat bezpiecznej pracy z substancjami palnymi w laboratorium chemicznym. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W08+
K_U14++
P6S_UK
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Procedury postępowania podczas pracy w laboratorium chemicznym. Ergonomia pracy. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe. Wielkości charakteryzujące narażenie na szkodliwe substancje chemiczne. Źródła informacji o właściwościach substancji niebezpiecznych oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami. Metody oceny ryzyka zawodowego w laboratoriach i przemyśle chemicznym. Środki ochrony indywidualnej. Zasady postępowania z odpadami w laboratorium chemicznym. Praca z gazami palnymi i inertnymi oraz z cieczami palnymi. Unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład 1. Zaliczenie, realizowanych w formie wykładu interaktywnego, zadań dotyczących wykorzystywania informacji o substancjach niebezpiecznych oraz oceny ryzyka zawodowego. 2. Uzyskanie pozytywnej oceny (OZ) z zaliczenia pisemnego. Ocena negatywna: 2,0 (ndst) odpowiada uzyskaniu od 0,0 do 49,9% całkowitej ilości punktów. Oceny pozytywne: 3,0 (dst) odpowiada uzyskaniu od 50,0 do 66,1% punktów, 3,5 (+dst) odpowiada uzyskaniu od 66,2 do 75,1% punktów, 4,0 (db) odpowiada uzyskaniu od 75,2 do 85,1% punktów, 4,5 (+db) odpowiada uzyskaniu od 85,2 do 94,1% punktów, 5,0 (bdb) odpowiada uzyskaniu od 94,2 do 100% punktów.
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK) obliczana jest według wzoru: OK = w·OZ, gdzie "w" to współczynnik uwzględniający termin uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia: 1,0 - pierwszy termin; 0,9 - drugi termin, 0,8 - trzeci termin, a następnie zaokrąglana według zasad podanych w Księdze Jakości Kształcenia Wydziału Chemicznego PRz.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie