tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Modelowanie przestrzenne

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Kod zajęć: 15145

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Samoloty, Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / P30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Majka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L33, pokój 209, tel. (17) 8651604, andemajk@prz.edu.pl, andrzej.majka@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Piotr Strojny

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek L33, pokój 212, tel. 177432347, pstrojny@prz.edu.pl, pstrojny@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: https://pstrojny.v.prz.edu.pl/konsultacje

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studenta z rolą systemów CAD we współczesnym projektowaniu konstrukcji inżynierskich głównie w odniesieniu do konstrukcji lotniczych. Student zdobędzie wiedzę z zakresu metod odwzorowań obiektów rzeczywistych w programach CAD, sposobów pobierania danych oraz ich przetwarzania, a także wykorzystania modeli CAD do realizacji różnorodnych zadań inżynierskich (symulacje kinetycznych, wytrzymałościowe MES). W ramach zajęć laboratoryjnych: Nauczyć studentów zasad modelowania 3D typowych części maszyn oraz złożeń w programie CAD a także generowania na ich podstawie dokumentacji technicznej 2D. Dzięki zajęciom praktycznym student nabędzie umiejętności samodzielnego tworzenia odwzorowań elementów rzeczywistych w systemie CAD. Poziom zaawansowania - podstawowy, przygotowujący studenta do rozwijania umiejętności w ramach kolejnych modułów z zakresu projektowania inżynierskiego, obowiązujących na kierunku "Lotnictwo i kosmonautyka" głównie "Optymalizacja konstrukcji lotniczych".

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł zawiera treści niezbędne do poznania i prawidłowego posługiwania się programem CAD w zakresie modelowania bryłowego, tworzenia dokumentacji płaskiej i złożeń. Zajęcia są poświęcone zastosowaniu systemów CAD w projektowaniu inżynierskim oraz możliwościom praktycznego wykorzystania umiejętności w tym zakresie. Zajęcia laboratoryjne polegają na praktycznym zdobywaniu umiejętności posługiwania się poleceniami programu oraz zastosowania technik i strategii modelowania. Odbywa się to przez tworzenie modeli bryłowych typowych części maszyn oraz zespołów a następnie dokumentacji technicznej w postaci rysunków wykonawczych i złożeniowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. dr inż. Piotr Strojny, Rysunki dydaktyczne opracowane w KILiK, ., 2020

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. , Bieżące publikacje na stronach: grabcad.com; cadalyst.com, 3dcad.pl; CADblog.pl; cad.pl, .,

Literatura uzupełniająca

  1. Romanowicz Paweł, Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD. Opracowanie zgodne z normami na 2021 r. Aktualne oznaczenia GPS Modelowanie CAD, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2021
  2. Małgorzata Kulik, SolidWorks 2020, Helion SA., 2020
  3. Wojciech Skarka, Andrzej Mazurek, CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji, Helion SA., 2005
  4. Bogdan Noga, Inventor. Pierwsze kroki, Helion SA., 2009

Materiały dydaktyczne: https://pstrojny.v.prz.edu.pl/materialy-do-pobrania/materialy-ogolnodostepne

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student musi być zarejestrowany na semestrze 3, studiów inżynierskich (I-go stopnia).

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada wiedzę teoretyczna z zakresu obsługi systemów CAD. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z terminologii CAD. Posiada wiedzę z zakresu obsługi systemów komputerowych i grafiki inżynierskiej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi modelować konstrukcje lotnicze w systemie CAD. Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia/funkcję do zamodelowania danej części mechanicznej/lotniczej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole. Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. posiada kompleksową wiedzę z zakresu grafiki inzynierskiej, zapisu konstrukcji i komputerowych technik wspomagania projektowania, wykorzystywanych w procesach projektowania części i zespołów lotniczych ćwiczenia techniczne kolokwium K_W05++
P6S_WG
02. posiada umiejętność wyboru i obsługi właściwego narzędzia informatycznego, właściwego dla realizowanego zagadnienia inżynierskiego ćwiczenia techniczne kolokwium K_U15++
P6S_UO
03. dostrzega korzyści wynikające z podnoszenia własnych kompetencji i poziomu wiedzy ćwiczenia techniczne kolokwium K_K01++
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Zapoznanie studentów z filozofią pracy w współczesnych systemach CAD. Omówienie interfejsu oprogramowania. Zapoznanie z modułem do modolewania bryłowego. Zamodelowanie reprezentacyjnego przykładowego detalu. P1 MEK01
3 TK02 Omówienie metodyki tworzenia dokumentacji płaskiej w systemach CAD. Wykonanie reprezentacyjnego przykładowego detalu. P2-P3 MEK01
3 TK03 Omówienie metodyki tworzenia złożeń w współczesnych systemach CAD. Wykoanie reprezentacyjnego przykładowego modelu złożenia. P4-P5 MEK01
3 TK04 Omówienie modelowania obiektowego. Wykonanie reprezentatywnego detalu. P6 MEK01 MEK02
3 TK05 Zapoznanie z modułem do tworzenie konstrukcji blaszanych. Wykonanie przykładu P7 MEK01 MEK02
3 TK06 Modelowanie elementów z naciętym gwintem. Wykonanie przykładu. P8 MEK01 MEK02
3 TK07 Wprowadzenie do tematyki konfiguracji. Wykonanie przykładu P9 MEK01 MEK02
3 TK08 Zapoznanie z teatynką zintegrowanych baz elementów znormalizowanych. Wykonanie przykładowego złożenie z w/w elementami. P10 MEK01 MEK02
3 TK09 Modelowanie konstrukcji rurowych. Wykonanie przykładu. P11 MEK01 MEK02
3 TK10 Modelowanie powierzchniowe. Wykonanie przykładu. P12 MEK01 MEK02
3 TK11 Wprowadzenie do zagadnień modułów MES zintegrowanych z systemami CAD. Wykonanie przykładu. P13 MEK01 MEK02
3 TK12 Wprowadzenie do zagadnień symulacji kinetycznych. Wykonanie przykładowej symulacji. P14 MEK02 MEK03
3 TK13 Kolokwium zaliczeniowe wraz z omówieniem. P15 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Inne: 8.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Kolokwium zaliczeniowe weryfikujące umiejętności studenta określone w MEK1, MEK2 i MEK3. Kryterium weryfikujące MEK1: - na ocenę 3.0: Posiada wiedzę na temat budowy prostego parametrycznego modelu przestrzennego na bazie technicznej dokumentacji płaskiej. - na ocenę 4.0: Posiada wiedzę na temat budowy parametrycznego modelu przestrzennego bez pomocy technicznej dokumentacji płaskiej. - na ocenę 5.0: Posiada wiedzę na temat budowy parametrycznego modelu przestrzennego oraz technicznej dokumentacji płaskiej. Kryterium weryfikujące MEK2: - na ocenę 3.0: Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia do wykonania prostego modelu przestrzennego i dokumentacji płaskiej. - na ocenę 4.0: Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia do wykonania modelu przestrzennego, dokumentacji płaskiej oraz prostego złożenia. - na ocenę 5.0: Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia do wykonania modelu przestrzennego, dokumentacji płaskiej, złożenia oraz wykonać symulacje kinetyczną. Kryterium weryfikujące MEK3: - na ocenę 3.0: Jest kompetentny do samodzielnej obsługi modułu do projektowania części mechanicznych. - na ocenę 4.0: Jest kompetentny do samodzielnej obsługi modułów do projektowania części mechanicznych i tworzenia dokumentacji płaskiej. - na ocenę 5.0: Jest kompetentny do samodzielnej obsługi modułów do projektowania części mechanicznych, dokumentacji płaskiej oraz złożeń.
Ocena końcowa Na ocenę końcową składa się: 40% oceny MEK1, 30% oceny MEK2, 30% oceny MEK3. Przeliczenie uzyskanej średniej ważonej na ocenę końcową: Ocena końcowa: 4.600-5.000 bdb 5.0 4.200-4.599 +db 4.5 3.800-4.199 db 4.0 3.400-3.799 +dst 3.5 3.000-3.399 dst 3.0
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie