logo
Karta przedmiotu
logo

Odnawialne źródła energii

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 15694

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Roman Bochenek

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przegląd odnawialnych źródeł energii i technologii stosowanych do pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.

Ogólne informacje o zajęciach: Zajęcia prowadzone w formie wykładu i zajęć praktycznych w formie laboratorium.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Chmielniak T. Technologie energetyczne Wydawnictwo Naukowe PWN. 2021
2 Ewa Klugmann-Radziemska, Lewandowski Witold M. Proekologiczne odnawialne źródła energii Kompendium Wydawnictwo Naukowe PWN. 2017
3 Sarniak M. Systemy fotowoltaiczne Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2020

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończenie kursu termodynamiki technicznej oraz podstaw wymiany ciepła

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw termodynamiki technicznej i wymiany ciepła

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: brak

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi ocenić znaczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w technologiach przemysłowych wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna K_W07+
K_U11+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
02 Zna zasady działania instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w tym konwersji fotoelektrycznej, fototermicznej, energii geotermalnej, energii cieplnej pozyskiwanej pompą ciepła, energii wiatru i energii wodnej. wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna K_W07+
K_W08+
K_U10+
K_U11+
P6S_UW
P6S_WG
03 Potrafi opracować koncepcje techniczną instalacji pozyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej z różnych źródeł. wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna K_W08+
K_U06+
K_U12+
P6S_UW
P6S_WG
04 Zna podstawowe zasady racjonalizacji wykorzystania energii w technologiach przemysłowych wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna K_W08+
K_U12+
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Wpływ wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na emisję gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w UE i na świecie. Rodzaje dostępnych odnawialnych źródeł energii. Charakterystyka energii promieniowania słonecznego i możliwych uzysków. W01 MEK01
6 TK02 Konwersja fotowoltaiczna – efekt fotowoltaiczny, rodzaje ogniw fotowoltaicznych, charakterystyka ogniw fotowoltaicznych, projektowanie struktury układu modułów PV, charakterystyka inwertera, optymalizacja instalacji PV. W02-03; L01-04 MEK02 MEK03
6 TK03 Konwersja fototermiczna – zastosowania praktyczne, kolektory słoneczne – podstawy teoretyczne, rodzaje, budowa, sprawność kolektorów słonecznych, orientacja kolektorów, obliczanie chwilowego i rocznego uzysku energii, obliczanie powierzchni kolektorów słonecznych, projektowanie instalacji solarnych, pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej. W04-05; L05-08 MEK02 MEK03
6 TK04 Energetyka geotermalna - charakterystyka źródeł geotermalnych, sposoby wykorzystania energii geotermalnej, polskie zasoby geotermalne, instalacje geotermalne. W06-07 MEK02 MEK03
6 TK05 Pompy ciepła – zasada działania, rodzaje, parametry pomp ciepła, instalacje z pompą ciepła, dolne źródła ciepła i projektowanie dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła. W08-10; L09-12 MEK02 MEK03
6 TK06 Energetyka wodna – rodzaje turbiny wodnych, dobór turbin wodnych, duże elektrownie wodne, mała energetyka wodna, projektowanie uzysku energii małej elektrowni wodnej, elektrownie oceaniczne. Energetyka wiatrowa - charakterystyka energii wiatru, przegląd konstrukcji turbin wiatrowych, parametry techniczne i charakterystyka turbin wiatrowych, projektowanie lokalizacji turbin wiatrowych, dane klimatyczne o sile wiatru, rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie. W11-12 MEK02 MEK03
6 TK07 Magazynowanie energii. Racjonalizacja wykorzystania energii - technologie energooszczędne w przemyśle chemicznym, minimalizacja zużycia energii przez integrację procesów, wykorzystanie ciepła odpadowego. W14-15; L13-15 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 0-50% pkt - 2,0, 50-60% pkt. - 3,0, 60-70% pkt. 3,5t, 70-80% pkt - 4,0, 80-90% pkt. - 4,5, 90-100% pkt - 5,0
Laboratorium Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K = 0,5wW + 0,5wL; gdzie: W, L oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z wykładu, laboratorium w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie