tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Przyrządy pokładowe (Z)

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 15174

Status zajęć: wybierany dla specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W30 L15 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Rogalski

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L, pokój 304, tel. , orakl@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Grzegorz Kopecki

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek , pokój , tel. , gkopecki@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest opanowanie przez studenta zagadnień związanych z zasadami działania i budową układów pomiarowych na pokładzie samolotu, urządzeń radionawigacyjnych, lotniczych systemów sterowania oraz instalacji pokładowych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zasad działaniaukładów pomiarowych na pokładzie samolotu, urządzeń radionawigacyjnych, lotniczych systemów sterowania oraz instalacji pokładowych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Anna Stefanowicz, Pokładowe układy pomiarowe, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej., 1984
  2. Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak, Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP Dęblin., 2002
  3. Anthony Lawrence, Modern Inertial Technology. Navigation, Guidance, and Control, Springer-Verlag., 1992
  4. Zdzisław Gosiewski, Albert Ortyl, Algorytmy inercjalnego bezkardanowego systemu orientacji i położenia obiektu o ruchu przestrzennym, Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa., 1999
  5. Wacław Sierpiński, Arytmetyka teoretyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe., 1969
  6. Jan Gruszecki, Bezpilotowe aparaty latające. Systemy sterowania i nawigacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. , , Instrukcje laboratoryjne oraz literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych.,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. , , materiały z internetu.,
  2. , , Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych.,

Literatura uzupełniająca

  1. E.H.J. Pallet, Aircraft Instruments & Integrated Systems, Longman Scientific & Technical., 1994

Materiały dydaktyczne: Instrukcje laboratoryjne

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student posiada aktualny wpis na semestr piąty studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza w zakresie matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki, automatyki, mechaniki płynów niezbędną do rozumienia zjawisk, na których bazuje zasada działania lotniczych układów pom.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętności w zakresie posługiwania się aparatem matematycznym, znajomość klasycznych przyrządów pilotażowo - nawigacyjnych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student zachowuje ogólnie przyjęte normy społeczne oraz potrafi współpracować w grupie

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. rozumie zasadę działania lotniczych układów pomiarowych Wykład Egzamin
02. Potrafi przebadać właściwości elementów układów pomiarowych Laboratorium obserwacja wykonawstwa
03. zna trendy rozwojowe współczesnej awioniki wykład oraz laboratorium egzamin

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Zasada działania i właściwości eksploatacyjne współczesnych czujników ciśnienia. Algorytmy wyznaczania wielkości aerometrycznych. Problemy dokładności pomiarów. Porównanie różnych technologii czujników barometrycznych. W MEK01 MEK03
6 TK02 Giroskopy optyczne. Zasada działania, właściwości. W MEK01
6 TK03 Technologia MEMS, zasada działania i budowa giroskopów drgających. Wpływ temperatury. Problemy eksploatacyjne. W MEK01
6 TK04 Pole grawitacyjne i pole siły ciężkości. Pole magnetyczne Ziemi. Zasada działania oraz budowa czujników pola magnetycznego, przyspieszeniomierzy inklinometrów. W MEK01
6 TK05 Porównanie różnych technologii czujników inercjalnych. Zalety, wady, tendencje rozwojowe. W MEK01 MEK03
6 TK06 Algorytmy wyznaczania kursu magnetycznego. Właściwości magnetometrów. W MEK01
6 TK07 Bezkardanowy układ odniesienia i kursu AHRS. Algorytmy przeliczania orientacji przestrzennej bazujące na tzw. kątach Eulera. Wprowadzenie do algebry kwaternionów. Algorytmy przeliczania orientacji przestrzennej bazujące na algebrze kwaternionu. Algorytmy korekcji. Filtr komplementarny. W MEK01 MEK03
6 TK08 Nawigacja inercjalna. Koncepcja. Typy. Algorytmy. W MEK01 MEK03
6 TK09 Nawigacja zintegrowana. Wprowadzenie do filtru Kalmana. Wyprowadzenie równań pozwalających wyznaczyć wzmocnienie filtru Kalmana dla przypadku jednowymiarowego. Liniowy i rozszerzony filtr Kalmana. Wykorzystanie filtru Kalmana do korekcji w układzie odniesienia i kursu. Algorytmy załączania korekcji. W MEK01 MEK03
6 TK10 Architektura układów awioniki. Rozwiązania architektury awioniki i ich wpływ na problemy zarządzania flotą samolotów W MEK01 MEK03
6 TK11 Magistrale danych stosowane na pokładach współczesnych samolotów. W MEK03
6 TK12 Problematyka ergonomii współczesnej kabiny. W MEK03
6 TK13 Badanie właściwości giroskopu światłowodowego typu FOG L01 MEK01 MEK02
6 TK14 Badanie taniego układu odniesienia i kursu. L02 MEK02
6 TK15 Badanie właściwości i skalowanie mechanicznych przyrządów ciśnieniowych. L03 MEK02
6 TK16 Badanie właściwości i skalowanie elektrycznych i elektronicznych przyrządów ciśnieniowych. L04 MEK02
6 TK17 Badanie właściwości przyrządów giroskopowych. L05 MEK02
6 TK18 Wykorzystanie termobarokomory do badania czujników ciśnieniowych. L06 MEK02
6 TK19 Magistrale danych L07 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Przygotowanie do kolokwium: 13.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 6)

Przygotowanie do laboratorium: 20.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)
Zaliczenie
(sem. 6)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia przedstawione na wykładzie
Laboratorium Przygotowanie do zajęć, sprawdzian przed każdymi zajęciami, sprawozdania
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną laboratorium oraz egzaminu: (0.3*ocena laboratorium + 0.7* ocena z egzaminu)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia Przyrządy pokładowe egzamin - przykładowe pytania.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych Przyrządy pokładowe - lab.pdf
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie