logo
Karta przedmiotu
logo

Elektrochemiczne metody konwersji energii

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Chemii Fizycznej

Kod zajęć: 15693

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5, 6 / W30 C30 L30 / 8 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Tomasz Pacześniak

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Skitał

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie wiedzy, umiejętności dokonywania obliczeń i wiedzy praktycznej z zakresu zakresu procesów elektrochemicznej konwersji energii.

Ogólne informacje o zajęciach: Zajęcia odbywają się na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa w semestrach 5 i 6.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Chmielniak Tadeusz, Chmielniak Tomasz Energetyka wodorowa PWN. 2020
2 Czerwiński Andrzej Akumulatory, baterie, ogniwa WKŁ. 2005
3 Bagotsky V.S., Skundin A.M, Volfkovich Y.M. Electrochemical Power Sources Willey. 2015
4 Ciszewski A. Podstawy inżynierii elektrochemicznej Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 2004
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Atkins P., de Paula J Chemia Fizyczna PWN. 2016
2 Kisza A. Elektrochemia I, Jonika WNT. 2001
3 Kisza A. Elektrochemia II. Elektrodyka WNT. 2001

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie z przedmiotu Chemia Fizyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw chemii fizycznej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu chemii fizycznej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupach 3-4 osobowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę z zakresu termodynamiki konwersji energii. wykład, laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03+
K_W06+++
K_W07++
K_U08+++
P6S_UW
P6S_WG
02 Ma wiedzę o budowie i zasadach działania ogniw elektrochemicznych (baterii i akumulatorów) i elektrolizerów. wykład, laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03++
K_W06+++
K_U03+
K_U08++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
03 Ma wiedzę o budowie i zasadach działania ogniw paliwowych. wykład, laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03++
K_W03++
K_W06+++
K_W08++
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi zaplanować i przeprowadzić w skali laboratoryjnej prosty eksperyment z zakresu konstrukcji modelowego ogniwa elektrochemicznego i badania jego parametrów, potrafi wyciągnąć poprawne wnioski i przygotować sprawozdanie. laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03++
K_W06+++
K_U03+++
K_U10+
K_K01++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
05 Potrafi zbadać aktywność katalizatorów reakcji ORR i HER metodą RDE. laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03+
K_W06+++
K_W07+++
K_W08+++
K_U08+++
P6S_UW
P6S_WG
06 Potrafi zastosować metodę EIS i technikę potencjodynamiczną do badań korozyjnych. laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03++
K_W06+++
K_W07+++
K_U08+++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
07 Potrafi przeprowadzić obliczenia z zakresu kinetyki procesów elektrodowych. ćwiczenia rachunkowe, laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03++
K_W06+++
K_U03+++
K_U05+
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG
08 Potrafi przeprowadzić obliczenia z zakresu parametrów ogniw elektrochemicznych i elektrolizerów, opisać procesy w nich zachodzące, w tym także procesy korozji. ćwiczenia rachunkowe, laboratorium test pisemny, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03++
K_W06+++
K_U03+++
K_U08++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Elementy termodynamiki ogniw elektrochemicznych. Rodzaje półogniw. Ogniwa pierwotne i wtórne. Baterie wysokiego napięcia, ogniwa rezerwowe. Ogniwa paliwowe i hybrydowe. Materiały elektrodowe, elektrolity, separatory. Podstawowe parametry charakteryzujące ogniwa elektrochemiczne. Korozja ogniw. Elektrochemiczne metody badania właściwości ogniw. Czynniki wpływające na sprawność ogniw. Recykling. Termodynamika ogniwa paliwowego. Kinetyka ogniwa paliwowego. Budowa ogniw paliwowych i ich klasyfikacja: alkaliczne ogniwo paliwowe (AFC), membranowe ogniwo paliwowe z elektrolitem polimerowym (PEMFC), ogniwo paliwowe z kwasem fosforowym (PAFC), ogniwo paliwowe ze stopionym węglanem (MCFC), ogniwo paliwowe zasilane bezpośrednio metanolem (DMFC), ogniwo paliwowe ze stałym tlenkiem (SOFC), ogniwa paliwowe - rozwiązania alternatywne (elektrolity, elektrody, paliwa). Stos ogniw paliwowych, płyta bipolarna. kanały przepływu gazów. Systemy generacji energii oparte na ogniwach paliwowych i zastosowania ogniw paliwowych. W15 MEK01 MEK02 MEK03
5 TK02 Ilościowe i jakościowe obliczenia dotyczące procesów elektrodowych. Parametry techniczno-ekonomiczne ogniw. Kinetyka reakcji elektrodowych - równanie Butlera-Volmera i równanie Tafela. C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK07
