logo
Karta przedmiotu
logo

Projektowanie aparatury do magazynowania i transportu wodoru

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 15696

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 P15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Roman Bochenek

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Marcin Chutkowski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem modułu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat zasad projektowania instalacji do transportu i magazynowania wodoru w zbiornikach ciśnieniowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Zajęcia odbywają się w formie wykładu i zajęć projektowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego projektowanie: Visual Vessel Design i Aspen Plus.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Szkarowski A. Paliwa gazowe Wydawnictwo Naukowe PWN. 2021
2 Tadeusz Chmielniak, Tomasz Chmielniak Energetyka wodorowa Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020
3 Surygałą J. Wodór jako paliwo WNT. 2008
4 Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE Parament Europejski. 2014
5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z dn. 15.07.2016, poz. 1036) . 2016

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczone moduły: mechanika techniczna i maszynoznawstwo, mechanika płynów oraz termodynamika techniczna.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Znajomość i umiejętność stosowania przepisów i wytycznych krajowych i międzynarodowych dotyczących projektowania aparatury ciśnieniowej oraz stosowania procedur oceny zgodności z wymogami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa. wykład, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, raport pisemny K_W08+
K_U04+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
02 Wiedza i umiejętności na temat obliczeń wytrzymałościowych powłok aparatów, doboru materiałów do konstrukcji aparatury do magazynowania i transportu wodoru. wykład, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, raport pisemny K_W03+
K_U02+
K_U04+
P6S_UW
P6S_WG
03 Umiejętność projektowania sprężarek i rurociągów do transportu wodoru i mieszanin gazowych zawierających wodór w rurociągach na dużych odległościach, przy napełnianiu dużych ciśnieniowych zbiorników magazynujących wodór, przy napełnianiu małych zbiorników (stacje ładowania stosowane w transporcie). wykład, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, raport pisemny K_W03+
K_U03+
K_U05+
P6S_UW
P6S_WG
04 Umiejętność projektowania i eksploatacji instalacji skraplania wodoru wykład, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, raport pisemny K_W08+
K_U05+
K_U09+
P6S_UW
P6S_WG
05 Wiedza na temat innych metod magazynowania wodoru wykład zaliczenie cz. pisemna K_U09+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE i rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z dn. 15.07.2016, poz. 1036), wytyczne UDT dot. projektowania zbiorników ciśnieniowych, normy harmoniczne. W01-02 MEK01
6 TK02 Procedury oceny zgodności z wymogami prawnymi, zakres dokumentacji technicznej, sposób oznakowania aparatów ciśnieniowych, rurociągów, osprzętu ciśnieniowego i zabezpieczającego. Analiza zagrożeń instalacji zawierających wodór, projektowanie z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. W03-04; P01-02 MEK01
6 TK03 Obliczenia wytrzymałościowe powłok aparatów, wymagania materiałów dla aparatury do magazynowania i transportu wodoru w stanie gazowym i ciekłym. W05-08; P03-09 MEK02
6 TK04 Termodynamiczne aspekty ładowania i rozładowywania magazynów wodoru i jego mieszanin z gazem ziemnym, zalecane równania stanu, efekt Joule’a-Thomsona. W09; P10-11 MEK03
6 TK05 Projektowanie sprężarek do transportu wodoru i mieszanin gazowych zawierających wodór w rurociągach na dużych odległościach, przy napełnianiu dużych ciśnieniowych zbiorników magazynujących wodór, przy napełnianiu małych zbiorników (stacje ładowania stosowane w transporcie). W10-11; P12-14 MEK03
6 TK06 Instalacje skraplania wodoru. W12-13; P15 MEK04
6 TK07 Inne metody magazynowania wodoru. W14-15 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 6) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 4.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Inne: 4.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 0-50% pkt - 2,0, 50-60% pkt. - 3,0, 60-70% pkt. 3,5t, 70-80% pkt - 4,0, 80-90% pkt. - 4,5, 90-100% pkt - 5,0
