logo
Karta przedmiotu
logo

Kanalizacja i systemy odprowadzania ścieków

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Kod zajęć: 15059

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 P30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Daniel Słyś

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studenta z podstawowa wiedzą z zakresu systemów odprowadzania ścieków

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł obowiązkowy dla wszystkich studentów

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Suligowski Ziemowit Infrastruktura kanalizacyjna w kanalizacyjna w gospodarce komunalnej Politechnika Gdańska, Gdańsk . 2006
2 Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P. Kanalizacja, sieci i pompownie Arkady, Warszawa . 1983
3 Słyś Daniel Zrównoważone systemy odwodnienia miast DWE, Wrocław. 2012
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P. Kanalizacja, sieci i pompownie Arkady, Warszawa . 1983
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Słyś Daniel Retencja i infiltracja wód deszczowych PRz. 2008
2 Dziopak Jóżef Analiza teoretyczna i modelowanie wielokomorowych zbiorników kanalizacyjnych PK. 1992

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wpisanie się na listę studentów właściwego semestru.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie obliczeń hydraulicznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy zespołowej

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów odprowadzania ścieków. Zna zasady funkcjonowanie systemów kanalizacji rozdzielczej, półrozdzielczej i ogólnospławnej, oraz urządzeń i obiektów stosowanych w systemach kanalizacyjnych. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W47++
P6S_WG
02 Potrafi zaprojektować wybrany rodzaj sieci kanalizacyjnej projekt indywidualny prezentacja projektu K_U27++
P6S_UW
03 Zna zasady projektowania sieci kanalizacyjnych i obiektów kanalizacyjnych projekt indywidualny prezentacja projektu K_K02+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Sieci kanalizacyjne i rodzaje odprowadzanych ścieków. Techniczne sposoby odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych ze zlewni zurbanizowanych. Rodzaje stosowanych systemów kanalizacji grawitacyjnej – ogólnospławna, rozdzielcza, półrozdzielcza i mieszana oraz wymuszone sposoby odprowadzenia ścieków sanitarnych systemami ciśnieniowymi i podciśnieniowymi. W01-W15 MEK01 MEK03
6 TK02 Zasady doboru przekroju kanału przy uwzględnieniu trasy ułożenia przewodów i topografii terenu. Profile podłużne sieci a rozwiązania wysokościowe. P01-P30 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 6) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 1.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe
Projekt/Seminarium Przygotowanie i obrona wykonanych projektów indywidualnych
Ocena końcowa Średnia ocena z wszystkich rodzajów zajęć.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 B. Piotrowska; D. Słyś Analysis of the Life Cycle Cost of a Heat Recovery System from Greywater Using a Vertical “Tube-In-Tube” Heat Exchanger: Case Study of Poland 2023
2 B. Piotrowska; D. Słyś Comprehensive Analysis of the State of Technology in the Field of Waste Heat Recovery from Grey Water 2023
3 B. Piotrowska; D. Słyś Variant analysis of financial and energy efficiency of the heat recovery system and domestic hot water preparation for a single-family building: The case of Poland 2023
4 B. Piotrowska; D. Słyś; A. Stec Koryto odwodnieniowe 2023
5 B. Piotrowska; K. Pochwat; D. Słyś Liniowy wymiennik ciepła 2023
6 B. Piotrowska; K. Pochwat; D. Słyś Próg drogowy, zwłaszcza zwalniający 2023
7 D. Słyś; A. Stec New Bioretention Drainage Channel as One of the Low-Impact Development Solutions: A Case Study from Poland 2023
8 M. Kida; P. Koszelnik; K. Pochwat; D. Słyś Wpust kanalizacyjny 2023
9 P. Ogarek; D. Słyś; M. Wojtoń Hydrogen as a Renewable Energy Carrier in a Hybrid Configuration of Distributed Energy Systems: Bibliometric Mapping of Current Knowledge and Strategies 2023
10 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec Assessment of the Feasibility of Implementing a Flash Flood Early Warning System in a Small Catchment Area 2023
11 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec Evaluation of the Influence of Catchment Parameters on the Required Size of a Stormwater Infiltration Facility 2023
12 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec; M. Wojtoń Greywater as a Future Sustainable Energy and Water Source: Bibliometric Mapping of Current Knowledge and Strategies 2023
13 S. Kordana-Obuch; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Poziomy wymiennik ciepła 2023
14 D. Słyś; A. Stec Financial and Social Factors Influencing the Use of Unconventional Water Systems in Single-Family Houses in Eight European Countries 2022
15 J. Dziopak; D. Słyś; P. Stanowska; M. Starzec An innovative rainwater system as an effective alternative for cubature retention facilities 2021
16 M. Ruszel; D. Słyś; A. Soboń; A. Wiącek Prospects for the Use of Hydrogen in the Armed Forces 2021
17 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec Assessment of the Feasibility of Implementing Shower Heat Exchangers in Residential Buildings Based on Users’ Energy Saving Preferences 2021
18 A. Mazur; D. Słyś; A. Stec Poziomy prysznicowy wymiennik ciepła 2020
19 D. Czarniecki; K. Pochwat; D. Słyś An Analysis of Waste Heat Recovery from Wastewater on Livestock and Agriculture Farms 2020
20 D. Papciak; D. Słyś; J. Zamorska; M. Zdeb The Quality of Rainwater Collected from Roofs and the Possibility of Its Economic Use 2020
21 D. Słyś; A. Stec Centralized or Decentralized Rainwater Harvesting Systems: A Case Study 2020
22 J. Dziopak; D. Słyś; M. Starzec An Analysis of Stormwater Management Variants in Urban Catchments 2020
23 J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Kanał transportowy, zwłaszcza dla ścieków ogólnospławnych lub deszczowych 2020
24 J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Łazienkowy wymiennik ciepła 2020
25 S. Kordana-Obuch; B. Piotrowska; K. Pochwat; D. Słyś Critical Analysis of the Current State of Knowledge in the Field of Waste Heat Recovery in Sewage Systems 2020
26 S. Kordana; D. Słyś An analysis of important issues impacting the development of stormwater management systems in Poland 2020
27 S. Kordana; D. Słyś Decision Criteria for the Development of Stormwater Management Systems in Poland 2020
28 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Kanał przesyłowy 2020
29 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Poziomy wymiennik ciepła 2020
30 D. Słyś; A. Stec Zielone dachy i ściany. Projektowanie, wykonastwo, użytkowanie 2019
31 J. Dziopak; B. Piotrowska; D. Słyś; A. Stec Hydrological and financial model of rainwater harvesting system 2019
32 J. Dziopak; D. Słyś Retention canals as an effective mean for controlling of storm water hydraulic transport 2019
33 J. Dziopak; E. Neverova-Dziopak; D. Słyś Technical progress in the drainage infrastructure of modern cities 2019
34 J. Dziopak; K. Pochwat; D. Słyś Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i ogólnospławnych 2019
35 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Comparison of two-prototype near-horizontal Drain Water Heat Recovery units on the basis of effectiveness 2019
36 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Opportunities and Threats of Implementing Drain Water Heat Recovery Units in Poland 2019