5 TK03 Badanie katalizatorów reakcji zachodzących w ogniwach paliwowych. Badanie procesów korozji metodą EIS. Badanie kinetyki procesów zachodzących w bateriach i ogniwach paliwowych. Badanie procesów elektrolizy na przykładzie elektrolizy wodorotlenku sodu w elektrolizerze Hofmanna). L15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
6 TK01 Zastosowanie elektrolizy do konwersji energii. Elektrochemiczne metody wytwarzania wodoru. Technologiczne aspekty procesu elektrodowego. Aparatura do elektrolitycznego otrzymywania wodoru. Aktualne trendy rozwoju produkcji wodoru metodą elektrolizy wody. Ogniwa fotowoltaiczne jako źródło prądu do zasilania elektrod. Problem korozji aparatury w energetyce wodorowej. W15 MEK01 MEK02
6 TK02 Obliczenia elektrochemiczne związane z elektrolizą roztworów, wydajnością procesu oraz procesami korozji elektrod. C15 MEK01 MEK02 MEK07 MEK08
6 TK03 Charakterystyka procesu wydzielania wodoru i tlenu, otrzymywanie i zastosowanie powłok aktywnych na elektrodach do elektrolizy wody, analiza sprawności procesu elektrolizy, a także badania trwałości powłok i ich odporności na korozję. L15 MEK01 MEK02 MEK06 MEK07 MEK08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 5) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 5) Przygotowanie do laboratorium: 6.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5)
Zaliczenie (sem. 5)
Wykład (sem. 6) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 6) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 6) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pisemne kolokwium obejmujące zakres materiału wykładu. Ocena z kolokwium zależy od ilości zdobytych punktów: 3,0 (50,0 %-60,0%) MP ; 3,5 (60,1%-70,0%) MP; 4,0 (70,1%-80,0%) MP; 4,5 (80,1%-90,0%) MP; 5,0 (90,1%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania.
Ćwiczenia/Lektorat Pozytywne zaliczenie 2 pisemnych sprawdzianów, obejmujących zadania oraz zagadnienia teoretyczne realizowane w danym semestrze. Osoby, które nie zaliczyły któregoś ze sprawdzianów przystępują do pisemnego sprawdzianu poprawkowego, obejmującego treści programowe niezaliczonych wcześniej sprawdzianów. Ocena końcowa ćwiczeń, uzyskana przed sesją egzaminacyjną, obliczana jest na podstawie wyników wymienionych sprawdzianów, w tym poprawkowego. Sposób zamiany punktów na ocenę jest następujący: 3,0 (50,0 %-60,0%) MP ; 3,5 (60,1%-70,0%) MP; 4,0 (70,1%-80,0%) MP; 4,5 (80,1%-90,0%) MP; 5,0 (90,1%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania. Ocena ustalona na podstawie sprawdzianów może zostać zmodyfikowana w oparciu o analizę aktywności i postępów studenta w trakcie ćwiczeń. Ocena ta w ocenie końcowej modułu posiada współczynnik w=1,0 uwzględniający pierwszy termin zaliczenia. Ocena końcowa ćwiczeń, uzyskana w sesji poprawkowej, zależy od ilości punktów zdobytych na kolejnym sprawdzianie poprawkowym: 3,0 (50,0 %-60,0%) MP ; 3,5 (60,1%-70,0%) MP; 4,0 (70,1%-80,0%) MP; 4,5 (80,1%-90,0%) MP; 5,0 (90,1%-100%) MP. MP oznacza maksymalną liczbę punktów, możliwą do uzyskania. Ta ocena z ćwiczeń rachunkowych wnosi do oceny końcowej modułu odpowiedni współczynnik w=0,9. We wszystkich przypadkach ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKJK.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń objętych harmonogramem. Ocena z danego ćwiczenia odpowiada wynikowi ustnego lub pisemnego kolokwium. Warunkiem zaliczenia danego ćwiczenia jest również poprawne wykonanie ćwiczenia i złożenie poprawnie i samodzielnie sporządzonego sprawozdania. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych ćwiczeń objętych harmonogramem. Ocena końcowa z laboratorium jest zaokrąglona zgodnie z WKJK.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K): K= 0,34 w W + 0,33 w L + 0,33 w CW; gdzie: W, L, CW oznacza odpowiednio pozytywną ocenę z i wykładu, laboratorium i ćwiczeń w- współczynnik uwzględniający termin zaliczenia, w=1,0 pierwszy termin, w=0,9 drugi termin, w=0,8 trzeci termin. Ocena końcowa jest zaokrąglona zgodnie z WKJK.
Wykład Znajomość treści wykładu weryfikowana jest w formie egzaminu pisemnego (E), ocena końcowa oblicza jest zgodnie z formułą: OW = w E, gdzie E - ocena z egzaminu pisemnego, w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia (1,0 - pierwszy termin, 0,9 - drugi termin, 0,8 - trzeci termin).
Ćwiczenia/Lektorat Ocena z ćwiczeń (OC) obliczana jest na podstawie zaliczenia pisemnego.
Laboratorium Ocena z laboratorium (OL) obliczana jest na podstawie zaliczonych ćwiczeń i kolokwium.
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK) obliczana jest w następujący sposób: OK = 0,34 OW + 0,33 OC + 0,33 OL

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Chmielarz; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak Bio-Inspired Iron Pentadentate Complexes as Dioxygen Activators in the Oxidation of Cyclohexene and Limonene 2023
2 A. Domańska; P. Skitał Modeling of the Simultaneous Hydrogen Evolution and Cobalt Electrodeposition 2022
3 A. Domańska; P. Skitał Electrolytic deposition of zinc-nickel alloy coatings with organic addition 2021
4 P. Błoniarz; D. Maksym; J. Muzart; T. Pacześniak; A. Pokutsa; A. Zaborovskyi Cyclohexane oxidation: relationships of the process efficiency with electrical conductance, electronic and cyclic voltammetry spectra of the reaction mixture 2021
5 P. Chmielarz; A. Miłaczewska; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak ‘Oxygen-Consuming Complexes’–Catalytic Effects of Iron–Salen Complexes with Dioxygen 2021
6 W. Frącz; T. Pacześniak; I. Zarzyka Rigid polyurethane foams modified with borate and oxamide groups-Preparation and properties 2021
7 D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał The modeling of simultaneous three metals codeposition investigated by cyclic voltammetry 2020
8 J. Kalembkiewicz; B. Papciak; E. Pieniążek; J. Pusz; P. Skitał; E. Sočo; L. Zapała Podstawy chemii 2020
9 P. Błoniarz; J. Muzart; T. Pacześniak; A. Pokutsa; S. Tkach; A. Zaborovskyi Sustainable oxidation of cyclohexane and toluene in the presence of affordable catalysts: Impact of the tandem of promoter/oxidant on process efficiency 2020
10 P. Błoniarz; O. Fliunt; Y. Kubaj; T. Pacześniak; A. Pokutsa; A. Zaborovskyi Sustainable oxidation of cyclohexane catayzed by a VO(acac)2 - oxalic acid tandem: the electrochemical motive of the process efficiency 2020
11 P. Błoniarz; P. Chmielarz; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak; K. Surmacz; I. Zaborniak Iron-Based Catalytically Active Complexes in Preparation of Functional Materials 2020
12 P. Błoniarz; Y. Kubaj; D. Maksym; J. Muzart; T. Pacześniak; A. Pokutsa; A. Zaborovskyi Versatile and Affordable Approach for Tracking the Oxidative Stress Caused by the Free Radicals: the Chemical Perception 2020
13 J. Kalembkiewicz; D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał Electrodeposition of nickel from alkaline NH4OH/NH4Cl buffer solutions 2019
14 A. Białkowska; W. Frącz; D. Majda; T. Pacześniak; I. Zarzyka New, thermally stable, rigid polyurethane foams based on polyols obtained using morpholine-2,3-dione derivatives 2018
15 D. Saletnik; P. Sanecki; P. Skitał Iso Points in Electrochemistry. Classification and Verification by Experiment and Theory 2018
16 M. Charczuk; P. Chmielarz; T. Pacześniak; K. Rydel-Ciszek; A. Sobkowiak Electrochemical Reaction Gibbs Energy: Spontaneity in Electrochemical Cells 2018
17 R. Rawski; P. Sanecki; P. Skitał Preparat biodegradowalny do zwalczania ślimaków nagich i skorupkowych oraz jego zastosowanie 2018