logo
Karta przedmiotu
logo

Biotechnologiczne metody wytwarzania wodoru

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Kod zajęć: 15692

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Elżbieta Sitarz-Palczak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zagadnień związanych z jednym ze sposobów produkcji energii odnawialnej w wyniku przetwarzania odpadów organicznych na biogaz w wyniku fermentacji metanowej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł obejmuje 15 h wykładu i 15 h ćwiczeń laboratoryjnych, które stanowią kompendium wiedzy dotyczącej procesów termiczno-chemicznego i biologicznego wytwarzania wodoru z biomasy.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 S. Werle Termiczne przetwarzanie biomasy odpadowej jako element gospodarki obiegu zamknietego Politechnika Śląska. 2021
2 B. Burczyk Biomasa do syntez chemicznych i produkcji biopaliw Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2019
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 N. Szubska-Włodarczyk Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego Ujęcie modelowe i praktyczne Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2018
Literatura do samodzielnego studiowania
1 W. M. Lewandowski, E. Klugmann-Radziemska Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 7 semestr studiów I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wymagane zaliczenie przedmiotów: chemia analityczna, chemia fizyczna, mikrobiologia, biochemia, procesy mechaniczne i aparatura procesowa.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Znajomość podstawowych czynności laboratoryjnych wykorzystywanych podczas analiz chemicznych. Umiejętność korzystania z literatury naukowej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej. Przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. w laboratorium.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student posiada usystematyzowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą procesów termiczno-chemicznych oraz biologicznych wytwarzania wodoru z biomasy. zaliczenie cz. pisemna K_W03++
K_W07+
P6S_WG
02 Ma wiedzę i potrafi ją wykorzystać w modelowaniu i analizie procesu fermentacji beztlenowej oraz analizie składu populacji mikroorganizmów w środowisku beztlenowym. wykład interaktywny, laboratorium raport pisemny, kolokwium K_W07++
K_K01+
P6S_KK
P6S_WG
03 Zna podstawy kinetyki wzrostu mikroorganizmów w środowisku beztlenowym i inżynierii bioreaktorów stosowanych w instalacjach do prowadzenia procesu fermentacji metanowej. wykład problemowy, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_U03+
K_U08++
P6S_UW
04 Student uwzględnia w pracy badawczej aspekt etyczny poprzez respektowanie praw autorskich oraz świadomą i odpowiedzialna gospodarkę odpadami chemicznymi i biologicznymi. laboratorium, dyskusja dydaktyczna obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U10++
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Procesy biotechnologiczne wytwarzania wodoru z biomasy – fermentacja w warunkach tlenowych i beztlenowych (fermentacja metanowa). W01-W02 MEK01
6 TK02 Charakterystyka biogazu i koncepcje produkcji biogazu. W03-W04 MEK03
6 TK03 Modelowanie procesu fermentacji metanowej (strategia postępowania w modelowaniu procesu fermentacji metanowej). W05-W06 MEK02
6 TK04 Analiza procesu fermentacji beztlenowej (analiza składu substratu, badanie aktywności enzymatycznej, metody chromatograficzne w analizie fermentacji metanowej, określanie aktywności mikroorganizmów w złożach metanogennych). W07-W08 MEK02
6 TK05 Analiza składu populacji mikroorganizmów w środowisku beztlenowym (metody hodowlane w badaniu składu populacji mikroorganizmów, zastosowanie biologii molekularnej w analizie populacji mikroorganizmów metanogennych). W09-W010 MEK02 MEK03
6 TK06 Sterowanie i monitoring w instalacjach przeznaczonych do prowadzenia fermentacji metanowej. W11-W12 MEK01
6 TK07 Biogazownie w Polsce i na świecie – przegląd istniejących rozwiązań technologicznych. W13-14 MEK01
6 TK08 Badania wpływu makroelementów (np. wapń, azot, fosfor, siarka, potas, sód, magnez, żelazo) na wydajność procesu fermentacji metanowej. L01 MEK02 MEK04
6 TK09 Analiza związków azotu w komorze fermentacyjnej (np. amoniak, azotany(III) i (V), NH4+). L02 MEK03 MEK04
6 TK10 Zastosowanie substancji aktywowanych alkalicznie do stabilizacji pH w procesie fermentacji metanowej. L03 MEK03 MEK04
6 TK11 Wpływ inhibitorów (metale ciężkie) na wydajność procesu fermentacji metanowej. L04 MEK02 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Laboratorium
Ocena końcowa Ocena końcowa z przedmiotu (OK) obliczana jest według następującego wzoru: (OK) = 0,7w (OW) + 0,3w (OL); w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia, w = 1 (pierwszy termin), w = 0,9 (drugi termin), w = 0,8 (trzeci termin); opracowano na podstawie WKZJK.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Study of the Adsorption of Cu(II), Mn(II), Pb(II), and Zn(II) Ions on Geopolymers Obtained from Ashes from Biomass Combustion 2022
2 G. Salach; E. Sitarz-Palczak Zastosowanie geopolimerów jako stabilizatorów pH w procesie fermentacji beztlenowej 2022
3 J. Kalembkiewicz; E. Pieniążek; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo Badania właściwości kwercetyny i jej sulfonowych pochodnych w układach z fluoroforem 2022
4 J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Application of halloysite geopolymers to removal of methyl blue from aqueous solution 2021
5 J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak The Influence of Physical Modification on the Sorption Properties of Geopolymers Obtained from Halloysite 2021
6 M. Kwaśniak-Kominek; E. Sitarz-Palczak Study of the Applicability of Fly Ash for Immobilization of Heavy Metals 2021
7 E. Sitarz-Palczak Zastosowanie geopolimerów z popiołów pochodzących z spalania węgla lub biomasy do fotokatalitycznej degradacji błekitu metylowego 2020
8 J. Kalembkiewicz; A. Kuźniar; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Sočo; E. Woźnicka Pierwiastki i związki chemiczne 2020
9 J. Kalembkiewicz; B. Papciak; J. Pusz; E. Sitarz-Palczak; E. Woźnicka Roztwory i procesy w roztworach 2020
10 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Comparative study on the characteristics of coal fly ash and biomass ash geopolymers 2019
11 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak Study of potential availability of heavy metals to phytoremediation to use of ash from biomass combustion 2019
12 D. Galas; E. Sitarz-Palczak; E. Skała-Kocurek The Recovery of Zinc and Manganese from Zn-Mn Batteries by Liquid-Solid Extraction with Sulfuric Acid 2018
13 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak A Novel Class of Industrial Ash-Based Geopolymer: Synthesis, Properties and Fractionation of Selected Heavy Metals 2018
14 D. Galas; J. Kalembkiewicz; E. Sitarz-Palczak The Physicochemical Properties and Composition of Biomass Ash and Evaluating Directions of its Applications 2018