logo
Karta przedmiotu
logo

Nowoczesne materiały w technolgiach wodorowych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Dziekanat WCh

Kod zajęć: 15928

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W30 L30 P15 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Marek Potoczek

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr inż. Rafał Oliwa

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie właściwości i zasad wytwarzania nowoczesnych materiałów polimerowych, ceramicznych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w technologiach wodorowych. Poznanie materiałów i urządzeń kompozytowych do bezpośredniego przetwarzania energii chemicznej w energię elektryczną.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w siódmym semestrze. Obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. Przedmiot kończy się zaliczeniem

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Chmielniak T. Technologie energetyczne WNT Warszawa. 2021
2 Pampuch R. Współczesne materiały ceramiczne Wyd. AGH Kraków. 2005
3 E. Hałasa, M. Heneczkowski Wprowadzenie do inżynierii termoodpornych materiałów polimerowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2007
4 Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S. Kompozyty. Wydanie II zmienione Oficyna Wydawnicza PW Warszawa . 2003
5 German J. Podstawy mechaniki kompozytów Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków . 1996
6 Paweł Szewczyk Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne Wyd. Politechniki Śląskiej. 2011
7 R.W. Kelsal, I.W. Hamley, M. Geoghegan (redaktorzy) Nanotechnologie PWN Warszawa. 2009
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Chmielniak T Technologie energetyczne WNT Warszawa. 2021
2 Pampuch R. Współczesne materiały ceramiczne Wyd. AGH, Kraków. 2005
3 Potoczek M. Kształtowanie mikrostruktury piankowych materiałów korundowych Rzeszów, OWPRz. 2012
4 Ochelski ST Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych WNT, Warszawa . 2004
5 M.F. Ashby Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim WNT Warszawa. 1998
6 K. Kurzydłowski, M. Lewandowska Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne PWN. 2011
7 Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemann Z., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S. Kompozyty. Wydanie II zmienione Oficyna Wydawnicza PW Warszawa . 2003
8 E. Hałasa, M. Heneczkowski Wprowadzenie do inżynierii termoodpornych materiałów polimerowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2007
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Junwei Wu, Xingbo Liu Recent Development of SOFC Metallic Interconnect Journal of Materials Science & Technology vol. 26, pp. 293-305 Elsevier. 2010
2 Artykuły w czasopismach polimerowych (np. POLIMERY), dostępnych w czytelni PRz .
3 Artykuły w czasopismach polimerowych (np. Kompozyty), dostępnych w czytelni PRz .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na siódmy semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstwaw nauki o materiałach. Znajomość podstwowych procesów technologicznych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania czynności laboratoryjnych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności pracy indywidualnej i w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma ogólną wiedzę o nowoczesnych materiałach stosowanych w technologiach wodorowych wykład, laboratorium kolokwium K_W07+++
P6S_WG
02 Zna techniki i metody wytwarzania nowocesnych materiałów stosowanych w technologiach wodorowych wykład, laboratorium kolokwium K_U10++
P6S_UW
03 Potrafi wykorzystać wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu nowoczesnych materiałów w technologiach wodorowych wykład kolokwium K_U03++
P6S_UW
04 Potrafi zbadać właściwości fizyczne i chemiczne wybranych materiałów wykład, laboratorium kolokwium K_W08+
P6S_WG
05 Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych wykład, laboratorium kolokwium K_K01+++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Charakterystyka i ogólna zasada działania ogniw paliwowych. Podział ogniw paliwowych. Stałotlenkowe ogniwa paliwowe. W01 MEK01
7 TK02 Wytwarzanie stałotlenkowych ogniw paliwowych – technologie ceramiczne: przygotowanie i charakterystyka proszku, formowanie, spiekanie. Właściwości transportowe ceramicznych elektrolitów stałych – defekty punktowe i dyfuzja w sieci krystalicznej. W02-W04, L01 MEK02
7 TK03 Technologie wytwarzania porowatych elementów stałotlenkowych ogniw paliwowych. W05-W06, L02 MEK03
7 TK04 Rola interkonektorów metalicznych w odprowadzaniu energii elektrycznej do zewnętrznych odbiorników. Wytwarzanie interkonektorów i wymagania stawiane interkonektorom metalicznym. Zastosowanie stałotlenkowych ogniw paliwowych we współczesnym przemyśle (energetyka, motoryzacja, lotnictwo, militaria itp.). W07-W08, L03 MEK04 MEK05
7 TK05 Charakterystyka specjalistycznych kompozytowych materiałów polimerowych, stosowanych w technologiach bezpiecznego przechowywania i transportu paliwa wodorowego. Kryteria doboru materiałów w celu niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzeń stosowanych do magazynowania i transportu wodoru. Zasady projektowania urządzeń związanych z transportem i przechowywaniem wodoru. Nowoczesne rozwiązania nanotechnologiczne stosowane w procesach magazynowania wodoru. Wysokotemperaturowe materiały polimerowe stosowane w technologii wodorowej. W9-W15 MEK01 MEK02
7 TK06 Zaprojektowanie i otrzymanie hybrydowego kompozytu na osnowie polimerowej, stosowanego do otrzymywania rur do transportu wodoru. Zbadanie właściwości użytkowych otrzymanego kompozytu pod kątem odporności na dyfuzję wodoru i pochłanianie energii wysokich udarów. Otrzymanie elementów instalacji do przechowywania i transportu wodoru z kompozytów na osnowie PEEK za pomocą wtrysku wysokotemperaturowego oraz druku 3D. L4-L6 MEK03 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 4.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 7) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 4.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Skala ocen zależy od sumy uzyskanych punktów z dwóch sprawdzianów cząstkowych obejmujących tematykę wykładu. 50-60% dst (3,0); 61-70% dst+ (3,5); 71-80% db (4,0);81-90% db+ (4,5); 91-100% bdb (5,0).
Laboratorium Średnia arytmetyczna ocen z poszczegolnych sprawdzianów dopuszczających na laboratoriach
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa Ocena końcowa (K) K=0,5wC + 0,5wW, gdzie C - ocena z zaliczenia ćwiczeń, W - ocena z zaliczenia wykładu, w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia w=1,0 pierwszy termin, w=0,9 drugi termin.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bazan; G. Budzik; J. Cebulski; M. Dębski; T. Dziubek; J. Józwik; A. Kawalec; M. Kiełbicki; Ł. Kochmański; I. Kuric; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Poliński; P. Turek Geometrical Accuracy of Threaded Elements Manufacture by 3D Printing Process 2023
2 A. Leśniak; M. Mrówczyńska; M. Oleksy; G. Oleniacz; M. Rymar; I. Skrzypczak A practical hybrid approach to the problem of surveying a working historical bell considering innovative measurement methods 2023
3 D. Głowacz-Czerwonka; M. Kuźnia; M. Oleksy; K. Pielichowska; T. Telejko; P. Zakrzewska The influence of biowaste-based fillers on the mechanical and fire properties of rigid polyurethane foams 2023
4 K. Balawender; K. Bulanda; K. Kroczek; B. Lewandowski; M. Oleksy; S. Orkisz; M. Potoczek; J. Szczygielski; Ł. Uram Polylactide-based composites with hydroxyapatite used in rapid prototyping technology with potential for medical applications 2023
5 K. Bulanda; D. Krajewski; K. Kroczek; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid polymer composites used in medicine 2023
6 K. Bulanda; D. Krajewski; K. Kroczek; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer composites used in rapid prototyping technology 2023
7 K. Bulanda; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa Epoxy composites with improved flame resistance and electrical conductivity 2023
8 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; K. Kroczek; M. Oleksy; R. Oliwa Nowoczesne materiały kompozytowe – cz. 1 2023
9 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Stanowisko probierczo-pomiarowe do badań wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych oraz sposób badania wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych 2023
10 K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer Composites Based on Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Used in Rapid Prototyping Technology 2023
11 L. Bichajło; R. Oliwa; P. Ostyńska; J. Ryszkowska Sposób wytwarzania elastycznej pianki poliuretanowej z recyklingu PET 2023
12 R. Oliwa; A. Pacana; J. Pacana Possibilities of Using Selected Additive Methods for the Production of Polymer Harmonic Drive Prototypes 2023
13 T. Brylewski; J. Dąbek; M. Potoczek Oxidation behavior of Ti2AlC MAX-phase foams in the temperature range of 600–1000 °C 2023
14 A. Adamczyk; T. Brylewski; Z. Grzesik; M. Januś; W. Jastrzębski; S. Kluska ; K. Kyzioł ; M. Potoczek; S. Zimowski Plasmochemical Modification of Crofer 22APU for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cell Interconnects Using RF PA CVD Method 2022
15 G. Budzik; H. Majcherczyk; M. Oleksy; J. Pisula; T. Sanocki; B. Sobolewski; M. Zajdel Geometrical accuracy of injection-molded composite gears 2022
16 G. Budzik; J. Cebulski; M. Dębski; T. Dziubek; J. Jóźwik; A. Kawalec; M. Kiełbicki; Ł. Kochmański; I. Kuric; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Poliński; P. Turek Strength of threaded connections additively produced from polymeric materials 2022
17 G. Budzik; K. Bulanda; D. Filip; J. Jabłoński; A. Łazorko; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; J. Sęp; S. Snela; P. Turek; S. Wolski Manufacturing Polymer Model of Anatomical Structures with Increased Accuracy Using CAx and AM Systems for Planning Orthopedic Procedures 2022
18 G. Budzik; L. Nędza; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa Sposób modyfikacji bentonitu 2022
19 G. Budzik; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; B. Sobolewski; M. Wieczorowski; J. Woźniak The Place of 3D Printing in the Manufacturing and Operational Process Based on the Industry 4.0 Structure 2022
20 K. Balawender; R. Brodowski; G. Budzik; J. Cebulski; D. Filip; K. Kroczek; B. Lewandowski; A. Mazur; D. Mazur; M. Oleksy; S. Orkisz; Ł. Przeszłowski; J. Szczygielski; P. Turek Characterisation of Selected Materials in Medical Applications 2022
21 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; G. Masłowski; D. Mazur; M. Oleksy; R. Oliwa Methods for Enhancing the Electrical Properties of Epoxy Matrix Composites 2022
22 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa Modyfikacja osnowy i wzmocnienia przekładkowych kompozytów polimerowych stosowanych w przemyśle zbrojeniowym 2022
23 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; J. Królczyk; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa A new method to electrical parameters identification of carbon fiber reinforced composites using lightning disturbances corresponding to subsequent return strokes 2022
24 K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid Polymer Composites Based on Polystyrene (PS) Used in the Melted and Extruded Manufacturing Technology 2022
25 K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer Composites Based on Glycol-Modified Poly(Ethylene Terephthalate) Applied to Additive Manufacturing Using Melted and Extruded Manufacturing Technology 2022
26 K. Czech; A. Domańska; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid polymer composites with enhanced energy absorption 2022
27 R. Oliwa Funkcjonalne kompozyty epoksydowe wzmocnione włóknami 2022
28 A. Chmielarz; P. Colombo; G. Franchin; E. Kocyło; M. Potoczek Hydroxyapatite-coated ZrO2 scaffolds with a fluorapatite intermediate layer produced by direct ink writing 2021
29 A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski Properties of Elasto-Hydrodynamic Oil Film in Meshing of Harmonic Drive Gears 2021
30 A. Kalina; A. Mazurkow; M. Oleksy; B. Wierzba; W. Witkowski The effect of oil feeding type and oil grade on the oil film bearing capacity 2021
31 G. Budzik; J. Mirowski; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska; J. Tomaszewska Poly(vinyl chloride) Composites with Raspberry Pomace Filler 2021
