tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Seminarium dyplomowe

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 15185

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Rogalski

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 304, tel. , orakl@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązania, prezentacji i udokumentowania zadania technicznego oraz prowadzenia badań naukowych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zajęcia składają się z dwóch faz. Prowadzący przedstawia metodykę prac badawczych, wytyczne dotyczące pisania inżynierskiej pracy dyplomowej oraz zasady przygotowania prezentacji, a także omawia wymagania regulaminowe odnoszące się do egzaminu dyplomowego. W drugiej części studenci prezentują referaty dotyczące techniki lotniczej, w tym tematyki pracy dyplomowej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. , Regulamin studiów obowiązujący w Politechnice Rzeszowskiej, PRz., 2011
 2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Oficyna Wyd. PRz.., 2001
 3. J. Majrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań., 1995
 4. WBMiL, Wytyczne do opracowania i redakcjipracy dyplomowej, WBMiL., 2017

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. G. Cambarelli, P. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, PK., 1996
 2. Praca zbiorowa, Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, PWN., 1986

Literatura uzupełniająca

 1. E. Opoka, Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Wyd. PŚl., Gliwice., 1996

Materiały dydaktyczne: Wskazówki dla Autorów referatów

Inne: Referaty seminariów dyplomowych z lat poprzednich

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestrze dyplomowym

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość techniki lotniczej w zakresie specjalności studiów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność korzystania z literatury fachowej, w tym publikowanej w językach obcych. Umiejętność posługiwania się edytorami tekstu i programami multimedialnymi.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność zwartej i merytorycznie poprawnej prezentacji problemów technicznych

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Posiada umiejętność sformułowania, analizy i prezentacji problemu technicznego, umiejętność prowadzenia badań i analizy ich wyników, umiejętność przygotowania prezentacji o charakterze dokumentacyjnym seminarium referat ustny K_W12++
K_W16++
P6S_WK
02. Posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych,umiejętność pisemnego przedstawienia problemu technicznego i naukowego z zachowaniem przyjętych jednolitych zasad edycyjnych seminarium referat pisemny K_W12++
K_W16++
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Zajęcia wprowadzające. Dyplomowa praca inżynierska: cel poznawczy i dydaktyczny, zadanie techniczne i zakres pracy. Metodyka badań naukowych, poszerzona wiedza na temat technik badawczych. Technika pisania pracy dyplomowej: zawartość, układ, studia literaturowe, badania, obliczenia, prace projektowe, dokumentacja, odsyłacze literaturowe. Redakcja pracy dyplomowej: spis treści, wykaz oznaczeń, wstęp, zawartość merytoryczna, wnioski, wykaz literatury, dodatki i uzupełnienia. Forma pracy, streszczenie.Egzamin dyplomowy: zakres i forma egzaminu, technika referowania pracy dyplomowej. Referaty indywidualne Tematyka referatów prezentowanych przez studentów: · Wybrane zagadnienie z pracy dyplomowej,· Dowolny temat z zakresu techniki lotniczej istotny dla lotnictwa cywilnego. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: · Informacja o temacie i zakresie opracowywanego tematu,· Konspekt referatu,· Wygłoszenie referatu (ok. 20 min.), zalecana jest prezentacja multimedialna,· Dyskusja, oceniana jest umiejętność argumentowania,· Suplement (odpowiedzi na pytania, ewentualne uzupełnienie referatu),· Tekst referatu przygotowany w formie zgodnej z wymaganiami redakcyjnymi. Podsumowanie, omówienie referatów i sposobu ich prezentacji S30 MEK01 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium
(sem. 8)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 45.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Przygotowanie do prezentacji: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Oceniany jest poziom przygotowanej prezentacji, sposób jej przedstawienia i udzielania odpowiedzi na pytania. Oceniana jest wartość merytoryczna i poprawność edycyjna tekstu referatu
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen: prezentacji z wagą 0.4 oraz referatu z wagą 0.6
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. B. Brukarczyk; P. Kot; D. Nowak; T. Rogalski; P. Rzucidło, Fixed Wing Aircraft Automatic Landing with the Use of a Dedicated Ground Sign System, ., 2021
 2. G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Regular graph-based free route flight planning approach, ., 2021
 3. G. Jaromi; T. Kapuściński; D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, In-Flight Tests of Intruder Detection Vision System, ., 2021
 4. J. Beran; V. Di Vito; P. Grzybowski; T. Kabrt; P. Masłowski; M. Montesarchio; T. Rogalski, Flight management enabling technologies for single pilot operations in Small Air Transport vehicles in the COAST project, ., 2021
 5. K. Maciejowska; S. Noga; T. Rogalski, Vibration analysis of an aviation engine turbine shaft shield, ., 2021
 6. P. Bąk; T. Rogalski; P. Rzucidło; J. Szura; K. Warzocha, Transformative Use of Additive Technology in Design and Manufacture of Hydraulic Actuator for Fly-by-Wire System, ., 2021
 7. S. Noga; J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in an Immelmann manoeuvre, ., 2021
 8. V. Di Vito; P. Grzybowski; P. Masłowski; T. Rogalski, A concept for an Integrated Mission Management System for Small Air Transport vehicles in the COAST project, ., 2021
 9. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski, Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions, IEEE., 2020
 10. G. Jaromi; D. Kordos; A. Paw; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Simulation studies of a vision intruder detection system, ., 2020
 11. J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in a spin maneuver, ., 2020
 12. T. Kapuściński; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba; Z. Szczerba, A Vision-Based Method for Determining Aircraft State during Spin Recovery, ., 2020
 13. D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej; Ł. Wałek, Control System for Aircraft Take-off and Landing Based on Modified PID controllers, ., 2019
 14. G. Drupka; T. Rogalski, Free Route Airspace-nowe regulacje przestrzeni powietrznej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ., 2019
 15. G. Jaromi; D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Wybrane elementy badań wizyjnego układu antykolizyjnego dla lekkich oraz bezzałogowych statków powietrznych, ., 2019
 16. J. Prusik; T. Rogalski, Sterowanie trajektorią podczas lotu akrobacyjnego, ., 2019
 17. S. Pluta; T. Rogalski, System elektroniczny przekazywania informacji do statku powietrznego znajdującego się na płycie lotniskowej, ., 2019
 18. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Metoda planowania trasy lotu samolotu w przestrzeni FRA wykorzystująca wielokryterialne wagi na krawędziach grafu, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 19. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Zautomatyzowany algorytm planowania lotu samolotu w przestrzeni FRA, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 20. D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Communication and Control Software Development for Experimental Unmanned Aerial System – Selected Issues, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 21. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski; L. Trela, An airspace model aplicable for automatic flight route planning inside free route airspace, ., 2018
 22. G. Drupka; T. Rogalski, Statki powietrzne w skali mikro i nano - charakterystyka oraz wyzwania; technologia i konstrukcja zainspirowana anatomią owadów, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL., 2018
 23. J. Pieniążek; T. Rogalski, Interakcja z pilotem zautomatyzowanych klap dla samolotów lekkich i ultralekkich, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 24. M. Kalwara; A. Kucaba-Piętal; T. Rogalski; P. Rzucidło; Ł. Święch, Removable Container for In-Flight Experiments on PW-6U Glider, ., 2018
 25. M. Orkisz; T. Rogalski; S. Samolej, The Airspeed Automatic Control Algorithm for Small Aircraft, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 26. P. Cieciński; T. Kapuściński; G. Kopecki; M. Oszust; J. Pieniążek; T. Rogalski; P. Rzucidło; D. Warchoł; M. Wysocki, A vision-based method for supporting autonomous aircraft landing, ., 2018
 27. T. Rogalski, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in loop manoeuvre, ., 2018
 28. T. Rogalski; S. Samolej, UDP/IP/Ethernet Network as an Integration Layer for Distributed Avionic Application: a Case Study, ., 2018
 29. B. Dołęga; G. Kopecki; D. Kordos; T. Rogalski, Review of chosen control algorithms used for small UAV control, ., 2017
 30. D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Intruder Detection and Avoid System (IDAAS) - Opracowanie Algorytmów Przetwarzania i analizy Obrazów (APO) dla potrzeb lotniczego, pokładowego systemu antykolizyjnego w ramach projektu pn. "System wykrywania wykrywania obiektów i unikania kolicji dla małych lub bezzalogowych statków powietrznych", ., 2017
 31. D. Nowak; M. Pruchniak; J. Prusik; T. Rogalski, Układ automatycznego wykonywania manewru korkociągu, ., 2017
 32. D. Nowak; M. Pruchniak; T. Rogalski, Wybrane metody sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym w fazie lądowania, ., 2017
 33. G. Drupka; M. Ferencova; T. Rogalski; N. Žáčik, Modeling dynamic mobile area by finite difference method to extract high flexibility in advanced airspace management, ., 2017
 34. G. Drupka; T. Rogalski, Comuptational geometry draft to avoid Dynamic Mobile Area in Advanced Airspace Management service, Mateusz Weiland Network Solutions., 2017
 35. G. Kopecki; M. Pęczkowski; T. Rogalski, Modelowanie dynamiki oraz synteza układu sterowania czterowirnikowcem, ., 2017
 36. G. Kopecki; M. Pęczkowski; T. Rogalski, Przykładowy algorytm automatycznego wyznaczania trasy przelotu w przestrzeni lotów swobodnych, ., 2017
 37. J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk, Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), ., 2017
 38. T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Wybrane problemy wytwarzania systemów czasu rzeczywistego dla bezpilotowych statków powietrznych, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE., 2017