Projekt/Seminarium Ocena pozytywna z wszystkich raportów projektowych i ich obrony ustnej.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K = 0,5wW + 0,5wP; gdzie: W, P oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z wykładu, projektu, w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Antos; R. Bochenek; B. Filip; W. Marek Flow behavior of protein solutions in a lab-scale chromatographic system 2023
2 L. Bartoszek; M. Chutkowski; P. Koszelnik; M. Miąsik The influence of the physico-chemical composition of bottom sediments on their sorption capacity in relation to phosphates 2023
3 M. Chutkowski; I. Opaliński; M. Przywara; R. Przywara; W. Zapała Influence of Moisture Content and Composition of Agricultural Waste with Hard Coal Mixtures on Mechanical and Rheological Properties 2023
4 M. Chutkowski; J. Czarnota; T. Galek; S. Gubernat; J. Gumieniak; P. Koszelnik; A. Kramek; A. Masłoń; M. Tupaj Removal of Phosphorus with the Use of Marl and Travertine and Their Thermally Modified Forms—Factors Affecting the Sorption Capacity of Materials and the Kinetics of the Sorption Process 2023
5 M. Chutkowski; J. Kamińska; M. Przywara; W. Zapała; P. Ziobrowski Studies on the Effects of Process Conditions on Separation of B1, B2 and B3 Vitamin Mixture Using HILIC and RPLC Chromatography 2022
6 M. Chutkowski; M. Przywara; R. Przywara; W. Zapała Column Testing in Quantitative Determination of Raw Heparin in Porcine Intestinal Mucus Extracts by Liquid Chromatography – Preliminary Investigations 2022
7 D. Antos; K. Baran; R. Bochenek; B. Filip; D. Strzałka Influence of the geometry of extra column volumes on band broadening in a chromatographic system. Predictions by computational fluid dynamics 2021
8 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2021
9 M. Bańda; M. Chutkowski; E. Gondek; J. Horabik; A. Lisowski; M. Molenda; A. Oniszczuk; P. Parafiniuk; M. Stasiak; J. Wajs; J. Wiącek Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species 2021
10 M. Chutkowski; K. Kaczmarski Impact of changes in physicochemical parameters of the mobile phase along the column on the retention time in gradient liquid chromatography. Part A – temperature gradient 2021
11 M. Chutkowski; K. Leś; M. Olechowski; I. Opaliński; M. Przywara; M. Stasiak Studies on Moisture Effects on Powder Flow and Mechanochemical Improvement of Powder Flowability 2021
12 M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski Analiza mechanizmu retencji kwercetyny w wybranych układach chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) 2021
13 M. Chutkowski; M. Kosińska-Pezda; M. Przywara; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski Analysis of adsorption energy distribution in selected hydrophilic-interaction chromatography systems with amide, amine, and zwitterionic stationary phases 2021
14 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara Mechanism of nutrition activity of a microgranule fertilizer fortified with proteins 2020
15 M. Chutkowski; K. Kaczmarski Note of solving Equilibrium Dispersive model with the Craig scheme for gradient chromatography case 2020
16 M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski Influence of Mobile Phase Composition and Temperature on the Retention Behavior of Selected Test Substances in Diol-type Column 2020
17 M. Chutkowski; M. Jakielaszek; W. Kokoszka; I. Skrzypczak; K. Wilk Badanie i analiza parametrów gruntu podlegającego wymianie przy budowie składowiska odpadów w Paszczynie w odniesieniu do wymagań projektowych w ramach zadania \"Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica\" 2020
18 M. Chutkowski; M. Przywara; W. Zapała Modelowanie i analiza płynięcia materiału rozdrobionego podczas ścinania w reometrze pierścieniowym z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych 2020
19 D. Antos; P. Antos; M. Balawejder; R. Bochenek; J. Gorzelany; K. Kania; M. Kołodziej; N. Matłok; M. Olbrycht; W. Piątkowski; M. Przywara; G. Witek Sposób wytwarzania nawozu wieloskładnikowego o kontrolowanym uwalnianiu składników 2019
20 M. Chutkowski; G. Król; M. Szukiewicz Formation of dead zone in catalytic particles in catalysis and biocatalysis - New alternative method of determination 2019
21 Ł. Byczyński; M. Chutkowski; E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Comparison of spectral and thermal properties and antibacterial activity of new binary and ternary complexes of Sm(III), Eu(III) and Gd (III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline 2019
22 M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski Analiza retencji wybranych testowych związkow chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi 2018