32 G. Budzik; K. Bulanda; J. Fal; T. Jesionowski; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski Polymer Composites Based on Polycarbonate (PC) Applied to Additive Manufacturing Using Melted and Extruded Manufacturing (MEM) Technology 2021
33 G. Budzik; K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; A. Mazurkow; M. Oleksy; R. Oliwa Hybrid Polymer Composites Used in the Arms Industry: A Review 2021
34 G. Budzik; K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski Właściwości użytkowe kompozytów polimerowych stosowanych w technologii szybkiego prototypowania 2021
35 G. Budzik; K. Bulanda; M. Magniszewski; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski Torsional strength tests of spline connections made of polymer materials (Rapid communication) 2021
36 G. Budzik; M. Heneczkowski; T. Jesionowski; M. Oleksy; R. Oliwa; R. Pietryka; W. Pietryka; W. Pietryka Hybrydowe kompozycje poliestrowych farb proszkowych 2021
37 G. Budzik; O. Markowska; M. Oleksy; R. Oliwa; P. Ostyńska; T. Żółkoś Sposób otrzymywania kompozycji na osnowie polipropylenu z dodatkiem recyklatu MDF 2021
38 J. Mirowski; K. Mizera; M. Oleksy; R. Oliwa; E. Rój; J. Ryszkowska; J. Tomaszewska Composites of Poly(vinyl chloride) with Residual Hops after Supercritical Extraction in CO2 2021
39 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; M. Oleksy; R. Oliwa Wpływ modyfikacji materiału osnowy stosowanej do wyrobu kompozytów polimerowych na jej przewodnictwo elektryczne oraz wybrane właściwości mechaniczne 2021
40 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects 2021
41 M. Auguścik-Królikowska; J. Bartoń; G. Budzik; M. Gzik ; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska Effects of Various Types of Expandable Graphite and Blackcurrant Pomace on the Properties of Viscoelastic Polyurethane Foams 2021
42 R. Oliwa Ognioodporne kompozyty polimerowowłókniste stosowane w kolejnictwie 2021
43 S. Boncel; K. Bulanda; J. Fal; M. Liu; M. Oleksy; J. Shi; J. Sobczak; G. Żyła High AC and DC Electroconductivity of Scalable and Economic Graphite–Diamond Polylactide Nanocomposites 2021
44 A. Ambroziak; M. Auguścik-Królikowska; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska; L. Szczepkowski The structure and properties of viscoelastic polyurethane foams with fillers from coffee grounds 2020
45 E. Kocyło; M. Krauz; M. Potoczek; A. Tłuczek ZrO2 Gelcast Foams Coated with Apatite Layers 2020
46 G. Budzik; H. Majcherczyk; M. Oleksy; R. Oliwa; M. Sobczyk; M. Strącel Polymers in gearbox production 2020
47 G. Budzik; J. Jóźwik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; P. Turek; J. Woźniak; D. Żelechowski Analysis of Wear of the Polymer Mold in the Production of Wax Casting Models of Aircraft Engine Blades 2020
48 G. Budzik; J. Jóźwik; Ł. Kochmański; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski; J. Sęp; P. Turek; D. Żelechowski An Analysis of the Casting Polymer Mold Wear Manufactured Using PolyJet Method Based on the Measurement of the Surface Topography 2020
49 G. Budzik; K. Bulanda; A. Mazurkow; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski Biodegradable polymer composites used in rapid prototyping technology by Melt Extrusion Polymers (MEP) 2020
50 G. Budzik; K. Bulanda; J. Fal; K. Grąz; R. Kuzioła; M. Oleksy; J. Sobczak; J. Traciak; G. Żyła Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) 2020
51 G. Budzik; K. Bulanda; M. Gontarz; M. Oleksy; R. Oliwa Biodegradable polymer composites based on polylactide used in selected 3D technologies 2020
52 G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; P. Turek Polymer materials used in medicine processed by additive techniques 2020
53 G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; R. Oliwa; I. Skrzypczak; R. Szałajko Phenol-formaldehyde resin composites filled with modified phlogopite reinforced with hybrid glass and basalt fiber meshes used as grinding wheels 2020
54 G. Budzik; K. Bulanda; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa Analysis of mechanical properties and distribution of deformation during the shear of polymer-fiber composites containing flame retardants 2020
55 G. Budzik; K. Bulanda; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa; P. Ostyńska; M. Płocińska Fire resistance and mechanical properties of powder-epoxy composites reinforced with recycled glass fiber laminate 2020
56 G. Budzik; K. Bulanda; T. Markowski; M. Oleksy; R. Oliwa Polymer Composites Used in Rapid Prototyping Technology 2020
57 G. Budzik; T. Dziubek; T. Markowski; M. Oleksy Place of Designing and Machine Construction Basics in Industry 4.0 Structure 2020
58 K. Bulanda; M. Cieplak; M. Oleksy; P. Połowniak; M. Sobolak Application of polymeric materials for obtaining gears with involute and sinusoidal profile 2020
59 K. Dudek; L. Gałda; R. Oliwa; J. Sęp Surface layer analysis of helical grooved journal bearings after abrasive tests 2020
60 M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; T. Pisz; Ł. Przeszłowski; P. Sowa Remote Design and Manufacture through the Example of a Ventilator 2020
61 M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz; Ł. Przeszłowski Process of Creating an Integrated Design and Manufacturing Environment as Part of the Structure of Industry 4.0 2020
62 R. Oliwa Compositions of unsaturated polyester resins used for facing layers of laminates 2020
63 R. Oliwa Epoxy resin compositions containing liquid phosphorus flame retardants used in infusion technology 2020
64 R. Oliwa The Mechanical Properties of Kevlar Fabric/Epoxy Composites Containing Aluminosilicates Modified with Quaternary Ammonium and Phosphonium Salts 2020
65 Ł. Byczyński; Z. Florjańczyk; M. Heneczkowski; R. Oliwa; B. Pilch-Pitera; A. Plichta; G. Rokicki; J. Wadas Synthesis and characterization of one-component, moisture curing polyurethane adhesive based on Rokopol D2002 2020
66 A. Białek; G. Budzik; M. Oleksy; B. Sarna Kompozycja do otrzymywania biodegradowalnej taśmy spieniającej 2019
67 A. Chmielarz; P. Colombo; H. Elsayed; T. Fey; M. Potoczek Direct ink writing of three dimensional Ti2AlC porous structures 2019
68 E. Chmiel; J. Lubczak; R. Oliwa Boron-containing non-flammable polyurethane foams 2019
69 G. Budzik; J. Fal; M. Oleksy; M. Wanic; G. Żyła Electrical Conductivity and Dielectric Properties of Ethylene Glycol-Based Nanofluids Containing Silicon Oxide–Lignin Hybrid Particles 2019
70 G. Budzik; K. Bulanda; M. Nędza; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa The use of a mixer with built-in Parshall’s venturi for modification of bentonite designed for the filling of polymer resins 2019
71 G. Budzik; K. Bulanda; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa Effect of modified bentonites on the crosslinking process of epoxy resin with alifphatic amine as curing agent 2019
72 G. Budzik; L. Nędza; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa Sposób modyfikacji bentonitu 2019
73 G. Budzik; M. Heneczkowski; M. Oleksy; A. Szeliga; S. Szeliga Wielowarstwowa folia typu stretch 2019
74 H. Galina; M. Heneczkowski; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa; P. Szałański A method of modification of bentonite and a method of the application 2019
75 J. Czech-Polak; M. Heneczkowski; M. Oleksy; R. Oliwa Elastyczna pianka poliuretanowa o ograniczonej palności i sposób jej wytwarzania 2019
76 J. Czech-Polak; M. Kowalski; S. Krauze; M. Oleksy; R. Oliwa; M. Płocińska Powder-epoxy resin/glass fabric composites with reduced flammability 2019
77 J. Fal; M. Malicka; M. Oleksy; M. Wanic; G. Żyła Experimental Investigation of Electrical Conductivity of Ethylene Glycol Containing Indium Oxide Nanoparticles 2019
78 M. Bolanowski; G. Budzik; D. Mazur; M. Oleksy; A. Paszkiewicz Analysis of possible SDN use in the rapid prototyping process as part of the Industry 4.0 2019
79 M. Bolanowski; G. Budzik; M. Oleksy; A. Paszkiewicz Przemysł 4.0 cz. II. Uwarunkowania w obszarze technologii wytwarzania i architektury systemu informatycznego w przetwórstwie tworzyw polimerowych 2019
80 M. Kowalski; S. Krauze; M. Oleksy; J. Oliwa; R. Oliwa; A. Węgier Fire resistant glass fabric-epoxy composites with reduced smoke emission 2019
81 M. Oleksy Materiały polimerowe stosowane na elementy maszyn 2019
82 R. Oliwa; J. Pacana Use of rapid prototyping technology in complex plastic structures Part I. Bench testing and numerical calculations of deformations in harmonic drive made from ABS copolymer 2019
83 R. Oliwa; J. Pacana Use of rapid prototyping technology in complex plastic structures. Part II. Impact of operating conditions on functional properties of polymer harmonic drives 2019
84 S. Krzemińska; L. Lipińska; M. Oleksy; W. Rzymski; A. Smejda-Krzewicka; M. Woluntarski Kompozycja elastomerowa z karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego 2019
85 A. Chmielarz; P. Colombo; M. Innocentini; M. Potoczek; I. Silva; B. Winiarska Porosity effect on microstructure, mechanical and fluid dynamic properties of Ti2AlC by direct foaming and gel-casting 2018
86 A. Chmielarz; P. Colombo; T. Fey; P. Greil; M. Potoczek; M. Stumpf Microstructure, thermal conductivity and simulation of elastic modulus of MAX-phase (Ti2AlC) gel-cast foams 2018
87 B. Hekner; B. Kumanek; J. Myalski; R. Oliwa; S. Pusz; U. Szeluga; B. Trzebicka; B. Tsyntsarski Carbon foam based on epoxy/novolac precursor as porous micro-filler of epoxy composites 2018
88 E. Kocyło; M. Potoczek Ceramika piankowa z ZrO2 wytworzona metodą gel-casting 2018
89 F. Ciesielczyk; J. Czech-Polak; M. Heneczkowski; T. Jesionowski; M. Oleksy Odporna na płomień sztywna pianka poliuretanowa i sposób jej otrzymywania 2018
90 F. Ciesielczyk; J. Czech-Polak; M. Heneczkowski; T. Jesionowski; M. Oleksy; M. Przybysz; K. Szwarc-Rzepka Comprehensive characteristic and potential application of POSS-coated MgO-SiO2 binary oxide system 2018
91 G. Budzik; A. Frańczak; M. Oleksy; R. Oliwa Polyethylene composites flame retarded with aluminium hydroxide as coatings for elektrical cables 2018
92 G. Budzik; J. Czech-Polak; M. Oleksy; R. Oliwa Sztywne pianki poliuretanowe o zwiększonej odporności na płomień 2018
93 G. Budzik; O. Markowska; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Sęp; R. Szałajko Kompozyty żywicy fenolowo-formaldehydowej napełnionej modyfikowanymi benitonitami wzmocnione siatkami z włókna szklanego stosowane jako ściernice 2018
94 G. Budzik; T. Jesionowski; O. Markowska; M. Oleksy; R. Oliwa; J. Ryszkowska; M. Zaborniak Kompozycje modyfikowanych farb proszkowych Cz. 1. Hybrydowe kompozycje poliestrowych farb proszkowych 2018
95 G. Budzik; Ł. Mazur; M. Oleksy; Ł. Przeszłowski Kierunki rozwoju druku 3D jako elementu struktury Przemysłu 4.0 2018
96 J. Aleksandrowicz; M. Auguścik; A. Bryśkiewicz; B. Kukfisz; M. Leszczyńska; R. Oliwa; M. Półka; J. Ryszkowska; L. Szczepkowski; Ł. Wierzbicki Rdzenie konstrukcji kompozytowych z pianek półsztywnych do zastosowań w tarczach ochronnych dla strażaków 2018
97 J. Bernaczek; G. Budzik; M. Magniszewski; M. Oleksy; R. Oliwa; Ł. Przeszłowski Torsional strength testing of machine elements manufacture by incremental technology from polymeric materials 2018
98 J. Bernaczek; M. Magniszewski; M. Oleksy Analiza wybranych parametrów wytrzymałościowych żywicy RGD720 2018
99 J. Czech-Polak; M. Heneczkowski; M. Oleksy; R. Oliwa Sposób otrzymywania ognioodpornych kompozytów przekładkowych typu \"sandwich\" 2018
100 K. Czaja; J. Czech-Polak; K. Dziubek; J. Lenża; A. Niemczyk; R. Oliwa; B. Sacher-Majewska; M. Szołyga Thermal Stability and Flame Retardancy of Polypropylene Composites Containing Siloxane-Silsesquioxane Resin 2018
101 L. Kołcz; M. Oleksy; M. Zaborniak Dobór parametrów procesu skrawania dla wybranych modeli wytwarzanych z tworzyw sztucznych 2018
102 M. Bolanowski; G. Budzik; Ł. Mazur; M. Oleksy; R. Oliwa; A. Paszkiewicz; A. Sanocka-Zajdel Industry 4.0 Part I. Selected applications in processing of polymer materials 2018
103 M. Cieplak; J. Czech-Polak; M. Heneczkowski; M. Oleksy; R. Oliwa Sposób otrzymywania prepregów epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym oraz laminator do jego realizacji 2018
104 M. Nowak; Z. Nowak; R. Pęcherski; M. Potoczek; R. Śliwa Assessment of Failure Strength of Real Alumina Foams with Use of the Periodic Structure Model 2018
105 R. Oliwa Analiza stanów odkształceń podczas ścinania laminatów polimerowo-szklanych z wykorzystaniem metody Cyfrowej Korelacji Obrazu (DIC) 2018
106 T. Jesionowski; Ł. Klapiszewski; M. Oleksy; R. Oliwa Calcium lignosulfonate as eco-friendly additive for crosslinking fibrous composites with phenol-formaldehyde resin matrix 2018