tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Układy sterowania lotem

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 15180

Status zajęć: wybierany dla specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W30 L15 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Rogalski

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 304, tel. , orakl@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z budową, działaniem pokładowych i naziemnych systemów1) sterowania lotem statku powietrznego.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zajęcia w formie wykładu i laboratorium.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. J. Gruszecki, St. Bociek, Układy sterowania automatycznego samolotem, Politechnika Rzeszowska ., 1999
 2. E. H.J. Pallett, S. Coyle, Automatic flight control, Blackwell Science., 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. , Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, KAiS Politechnika Rzeszowska.,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpis na właściwy semestr studiów I st. kierunku lotnictwo i kosmonautyka, spec. zarządzanie ruchem lotniczym.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna zagadnienia z podstaw automatyki, informatyki, matematyki, mechaniki lotu zawarte w programie sudiów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole, potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego zadania

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. znaz budowe, działanie pokładowych i naziemnych systemów sterowania lotem statku powietrznego. wykład, wykład problemowy,wykład interaktywny zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Ogólne informacje o systemach sterowania lotem statku powietrznego W1-W2 MEK01
7 TK02 Podstawowe elementy układów sterowania lotem samolotu W3-W6, L1-110 MEK01
7 TK03 Struktura , budowa i działąni0e systemów i podsystemów sterowania lotem statku powietrznego W7-W22 MEK01
7 TK04 Kształtowanie właściwości pilotażowych oraz wspomaganie pracy pilota operatora W23-W30, L11-L15 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 7)

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 7)

Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 7)
Zaliczenie
(sem. 7)

Przygotowanie do zaliczenia: 20.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Laboratorium Na podstawie ocen uzyskanych z poczczególnych laboratoriów
Ocena końcowa Jest to ocena z laboratorium skorygowana o ocenę uzyskaną z zaliczenia
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. B. Brukarczyk; P. Kot; D. Nowak; T. Rogalski; P. Rzucidło, Fixed Wing Aircraft Automatic Landing with the Use of a Dedicated Ground Sign System, ., 2021
 2. G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Regular graph-based free route flight planning approach, ., 2021
 3. G. Jaromi; T. Kapuściński; D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, In-Flight Tests of Intruder Detection Vision System, ., 2021
 4. J. Beran; V. Di Vito; P. Grzybowski; T. Kabrt; P. Masłowski; M. Montesarchio; T. Rogalski, Flight management enabling technologies for single pilot operations in Small Air Transport vehicles in the COAST project, ., 2021
 5. K. Maciejowska; S. Noga; T. Rogalski, Vibration analysis of an aviation engine turbine shaft shield, ., 2021
 6. P. Bąk; T. Rogalski; P. Rzucidło; J. Szura; K. Warzocha, Transformative Use of Additive Technology in Design and Manufacture of Hydraulic Actuator for Fly-by-Wire System, ., 2021
 7. S. Noga; J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in an Immelmann manoeuvre, ., 2021
 8. V. Di Vito; P. Grzybowski; P. Masłowski; T. Rogalski, A concept for an Integrated Mission Management System for Small Air Transport vehicles in the COAST project, ., 2021
 9. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski, Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions, IEEE., 2020
 10. G. Jaromi; D. Kordos; A. Paw; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Simulation studies of a vision intruder detection system, ., 2020
 11. J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in a spin maneuver, ., 2020
 12. T. Kapuściński; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba; Z. Szczerba, A Vision-Based Method for Determining Aircraft State during Spin Recovery, ., 2020
 13. D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej; Ł. Wałek, Control System for Aircraft Take-off and Landing Based on Modified PID controllers, ., 2019
 14. G. Drupka; T. Rogalski, Free Route Airspace-nowe regulacje przestrzeni powietrznej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ., 2019
 15. G. Jaromi; D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Wybrane elementy badań wizyjnego układu antykolizyjnego dla lekkich oraz bezzałogowych statków powietrznych, ., 2019
 16. J. Prusik; T. Rogalski, Sterowanie trajektorią podczas lotu akrobacyjnego, ., 2019
 17. S. Pluta; T. Rogalski, System elektroniczny przekazywania informacji do statku powietrznego znajdującego się na płycie lotniskowej, ., 2019
 18. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Metoda planowania trasy lotu samolotu w przestrzeni FRA wykorzystująca wielokryterialne wagi na krawędziach grafu, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 19. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Zautomatyzowany algorytm planowania lotu samolotu w przestrzeni FRA, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 20. D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Communication and Control Software Development for Experimental Unmanned Aerial System – Selected Issues, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 21. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski; L. Trela, An airspace model aplicable for automatic flight route planning inside free route airspace, ., 2018
 22. G. Drupka; T. Rogalski, Statki powietrzne w skali mikro i nano - charakterystyka oraz wyzwania; technologia i konstrukcja zainspirowana anatomią owadów, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL., 2018
 23. J. Pieniążek; T. Rogalski, Interakcja z pilotem zautomatyzowanych klap dla samolotów lekkich i ultralekkich, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 24. M. Kalwara; A. Kucaba-Piętal; T. Rogalski; P. Rzucidło; Ł. Święch, Removable Container for In-Flight Experiments on PW-6U Glider, ., 2018
 25. M. Orkisz; T. Rogalski; S. Samolej, The Airspeed Automatic Control Algorithm for Small Aircraft, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 26. P. Cieciński; T. Kapuściński; G. Kopecki; M. Oszust; J. Pieniążek; T. Rogalski; P. Rzucidło; D. Warchoł; M. Wysocki, A vision-based method for supporting autonomous aircraft landing, ., 2018
 27. T. Rogalski, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in loop manoeuvre, ., 2018
 28. T. Rogalski; S. Samolej, UDP/IP/Ethernet Network as an Integration Layer for Distributed Avionic Application: a Case Study, ., 2018
 29. B. Dołęga; G. Kopecki; D. Kordos; T. Rogalski, Review of chosen control algorithms used for small UAV control, ., 2017
 30. D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Intruder Detection and Avoid System (IDAAS) - Opracowanie Algorytmów Przetwarzania i analizy Obrazów (APO) dla potrzeb lotniczego, pokładowego systemu antykolizyjnego w ramach projektu pn. "System wykrywania wykrywania obiektów i unikania kolicji dla małych lub bezzalogowych statków powietrznych", ., 2017
 31. D. Nowak; M. Pruchniak; J. Prusik; T. Rogalski, Układ automatycznego wykonywania manewru korkociągu, ., 2017
 32. D. Nowak; M. Pruchniak; T. Rogalski, Wybrane metody sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym w fazie lądowania, ., 2017
 33. G. Drupka; M. Ferencova; T. Rogalski; N. Žáčik, Modeling dynamic mobile area by finite difference method to extract high flexibility in advanced airspace management, ., 2017
 34. G. Drupka; T. Rogalski, Comuptational geometry draft to avoid Dynamic Mobile Area in Advanced Airspace Management service, Mateusz Weiland Network Solutions., 2017
 35. G. Kopecki; M. Pęczkowski; T. Rogalski, Modelowanie dynamiki oraz synteza układu sterowania czterowirnikowcem, ., 2017
 36. G. Kopecki; M. Pęczkowski; T. Rogalski, Przykładowy algorytm automatycznego wyznaczania trasy przelotu w przestrzeni lotów swobodnych, ., 2017
 37. J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk, Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), ., 2017
 38. T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Wybrane problemy wytwarzania systemów czasu rzeczywistego dla bezpilotowych statków powietrznych, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE., 2017