tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Prawo lotnicze (Z)

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 15178

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W30 / 3 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Rogalski

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 304, tel. , orakl@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z zasadami tworzenia i egzekwowania prawa i przepisów odnoszących się do różnych aspektów działalności lotniczej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładów i dyskusji problemowych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. ICAO, Aneksy ICAO, .,
  2. Oxford, Materiały dydaktyczne do szkolenia w zakresie ATPL, oxford .,
  3. , Ustawa Prawo Lotnicze, .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpis na semestr VII kierunku LiK spec. Zarządzanie ruchem lotniczym

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma podstawową wiedzę na temat lotnicze

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umie samodzielnie zdobywać wiedzę z materiałów źródłowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi współpracować w grupie w celu rozwiązania postawionego grupie zadania

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna zasaday tworzenia i egzekwowania prawa i przepisów odnoszących się do różnych aspektów działalności lotniczej wykład zaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. pisemna K_W14+
K_K02+
K_K03+
P6S_KR
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Geneza i podstawy tworzenia prawa lotniczego W01-W05 MEK01
7 TK02 Akty prawne krajowe i międzynarodowe regulujące działalność lotniczą W06-W15 MEK01
7 TK03 Sposoby egzekwowania i skutki nieprzestrzegania prawa regulującego działalność lotniczą W16-W25 MEK01
7 TK04 Procedury operacyjne jako specyficzna część prawa i przepisów obowiązujących w lotnictwie. W26-W30 MEK01
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 7)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 7)
Egzamin
(sem. 7)

Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Egzamin ustny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład średnia z części ustnej i pisemnej zaliczenia
Ocena końcowa Jest oceną uzyskaną z egzaminu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie