logo
Karta przedmiotu
logo

Wodociągi i systemy zaopatrzenia w wodę

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kod zajęć: 15058

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 P30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak

semestr 4: dr inż. Izabela Piegdoń

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest poznanie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów

Materiały dydaktyczne: Katalogi firm branżowych.

Inne: Obowiązujące akty prawne

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Knapik K., Bajer J. Wodociagi Wydawnictwp PK. 2010
2 Kwietniewski M. i inni, Projektowanie elementów systemów zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza PW,. 1998
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Budziło B., Wieczysty A., Projektowanie ujęć wody powierzchniowej Wydawnictwo PK. 2007
2 Osuch-Pajdzińska E., Roman M., Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna Wydawnicza PW. 2008
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Bauer A., Dietze G., Muller W., Soine K. J., Weideling D., Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.. 2005

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: zaliczenie semestru

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: zaliczenie modułu mechanika płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Świadomość konieczności samokształcenia celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na wodę metodą wskaźników scalonych i szczegółowych. Potrafi zaprojektować przykładowe ujęcie wody podziemnej i powierzchniowej. Potrafi zaprojektować sieć wodociągową magistralną w układzie pierścieniowym projekty wykonanie i obrona projektu K_U26+
P6S_UW
02 Potrafi i rozumie scharakteryzować wszystkie elementy SZW, zna ich rodzaje, zasady wyboru oraz projektowania. Zna i rozumie zasady funkcjonowania, wykonawstwa i eksploatacji SZW. Zna podstawy teoretyczne metod projektowania wszystkich obiektów SZW. wykład zaliczenie cz. pisemna, egzamin cz. pisemna K_W46+
P6S_WG
03 Potrafi wykonać obliczania: zapotrzebowania na wodę, strat ciśnienia w przewodach wodociągowych. ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_U26+
P6S_UW
04 Rozumie hydrauliczną współpracę elementów budujących wodociąg. projekt indywidualny wykonanie i obrona projektu K_U26+
P6S_UW
05 Potrafi obliczać i zaprojektować wybrane elementy wodociągu. projekt indywidualny wykonanie i obrona projektu. K_U26+
P6S_UW
06 Zna zasady projektowania wybranych obiektów systemów wodociągowych, w tym obiektów liniowych. wykład egzamin cz. pisemna K_W46+
P6S_WG
07 Ma świadomość obszerności zagadnień związanych z budową i działaniem systemów zaopatrzenia w wodę i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. Projekt indywidualny Wykonanie i obrona projektu K_K01+
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 W1: Zadania wodociągu i jego elementy składowe, schematy systemów wodociągowych. W2: Metody obliczania i prognozowania zapotrzebowania na wodę, wskaźniki jednostkowego zużycia wody, charakterystyka nierównomierności rozbiorów wody, przeciwpożarowe zapotrzebowanie na wodę. W3:Źródła pokrycia zapotrzebowania na wodę, wody podziemne, wody powierzchniowe. W4-W6:Projektowanie ujęć wody – niezbędne studia do projektowania ujęć, obliczenia i konstrukcje różnych rodzajów ujęć wody, strefy ochronne ujęć wody. W7:Magazynowanie wody, sieciowe zbiorniki wodociągowe: zasady lokalizacji, funkcje, projektowanie i eksploatacja . W8: Przesyłanie wody, pojęcia podstawowe przepływu wody, opory przepływu, współpraca pompowni, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych. W9:Projektowanie i eksploatacja pompowni i hydroforni. W10: Rodzaje sieci wodociągowych i hydrauliczne ich obliczanie. W11:Zasady trasowania sieci wodociągowych, uzbrojenie sieci, materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej, lokalizacja przewodów i uzbrojenia w sieci wodociągowej w przekroju ulicy. W12:Podstawowe czynności eksploatacyjne sieci wodociągowej. W13: Warunki BHP w wykonawstwie wodociągów. Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej sieci wodociągowej. W:14 Metody bezwykopowe renowacji sieci wodociągowej. W15: Zasady sporządzanie wytycznych AKPiA, monitoring systemu zaopatrzenia w wodę, zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w projektowaniu i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę. Wykłady MEK02 MEK06
4 TK02 1. Ustalenie zapotrzebowania na wodę oraz potrzeby ujęcia i stacji uzdatniania. 2. Projekt ujęcia wody i pompowni 3. Projekt sieci wodociągowej. projekty MEK01 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład pisemne zaliczenie wykłady
Projekt/Seminarium oddanie i zaliczenie wymaganych projektów
Ocena końcowa Wymaga zaliczenia Wykładu raz Projektów. Ocena końcowa jako średnia ważona z ocen z Wykładu (waga 0,6), oraz Projektów (waga 0,4).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
przykładowe zadania egzamin.pdf

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
przykładowe tematy projektów.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Safety of the Water Supply System from the System Operator Perspective 2024
2 M. Rożnowski; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec The concept of estimating the risk of water losses in the water supply network 2024
3 M. Stręk; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak A New Method of Obtaining Water from Water Storage Tanks in a Crisis Situation Using Renewable Energy 2024
4 T. Chorazy; Z. Dufek; P. Hlavínek; S. Keprdova; K. Pietrucha-Urbanik; J. Raček; B. Tchórzewska-Cieślak Comparison of Trenchless and Excavation Technologies in the Restoration of a Sewage Network and Their Carbon Footprints 2024
5 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak Influence of Water Treatment Technology on the Stability of Tap Water 2023
6 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Porównanie wybranych metod oceny niezawodności operatora systemów technicznych na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2023
7 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Risk estimation method of secondary water pollution in water supply system 2023
8 I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak The Failure Risk Analysis of the Water Supply Network 2023
9 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Włodarczyk - Makuła Water pollution risk assessment resulting from leaching organic micropollutants from sewage sludge 2023
10 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Problematyka oceny ryzyka ujęć wody dla budynków usługowych 2023
11 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec An Approach to Assess the Water Resources Reliability and Its Management 2023
12 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water supply safety assessment considering the water supply system resilience 2023
13 K. Boryczko; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Zagrożenia obiektów wodociągowych 2023
14 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water System Safety Analysis Model 2023
15 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water Supply Networks - performance modelling and assessment 2023
16 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; E. Sočo; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Zdeb Mechanism of Biofilm Formation on Installation Materials and Its Impact on the Quality of Tap Water 2022
17 I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych w świetle zmian przepisów Unii Europejskiej 2022
18 K. Boryczko; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec The Use of a Fault Tree Analysis (FTA) in the Operator Reliability Assessment of the Critical Infrastructure on the Example of Water Supply System 2022
19 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na przykładzie systemów zaopatrzenia w wodę 2022
20 K. Chmielowski; P. Hlavínek; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees 2022
21 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water distribution and risk governance: data issues in view of development of risk-informed decision-making approach 2022
22 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak A Grey-System Theory Approach to Assess the Safety of Gas-Supply Systems 2022
23 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Changes of microbiological parameters of water in domestic distribution system in terms of water supply safety 2021
24 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Analiza wpływu awarii związanych z działaniem operatora na funkcjonowanie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2021
25 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Risk Assessment of Water Intakes in South-Eastern Poland in Relation to the WHO Requirements for Water Safety Plans 2021
26 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Możliwość aplikacji matrycowych metody analizy ryzyka w gospodarce wodnej 2021
27 K. Chmielowski; E. Dacewicz; W. Halecki; A. Masłoń; T. Stachura; B. Tchórzewska-Cieślak Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru 2021
28 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of failure rate and time of water pipes failure removal 2021
29 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water network functional analysis 2021
30 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Protecting critical infrastructure of water supply in interests of consumer safety 2021
31 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak A Case Study in View of Developing Predictive Models for Water Supply System Management 2021
32 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Functional Safety Concept to Support Hazard Assessment and Risk Management in Water-Supply Systems 2021
33 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Reliability-Oriented Design of a Solar-PV Deployments 2021
34 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec Effect of PVC installation on quality and stability of tap water 2020
35 B. Kowalska; D. Kowalski; P. Suchorab; B. Tchórzewska-Cieślak Czujnik obecności pokrywy 2020
36 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Use of the cream method for the assessment of operator reliability in the process of backwashing filters at a water treatment station 2020
37 E. Kuliczkowska; A. Kuliczkowski; B. Tchórzewska-Cieślak The structural integrity of water pipelines by considering the different loads 2020
38 E. Kuliczkowska; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Analysing Water Consumers’ Acceptance of Risk-Reduction Costs 2020
39 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; E. Wiśniowska; M. Włodarczyk-Makuła Estimation of potential health and environmental risk associated with the presence of micropollutants in water intakes located in rural areas 2020
40 K. Boryczko; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis in water supply systems 2020
41 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; A. Studziński; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Analiza ryzyka dla ujęć wody powierzchniowej w Sieniawie i Szczepańcowej. 2020
42 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cost Analysis of Water Pipe Failure 2020
43 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the turbidity of raw water in the context of water-supply safety 2020
44 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Ensuring an adequate level of quality of water supply in regard to the safety of consumers 2020
45 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water Network-Failure Data Assessment 2020
46 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec The Impact of the Quality of Tap Water and the Properties of Installation Materials on the Formation of Biofilms 2019
47 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Seasonality analysis of water losses in a selected collective water supply system 2019
48 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water Loss Analysis as an Element of Operation Management of Water Supply System 2019
49 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Estimating Water Quality Changes in Water Distribution Systems Using Fault Tree Analysis 2019
50 D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak The Use of Grey Systems Theory to Analyze the Water Supply Systems Safety 2019
51 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Znaczenie aplkacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej 2019
52 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Failure analysis of the water supply network in the aspect of climate changes on the example of the central and eastern Europe region 2019
53 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Pojęcie niezawodności i bezpieczeństwa pracy oparatora w systemie wodociągowym 2019
54 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Czynnik niezawodności człowieka w systemach zaopatrzenia w wodę 2019
55 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Nowy segment estymatorów wskaźników niezawodności operatora systemu wodociągowego 2019
56 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Bayesian Inference in the Analysis of the Failure Risk of the Water Supply Network 2019
57 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Method of Analysis and Assessment of ICT System Safety in a Water Company 2019
58 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych 2019
59 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; M. Stręk; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Rzeszowa 2019
60 K. Boryczko; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analiza ankiet dotyczących gotowości wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego w przedsiębiorstwach wodociągowych 2019
61 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Analysis of the Safety of Functioning Gas Pipelines in Terms of the Occurrence of Failures 2019
62 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Methods for identyfing threats of critical infrastructure systems within Baltic Sea region 2019
63 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A hazard assessment method for waterworks systems operating in self-government units 2019