tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Meteorologia (Z)

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Awioniki i Sterowania

Kod zajęć: 15165

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Rogalski

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L, pokój 304, tel. , orakl@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. Kamil Kosacki

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek , pokój , tel. , kosacki@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu klimatologi oraz meteorologicznych zagrożeń lotu.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zapoznanie studentów z elementami klimatologii, ruchami mas powietrza i prądów oceanicznych, występowaniem wiatrów lokalnych oraz w górnych warstwach atmosfery, burz tropikalnych i tornad. Zapoznanie z meteorologicznymi zagrożeniami lotu takimi jak: burza, oblodzenie, uskok wiatru, turbulencja czy błędy wysokościomierza. Praktyczne wykorzystanie map typu Significant WX Chart.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Oxford Aviation Training, ATPL Ground Training Series, Meteorology, Oxford Aviation Training., 2008
 2. Jeppesen Sanderon Inc., Meteorology, JAA ATPL Training, Jeppesen Sanderon Inc.., 2007
 3. Oxford Aviation Training, JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual, Meteorology, Oxford Aviation Training., 2001
 4. Maciej Ostrowski, Meteorologia dla Lotnictwa Sportowego, Aeroklub Polski, Wydawnictwo Jantar., 1999
 5. Jeppesen, Aviation Weather, Jeppesen., 2007
 6. Piotr Szewczak, Meteorologia dla Pilota Samolotowego (PPL, CPL, ATPL, IR), Avia - Test., 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Oxford Aviation Training, ATPL Ground Training Series, Meteorology, Oxford Aviation Training., 2008
 2. Jeppesen Sanderon Inc., Meteorology, JAA ATPL Training, Jeppesen Sanderon Inc.., 2007
 3. Oxford Aviation Training, JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual, Meteorology, Oxford Aviation Training., 2001
 4. Maciej Ostrowski, Meteorologia dla Lotnictwa Sportowego, Aeroklub Polski, Wydawnictwo Jantar., 1999
 5. Jeppesen, Aviation Weather, Jeppesen., 2007
 6. Piotr Szewczak, Meteorologia dla Pilota Samolotowego (PPL, CPL, ATPL, IR), Avia-Test., 2007

Materiały dydaktyczne: Prezentacje prowadzącego

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ma być zarejestrowany na V semestrze studiów stacjonarnych I-szego stopnia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, specjalność Zarządzanie ruchem lotniczym

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę w zakresie realizowanym w ramach przedmiotu Fizyka

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki i termodynamiki.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student powinien posiadać umiejętność współpracy w małym zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zdobył podstawową wiedzę w zakresie właściwości atmosfery ziemskiej i zachodzących w niej zjawisk. Wykład, laboratorium test pisemny K_W12+
K_U01++
P6S_UW
P6S_WK
02. Ma świadomość zagrożeń związanych z eksploatacją statków powietrznych. Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Wykład, laboratorium test pisemny K_U01++
K_U04+
K_K01+
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 050 01 00 00 Atmosfera: - Własności, skład i parametry opisujące atmosferę - Budowa atmosfery i własności poszczególnych sfer - Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa W01-03, L01-L07 MEK01
5 TK02 050 02 00 00 Wiatr: - Definicje i pojęcia - Kierunek i prędkość wiatru, sposób ich zaznaczenia na mapie - Siły działające na masy powietrza i ich wpływ na jego ruch - Wiatr geostroficzny - Wiatr gradientowy - Wiatry w pobliżu równika - Równikowa Strefa Zbieżności - Wiatr przyziemny - Pomiar prędkości wiatru W04-08, L08-L16 MEK01 MEK02
5 TK03 050 03 00 00 Termodynamika: Ciśnienie: - Ciśnienie atmosferyczne - Sposoby pomiaru ciśnienia atmosferycznego - Zmiany ciśnienia atmosferycznego Temperatura: - Jednostki - Sposób pomiaru - Nagrzewanie atmosfery - Dobowe wahania temperatury - Efekt cieplarniany Woda w atmosferze: - Stany skupienia i ich zmiany, ciepło utajone - Wilgotność - Nasycenie i punkt rosy - Wysokość wystąpienia kondensacji - Dobowe wahania wilgotności - Pomiar wilgotności Gęstość: - Prawa gazowe - Zmiany gęstości z wysokością i szerokością geograficzną - Wysokość gęstościowa - Wpływ zmian gęstości powietrza na samolot – ogólnie Chwiejność: - Przemiana adiabatyczna - Rodzaje gradientów temperatury - Chwiejność, stabilność atmosfery – rodzaje i warunki wystąpienia. W09-12, L17-L24 MEK01 MEK02
5 TK04 050 07 00 00 Układy ciśnienia atmosferycznego: - Definicje i pojęcia związane z ciśnieniem i układami ciśnienia - Zależności pomiędzy QFE, QHN i QFF - Układy niskiego ciśnienia, własności, rodzaje i występowanie - Układy wysokiego ciśnienia, własności, rodzaje i występowanie - Przemieszczanie się układów ciśnienia atmosferycznego - Mapy synoptyczne W13-15, L25-L30 MEK01 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 5)

Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 5)

Przygotowanie do laboratorium: 30.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)
Egzamin
(sem. 5)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Egzamin ustny: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie obejmujące materiał prezentowany na wykładzie; forma pisemna, warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen liniowa. Granicą zaliczenia każdego pytania opisowego jest również 75%, przy czym w odpowiedzi nie może pojawić się żaden istotny błąd.
Laboratorium Jest średnia arytmetyczą z ocen uzyskabych za każdego laboratorium. Zaliczenie na poziomie 75% wiedzy
Ocena końcowa Ocenę końcową stanowi ocenę średnią z testu końcowego.i z laboratorium
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. B. Brukarczyk; P. Kot; D. Nowak; T. Rogalski; P. Rzucidło, Fixed Wing Aircraft Automatic Landing with the Use of a Dedicated Ground Sign System, ., 2021
 2. G. Dec; A. Majka; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Regular graph-based free route flight planning approach, ., 2021
 3. G. Jaromi; T. Kapuściński; D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, In-Flight Tests of Intruder Detection Vision System, ., 2021
 4. J. Beran; V. Di Vito; P. Grzybowski; T. Kabrt; P. Masłowski; M. Montesarchio; T. Rogalski, Flight management enabling technologies for single pilot operations in Small Air Transport vehicles in the COAST project, ., 2021
 5. K. Maciejowska; S. Noga; T. Rogalski, Vibration analysis of an aviation engine turbine shaft shield, ., 2021
 6. P. Bąk; T. Rogalski; P. Rzucidło; J. Szura; K. Warzocha, Transformative Use of Additive Technology in Design and Manufacture of Hydraulic Actuator for Fly-by-Wire System, ., 2021
 7. S. Noga; J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in an Immelmann manoeuvre, ., 2021
 8. V. Di Vito; P. Grzybowski; P. Masłowski; T. Rogalski, A concept for an Integrated Mission Management System for Small Air Transport vehicles in the COAST project, ., 2021
 9. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski, Automated flight planning method to facilitate the route planning process in predicted conditions, IEEE., 2020
 10. G. Jaromi; D. Kordos; A. Paw; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Simulation studies of a vision intruder detection system, ., 2020
 11. J. Prusik; T. Rogalski; P. Rzucidło, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in a spin maneuver, ., 2020
 12. T. Kapuściński; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba; Z. Szczerba, A Vision-Based Method for Determining Aircraft State during Spin Recovery, ., 2020
 13. D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej; Ł. Wałek, Control System for Aircraft Take-off and Landing Based on Modified PID controllers, ., 2019
 14. G. Drupka; T. Rogalski, Free Route Airspace-nowe regulacje przestrzeni powietrznej, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ., 2019
 15. G. Jaromi; D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Wybrane elementy badań wizyjnego układu antykolizyjnego dla lekkich oraz bezzałogowych statków powietrznych, ., 2019
 16. J. Prusik; T. Rogalski, Sterowanie trajektorią podczas lotu akrobacyjnego, ., 2019
 17. S. Pluta; T. Rogalski, System elektroniczny przekazywania informacji do statku powietrznego znajdującego się na płycie lotniskowej, ., 2019
 18. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Metoda planowania trasy lotu samolotu w przestrzeni FRA wykorzystująca wielokryterialne wagi na krawędziach grafu, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 19. A. Majka; J. Pawluczy; T. Rogalski, Zautomatyzowany algorytm planowania lotu samolotu w przestrzeni FRA, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 20. D. Nowak; T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Communication and Control Software Development for Experimental Unmanned Aerial System – Selected Issues, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 21. G. Drupka; A. Majka; T. Rogalski; L. Trela, An airspace model aplicable for automatic flight route planning inside free route airspace, ., 2018
 22. G. Drupka; T. Rogalski, Statki powietrzne w skali mikro i nano - charakterystyka oraz wyzwania; technologia i konstrukcja zainspirowana anatomią owadów, WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL., 2018
 23. J. Pieniążek; T. Rogalski, Interakcja z pilotem zautomatyzowanych klap dla samolotów lekkich i ultralekkich, POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ., 2018
 24. M. Kalwara; A. Kucaba-Piętal; T. Rogalski; P. Rzucidło; Ł. Święch, Removable Container for In-Flight Experiments on PW-6U Glider, ., 2018
 25. M. Orkisz; T. Rogalski; S. Samolej, The Airspeed Automatic Control Algorithm for Small Aircraft, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG., 2018
 26. P. Cieciński; T. Kapuściński; G. Kopecki; M. Oszust; J. Pieniążek; T. Rogalski; P. Rzucidło; D. Warchoł; M. Wysocki, A vision-based method for supporting autonomous aircraft landing, ., 2018
 27. T. Rogalski, Unmanned aircraft automatic flight control algorithm in loop manoeuvre, ., 2018
 28. T. Rogalski; S. Samolej, UDP/IP/Ethernet Network as an Integration Layer for Distributed Avionic Application: a Case Study, ., 2018
 29. B. Dołęga; G. Kopecki; D. Kordos; T. Rogalski, Review of chosen control algorithms used for small UAV control, ., 2017
 30. D. Kordos; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba, Intruder Detection and Avoid System (IDAAS) - Opracowanie Algorytmów Przetwarzania i analizy Obrazów (APO) dla potrzeb lotniczego, pokładowego systemu antykolizyjnego w ramach projektu pn. "System wykrywania wykrywania obiektów i unikania kolicji dla małych lub bezzalogowych statków powietrznych", ., 2017
 31. D. Nowak; M. Pruchniak; J. Prusik; T. Rogalski, Układ automatycznego wykonywania manewru korkociągu, ., 2017
 32. D. Nowak; M. Pruchniak; T. Rogalski, Wybrane metody sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym w fazie lądowania, ., 2017
 33. G. Drupka; M. Ferencova; T. Rogalski; N. Žáčik, Modeling dynamic mobile area by finite difference method to extract high flexibility in advanced airspace management, ., 2017
 34. G. Drupka; T. Rogalski, Comuptational geometry draft to avoid Dynamic Mobile Area in Advanced Airspace Management service, Mateusz Weiland Network Solutions., 2017
 35. G. Kopecki; M. Pęczkowski; T. Rogalski, Modelowanie dynamiki oraz synteza układu sterowania czterowirnikowcem, ., 2017
 36. G. Kopecki; M. Pęczkowski; T. Rogalski, Przykładowy algorytm automatycznego wyznaczania trasy przelotu w przestrzeni lotów swobodnych, ., 2017
 37. J. Bakunowicz; B. Ciecińska; P. Cieciński; P. Grzybowski; G. Kopecki; A. Majka; A. Mieszkowicz-Rolka; J. Pieniążek; T. Rogalski; L. Rolka; P. Rzucidło; S. Samolej; A. Tomczyk, Cost Optimized Avionics SysTem (COAST), ., 2017
 38. T. Rogalski; D. Rzońca; S. Samolej, Wybrane problemy wytwarzania systemów czasu rzeczywistego dla bezpilotowych statków powietrznych, POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE., 2017