logo
Karta przedmiotu
logo

Technologie wodorowe w przemyśle chemicznym

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Kod zajęć: 15697

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W30 L30 / 6 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Agnieszka Bukowska

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z procesami wytwarzania i wykorzystywania wodoru.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w szóstym semestrze. Obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Materiały dydaktyczne: Instrukcje laboratoryjne

Inne: Publikacje naukowe z danej tematyki

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Grzywa E., Molenda J. Technologia podstawowych syntez organicznych (t. 1 i 2) WNT. 2009
2 J. Molenda, A. Rutkowski Procesy wodorowe w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym WNT. 1980

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na szósty semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstawowych związków organicznych (nazw i wzorów chemicznych) i reakcji na grupach funkcyjnych, a także znajomość podstawowych pojęć i operacji technologicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych (obliczeń stechiometrycznych, przeliczania stężeń), a także wykonania podstawowych czynności laboratoryjnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności pracy indywidualnej i w zespołach 2-3 osobowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę na temat głównych metod otrzymywania wodoru ze źródeł karbochemicznych, petrochemicznych, jak i odnawialnych. wykład egzamin pisemny K_W03++
K_U10++
P6S_UW
P6S_WG
02 Ma wiedzę na temat roli wodoru w procesach rafineryjnych i petrochemicznych. wykład egzamin pisemny K_W07++
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
03 Ma wiedzę na temat otrzymywania ważnych związków organicznych w wyniku procesu uwodornienia. wykład egzamin pisemny K_W07+
K_K01+
P6S_KK
P6S_WG
04 Potrafi planować i prowadzić prace eksperymentalne oraz analizy. Potrafi wykonywać proste obliczenia, a także wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować raport pisemny. laboratorium raport i test pisemny K_U03+
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Wiadomości wstępne. Terminologia i podział procesów wodorowych. W1
6 TK02 Źródła i produkcja wodoru (m.in. wytwarzanie wodoru metodą katalitycznej konwersji węglowodorów z parą wodną, zgazowanie surowców stałych i ciekłych, wodór z procesów reformingu, pirolizy olefinowej, wodór z gazów rafineryjnych, wodór z metanolu, elektroliza, wodór ze źródeł odnawialnych - biomasy). W2-W8 MEK01
6 TK03 Rola wodoru w procesach rafineryjnych i petrochemicznych (procesy hydrorafinacji produktów naftowych, hydrokrakowania olejów, hydrodealkilowania węglowodorów alkiloaromatycznych, uwodornienia związków nienasyconych, aromatycznych oraz różnych innych związków organicznych w celu wytworzenia wielkotonażowych produktów). W9-W13 MEK02
6 TK04 Reakcje uwodornienia w produkcji chemikaliów specjalistycznych. W14-W15 MEK03
6 TK05 Chemiczne formy magazynowania wodoru, Metale w generowaniu wodoru, Wodór w chromatografii gazowej, Wodór w procesach oczyszczania. L1-L5 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Egzamin (sem. 6) Przygotowanie do egzaminu: 25.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. Punktacja umieszczona na arkuszu zaliczeniowym. Ocena z II terminu - 0,9 uzyskanej oceny.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych, zaliczenie wszystkich sprawozdań z wykonania ćwiczeń praktycznych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Kolokwium zaliczeniowe zorganizowane jest dla całego roku w jednakowym terminie. Warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów. W przypadku niezaliczenia kolokwium pisemnego w I turze, ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich kolejnych terminów. Ocena z laboratorium liczona jest wg algorytmu:0,5*ocena z kolokwium, 0,3*ocena ze sprawozdań+0,2*ocena z przygotowania do zajęć
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K = 0,5wW + 0,5L; gdzie: W, L oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z zaliczenia z wykładu i laboratorium w - współczynnik uwzględniający termin kolokwium zaliczeniowego, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bukowska; T. Galek; M. Przywara; R. Przywara; W. Zapała Brief Analysis of Selected Sorption and Physicochemical Properties of Three Different Silica-Based Adsorbents 2023
2 K. Bester; W. Bukowski; M. Kaczmarek; D. Tomczyk Electrocatalytic Properties of Ni(II) Schiff Base Complex Polymer Films 2022
3 K. Bester; W. Bukowski; P. Seliger; D. Tomczyk The Influence of Electrolyte Type on Kinetics of Redox Processes in the Polymer Films of Ni(II) Salen-Type Complexes 2022
4 K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski Homogeniczny katalizator chromowy, sposób jego wytwarzania, układ katalityczny zawierający ten katalizator oraz zastosowanie tego układu katalitycznego 2021
5 K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Pytel Polymer Beads Decorated with Dendritic Systems as Supports for A3 Coupling Catalysts 2021
6 K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; M. Pytel; A. Sobota Copolymerization of Phthalic Anhydride with Epoxides Catalyzed by Amine-Bis(Phenolate) Chromium(III) Complexes 2021
7 A. Bukowska; A. Drelinkiewicz; D. Duraczyńska; L. Lityńska-Dobrzyńska; E. Serwicka; R. Socha; M. Zimowska Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions 2019
8 K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski Homogeniczny katalizator chromowy, sposób jego wytwarzania, układ katalityczny zawierający ten katalizator oraz zatosowanie tego układu katalitycznego 2019
9 K. Bester; W. Bukowski; D. Tomczyk Kinetics of Redox Processes in the Polymer Films of Ni(II) Salen Type Complexes 2019
10 K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; K. Dychtoń; K. Hus; Z. Opiekun; S. Prymon Effect of Fe3O4 particles on multi-hollow morphology of poly(HEMA-divinylbenzene-styrene) microspheres prepared by Pickering suspension polymerization 2018
11 K. Bester; A. Bukowska; W. Bukowski; K. Hus; B. Myśliwiec; D. Tomczyk; P. Urbaniak Alternating ring-opening copolymerization of phthalic anhydride with epoxides catalysed by salophen chromium(III) complexes. An effect of substituents in salophen ligands 2018
12 K. Bester; W. Bukowski; D. Tomczyk Redox processes in the solution of Ni(II) complex with salen type ligand and in the polymer films 2018