tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Współrzędnościowa technika pomiarowa

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Alternatywne źródła i przetwarzanie energii, Badania i rozwój w gospodarce, Inżynieria medyczna, Komputerowo wspomagane wytwarzanie, Napędy mechaniczne, Organizacja produkcji, Pojazdy samochodowe, Programowanie i automatyzacja obróbki

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 1532

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Programowanie i automatyzacja obróbki

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Marek Magdziak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek C, pokój 52/3, tel. +48 17 8651491, marekm@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: marekm.v.prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz umiejętności obsługi współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł dotyczący nowoczesnych technik pomiarowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Humienny Z., Osanna P. H., Tamre M., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W., Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Podręcznik europejski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa., 2004.
 2. Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa., 2004.
 3. Ratajczyk E., Współrzędnościowa technika pomiarowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2005.
 4. Sładek J., Dokładność pomiarów współrzędnościowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków., 2011.

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Arendarski J., Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. ElKott D., Coordinate metrology of freeform surfaces. A CAD-based, practical approach, VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG, Saarbrücken., 2011.
 2. Hocken R. J., Pereira P. H., Coordinate Measuring Machines and Systems, CRC Press, Boca Raton., 2011.
 3. Neumann H.,-J., Präzisionsmesstechnik in der Fertigung mit Koordinatenmessgeräten, Expert Verlag, Renningen., 2005.
 4. Pfeifer T., Imkamp D., Koordinatenmesstechnik und CAx-Anwendungen in der Produktion, Carl Hanser Verlag, München., 2004.

Materiały dydaktyczne: -

Inne: -

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student musi być zarejestrowany na semestr 2.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student musi posiadać wiedzę z przedmiotów: Matematyka, Matematyka - metody numeryczne, Grafika inżynierska, Systemy komputerowe CAD, Miernictwo i systemy pomiarowe.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student musi posiadać umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z przedmiotów: Matematyka, Matematyka - metody numeryczne, Grafika inżynierska, Systemy komputerowe CAD, Miernictwo i systemy pomiarowe.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: -

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie: istniejących współrzędnościowych metod pomiarowych, zasad przeprowadzania stykowych pomiarów współrzędnościowych, podstaw współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz metod programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie inżynierii odwrotnej i niepewności pomiarów współrzędnościowych. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W07+++
K_W09+++
K_U03+++
K_U16+++
K_K01++
K_K02++
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG
02. Posiada umiejętności w zakresie interpretacji wyników pomiarów współrzędnościowych przedmiotów o prostych i złożonych kształtach geometrycznych. laboratorium sprawozdania K_W07+++
K_W09+++
K_U03+++
K_U16+++
K_K01++
K_K02++
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG
03. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie planowania badań naukowych dotyczących współrzędnościowej techniki pomiarowej. laboratorium sprawozdanie K_W07+++
K_W09+++
K_U03+++
K_U16+++
K_K01++
K_K02++
P7S_KO
P7S_UW
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Pomiar współrzędnościowy w procesie wytwarzania wyrobu. Istota współrzędnościowej techniki pomiarowej. Przegląd współrzędnościowych metod pomiarowych. W01 MEK01
2 TK02 Podstawy współrzędnościowej techniki pomiarowej w zakresie m.in. geometrycznych elementów skojarzonych, metod definiowania układów współrzędnych przedmiotów, kwalifikacji zespołu głowicy pomiarowej oraz metod programowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W02 MEK01
2 TK03 Analiza dokładności współrzędnościowych systemów pomiarowych. Źródła i przyczyny błędów współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W03 MEK01
2 TK04 Klasyczne i symulacyjne metody oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych. W04 MEK01
2 TK05 Metody korekcji promienia końcówki trzpienia głowicy pomiarowej we współrzędnościowej technice pomiarowej. W05 MEK01
2 TK06 Metody lokalizacji punktów pomiarowych we współrzędnościowej technice pomiarowej. W06 MEK01
2 TK07 Pomiary współrzędnościowe przedmiotów o złożonych kształtach geometrycznych na przykładzie pióra łopatki i koła zębatego. W07 MEK01
2 TK08 Podstawy inżynierii odwrotnej. W08 MEK01
2 TK09 Pomiary odchyłek typowych elementów geometrycznych i analiza wyników pomiarów na przykładzie pomiaru wybranych części klasy korpus. L01, L02 MEK02
2 TK10 Pomiary odchyłek powierzchni swobodnych wybranych wyrobów i analiza wyników pomiarów. L03 MEK02
2 TK11 Pomiary odchyłek pióra łopatki i analiza wyników pomiarów. L04, L05 MEK02
2 TK12 Pomiary odchyłek koła zębatego i analiza wyników pomiarów. L06, L07 MEK02
2 TK13 Badanie wpływu przyjętej strategii pomiarowej na wyniki pomiarów współrzędnościowych powierzchni krzywoliniowych. L08 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu jest oceną z testu końcowego weryfikującego MEK01.
Laboratorium Zaliczenie MEK02 i MEK03 na podstawie wykonanych sprawozdań. Wymagane jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich sprawozdań.
Ocena końcowa W celu uzyskania oceny pozytywnej z modułu kształcenia wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z części wykładowej i laboratoryjnej: <3.000-3.399> - ocena 3.0; <3.400,3.799> - ocena 3.5; <3.800,4.199> - ocena 4.0; <4.200,4.599> - ocena 4.5; <4.600,5.000> - ocena 5.0.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Bełzo; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik, Technological process planning focused on complex manufacturing processes of the digital era, ., 2020
 2. B. Álvarez; M. Magdziak; J. Misiura; R. Ratnayake ; G. Valiño; R. Wdowik; M. Żółkoś, Digitization Methods of Grinding Pins for Technological Process Planning, ., 2020
 3. J. Bernaczek; G. Budzik; G. Janas; M. Magdziak; D. Wydrzyński, Analysis of Hole Positioning Accuracy with the Use of Position Deviation Modifiers, Springer., 2020
 4. M. Magdziak, Determining the strategy of contact measurements based on results of non-contact coordinate measurements, ., 2020
 5. M. Magdziak, A New Method of Distribution of Measurement Points on Curvilinear Surfaces of Products, ., 2019
 6. M. Magdziak, Selection of the Best Model of Distribution of Measurement Points in Contact Coordinate Measurements of Free-Form Surfaces of Products, ., 2019
 7. M. Magdziak; D. Ziaja, Software Dedicated to Determining a Strategy of Coordinate Measurements, ., 2019
 8. M. Magdziak; R. Ratnayake , Optimal Prioritization of the Model of Distribution of Measurement Points on a Free-Form Surface in Effective Use of CMMs, Springer., 2019
 9. A. Kawalec; M. Krawczyk; M. Magdziak; J. Sładek, Checking the accuracy of selected methods of probe radius correction, ., 2018
 10. C. Borsellino; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik, Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective, ., 2018
 11. M. Kłosowski; M. Magdziak, Możliwości oprogramowania CATIA V5 w zakresie wybranych etapów inżynierii odwrotnej. Tworzenie modeli 3D rzeczywistych wyrobów na bazie chmur punktów, ., 2018
 12. M. Magdziak, A Comparison of Selected Algorithms of Form Deviation Calculation, ., 2018
 13. M. Magdziak; P. Turek, Wpływ rodzaju filtru na wyniki bezstykowych pomiarów wybranej powierzchni swobodnej, ., 2018
 14. M. Magdziak; R. Ratnayake , Contact Coordinate Measurements of Free-form Surfaces: A FIS for Optimal Distribution of Measurement Points, IEEE., 2018
 15. M. Magdziak; R. Ratnayake , Investigation of best parameters’ combinations for coordinate measuring technique, ., 2018
 16. T. Dobrowolski; M. Magdziak; R. Reizer; K. Tandecka; J. Tomasik, Szum pomiarowy jako składowa niepewności pomiarów struktury geometrycznej powierzchni, ., 2018
 17. A. Kawalec; M. Magdziak, The accuracy of calculating form deviations of selected free-form surfaces, ., 2017
 18. A. Kawalec; M. Magdziak, The selection of radius correction method in the case of coordinate measurements applicable for turbine blades, ., 2017
 19. M. Magdziak, The influence of a number of points on results of measurements of a turbine blade, ., 2017
 20. M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik, Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering, ., 2017
 21. M. Magdziak; R. Wdowik, Comparison of Selected Methods of Probe Radius Correction Based on Measurements of Ceramic Workpieces, ., 2017
 22. M. Magdziak, An Algorithm of Form Deviation Calculation in Coordinate Measurements of Free-Form Surfaces of Products, ., 2016
 23. M. Magdziak, Pomiary promieni krawędzi natarcia i spływu pióra łopatki, ., 2016
 24. M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik, Wstępne badania czołowego szlifowania ze wspomaganiem ultradźwiękowym ceramiki korundowej po wstępnym spieczeniu, ., 2016