tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Optymalizacja ruchu lotniczego

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 15181

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W30 C30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Majka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L33, pokój 209, tel. (17) 8651604, andemajk@prz.edu.pl, andrzej.majka@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne:

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Regular graph-based free route flight planning approach, ., 2021
 2. A. Majka, Weryfikacja i walidacja nowego algorytmu planowania tras w przestrzeni FRA, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych., 2020
 3. A. Majka; P. Wacnik, Współpraca ponadeuropejska w obszarze lotnictwa w świetle realizacji celów agendy flightpath 2050, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych., 2020
 4. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski, Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions, IEEE., 2020
 5. M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy, Model of emission of exhaust compounds of jet aircraft in cruise phase enabling trajectory optimization, ., 2020
 6. A. Majka, Ground-Based System for Support of the Aircraft Safe Take-off and Landing: Technical, Ecological and Efficiency Aspects , OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 7. A. Majka, Remotely piloted aircraft system with optimum avoidance maneuvers, ., 2018
 8. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Metoda planowania trasy lotu samolotu w przestrzeni FRA wykorzystująca wielokryterialne wagi na krawędziach grafu, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 9. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Zautomatyzowany algorytm planowania lotu samolotu w przestrzeni FRA, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 10. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski; L. Trela, An airspace model aplicable for automatic flight route planning inside free route airspace, ., 2018
 11. M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy, Analysis of wind impact on emission of selected exhaust compounds in jet engines of a business jet aircraft in cruise phase, ., 2018
 12. M. Kuźniar; A. Majka; M. Pawlak; J. Pawluczy, Emission of selected exhaust compounds in jet engines of a jet aircraft in cruise phase, ., 2018
 13. J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk, Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), ., 2017