logo
Karta przedmiotu
logo

Bezpieczeństwo procesowe w technologiach wodorowych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 15691

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Poplewski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student który zaliczył moduł zdaje sobie sprawę ze znaczenia bezpieczeństwa procesowego, umie je opisać matematycznie oraz zaprojektować aparat lub proces w taki sposób aby był on bezpieczny zgodnie z przyjętymi normami.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany na szóstym semestrze. Obejmuje on 15 godzin wykładu i 15 godzin projektu. Moduł kończy się zaliczeniem. Na zajęciach prezentowane są wiadomości z zakresu bezpieczeństwa procesowego, metod jego oceny i sposobów matematycznego opisu niezbędnego do projektowania aparatów i instalacji przemysłowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Aleksander Pabiś Bezpieczeństwo procesowe cz.1. Bezpieczeństwo chemiczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2018
2 Jan Surygała Wodór jako paliwo Wydawnictwo WNT, ISBN/ISSN: 978-83-204-3457-6. 2008
3 Tadeusz Chmielniak, Tomasz Chmielniak Energetyka wodorowa Wydawnictwo Naukowe PWN, 978-83-01-21107-3. 2020
4 Piotr Tomasz Mitkowski Analiza ryzyka w przemyśle chemicznym, podręcznik dla studentów Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN: 978‐83‐7775‐202‐9. 2012
5 L. Synoradzki, J. Wisialski Projektowanie procesów technologicznych. Bezpieczeństwo procesów chemicznych OWPW, ISBN: 978-83-7814-038-2. 2012
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Piotr Tomasz Mitkowski Analiza ryzyka w przemyśle chemicznym, podręcznik dla studentów Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN: 978‐83‐7775‐202‐9. 2012

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Przyjęcie na szósty semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: znajomość: procesów inżynierii chemicznej, procesów mechanicznych i aparatury procesowej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: obsługa komputera na poziomie podstawowym

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność rozwiązywania problemów samodzielnie i w grupie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student zna podstawowe pojęcia i metody analizy z zakresu bezpieczeństwa procesowego. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U09++
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
02 Student potrafi przeanalizować problem i znaleźć potencjalną przyczynę awarii. wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_W08+
K_U09++
P6S_UW
P6S_WG
03 Student potrafi w sposób ilościowy opisać problem i zagrożenia wynikające z awarii. wykład, wykład problemowy zaliczenie część pisemna K_U02++
K_U05+
K_U09+
P6S_UW
04 Student potrafi ocenić ryzyko i skutki wystąpienia awarii różnych typów. wykład, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna zaliczenie cz. pisemna K_U03+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
05 Student potrafi ocenić wpływ substancji chemicznych na organizm człowieka i środowisko. Wykład zaliczenie cz. pisemna K_W08+
K_K01+
P6S_KK
P6S_WG
06 Student potrafi ocenić ryzyko wystąpienia awarii oraz zasięg jej skutków Wykład zaliczenie cz. pisemna K_U03+
K_U09+
P6S_UW
07 Student zna metody zapobiegania występowania pożarów i wybuchów oraz minimalizacji ich skutków. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W08++
K_K01+
P6S_KK
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Podstawowa terminologia i obowiązujące prawo z zakresu bezpieczeństwa procesowego W01-W02 MEK01
7 TK02 Toksykologia substancji niebezpiecznych - wpływ szkodliwych substancji na organizm człowieka i środowisko W03 MEK01 MEK05
7 TK03 Analiza przyczyn i skutków awarii, które wydarzyły się w rzeczywistości W04-W05 MEK02 MEK04
7 TK04 Ocena ryzyka wystąpienia awarii oraz zasięgu jej skutków W06-W07 MEK03 MEK04 MEK06
7 TK05 Nieszczelności jako podstawowa przyczyna awarii w przemyśle chemicznym W08-W09 MEK06 MEK07
7 TK06 Położenie i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków W12-W13 MEK06 MEK07
7 TK07 Pożary i wybuchy – metody zapobiegania oraz minimalizacji ich skutków W10-W11 MEK05 MEK06 MEK07
7 TK08 Wpływ szkodliwych substancji na organizm człowieka i środowisko. W12 MEK03 MEK04
7 TK09 Ocena przebiegu potencjalnego pożaru W12-W14

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7)
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Pisemny sprawdzian - OW
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK): OK=w*OW w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Przy zaokrąglaniu średnich stosuje się następujące zasady: do 3,30 – dst (3,0), 3,31 do 3,75 – +dst (3,5), od 3,76 do 4,25 – db (4,0), od 4,26 do 4,70 – +db (4,5), od 4,71 – bdb (5,0).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie