logo
Karta przedmiotu
logo

Wodociągi i systemy zaopatrzenia w wodę

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kod zajęć: 15058

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 P30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak

semestr 4: dr inż. Izabela Piegdoń

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest poznanie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów

Materiały dydaktyczne: Katalogi firm branżowych.

Inne: Obowiązujące akty prawne

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Knapik K., Bajer J. Wodociagi Wydawnictwp PK. 2010
2 Kwietniewski M. i inni, Projektowanie elementów systemów zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza PW,. 1998
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Budziło B., Wieczysty A., Projektowanie ujęć wody powierzchniowej Wydawnictwo PK. 2007
2 Osuch-Pajdzińska E., Roman M., Sieci i obiekty wodociągowe, Oficyna Wydawnicza PW. 2008
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Bauer A., Dietze G., Muller W., Soine K. J., Weideling D., Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.. 2005

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: zaliczenie semestru

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: zaliczenie modułu mechanika płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Świadomość konieczności samokształcenia celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia celem podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na wodę metodą wskaźników scalonych i szczegółowych. Potrafi zaprojektować przykładowe ujęcie wody podziemnej i powierzchniowej. Potrafi zaprojektować sieć wodociągową magistralną w układzie pierścieniowym projekty wykonanie i obrona projektu K_U26+
P6S_UW
02 Potrafi i rozumie scharakteryzować wszystkie elementy SZW, zna ich rodzaje, zasady wyboru oraz projektowania. Zna i rozumie zasady funkcjonowania, wykonawstwa i eksploatacji SZW. Zna podstawy teoretyczne metod projektowania wszystkich obiektów SZW. wykład zaliczenie cz. pisemna, egzamin cz. pisemna K_W46+
P6S_WG
03 Potrafi wykonać obliczania: zapotrzebowania na wodę, strat ciśnienia w przewodach wodociągowych. ćwiczenia rachunkowe kolokwium K_U26+
P6S_UW
04 Rozumie hydrauliczną współpracę elementów budujących wodociąg. projekt indywidualny wykonanie i obrona projektu K_U26+
P6S_UW
05 Potrafi obliczać i zaprojektować wybrane elementy wodociągu. projekt indywidualny wykonanie i obrona projektu. K_U26+
P6S_UW
06 Zna zasady projektowania wybranych obiektów systemów wodociągowych, w tym obiektów liniowych. wykład egzamin cz. pisemna K_W46+
P6S_WG
07 Ma świadomość obszerności zagadnień związanych z budową i działaniem systemów zaopatrzenia w wodę i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. Projekt indywidualny Wykonanie i obrona projektu K_K01+
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 W1: Zadania wodociągu i jego elementy składowe, schematy systemów wodociągowych. W2: Metody obliczania i prognozowania zapotrzebowania na wodę, wskaźniki jednostkowego zużycia wody, charakterystyka nierównomierności rozbiorów wody, przeciwpożarowe zapotrzebowanie na wodę. W3:Źródła pokrycia zapotrzebowania na wodę, wody podziemne, wody powierzchniowe. W4-W6:Projektowanie ujęć wody – niezbędne studia do projektowania ujęć, obliczenia i konstrukcje różnych rodzajów ujęć wody, strefy ochronne ujęć wody. W7:Magazynowanie wody, sieciowe zbiorniki wodociągowe: zasady lokalizacji, funkcje, projektowanie i eksploatacja . W8: Przesyłanie wody, pojęcia podstawowe przepływu wody, opory przepływu, współpraca pompowni, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych. W9:Projektowanie i eksploatacja pompowni i hydroforni. W10: Rodzaje sieci wodociągowych i hydrauliczne ich obliczanie. W11:Zasady trasowania sieci wodociągowych, uzbrojenie sieci, materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej, lokalizacja przewodów i uzbrojenia w sieci wodociągowej w przekroju ulicy. W12:Podstawowe czynności eksploatacyjne sieci wodociągowej. W13: Warunki BHP w wykonawstwie wodociągów. Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej sieci wodociągowej. W:14 Metody bezwykopowe renowacji sieci wodociągowej. W15: Zasady sporządzanie wytycznych AKPiA, monitoring systemu zaopatrzenia w wodę, zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w projektowaniu i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę. Wykłady MEK02 MEK06
4 TK02 1. Ustalenie zapotrzebowania na wodę oraz potrzeby ujęcia i stacji uzdatniania. 2. Projekt ujęcia wody i pompowni 3. Projekt sieci wodociągowej. projekty MEK01 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład pisemne zaliczenie wykłady
Projekt/Seminarium oddanie i zaliczenie wymaganych projektów
Ocena końcowa Wymaga zaliczenia Wykładu raz Projektów. Ocena końcowa jako średnia ważona z ocen z Wykładu (waga 0,6), oraz Projektów (waga 0,4).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
przykładowe zadania egzamin.pdf

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
przykładowe tematy projektów.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak Influence of Water Treatment Technology on the Stability of Tap Water 2023
2 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Porównanie wybranych metod oceny niezawodności operatora systemów technicznych na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2023
3 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Włodarczyk - Makuła Water pollution risk assessment resulting from leaching organic micropollutants from sewage sludge 2023
4 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec An Approach to Assess the Water Resources Reliability and Its Management 2023
5 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water supply safety assessment considering the water supply system resilience 2023
6 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water System Safety Analysis Model 2023
7 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; E. Sočo; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Zdeb Mechanism of Biofilm Formation on Installation Materials and Its Impact on the Quality of Tap Water 2022
8 I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych w świetle zmian przepisów Unii Europejskiej 2022
9 K. Boryczko; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec The Use of a Fault Tree Analysis (FTA) in the Operator Reliability Assessment of the Critical Infrastructure on the Example of Water Supply System 2022
10 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na przykładzie systemów zaopatrzenia w wodę 2022
11 K. Chmielowski; P. Hlavínek; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees 2022
12 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water distribution and risk governance: data issues in view of development of risk-informed decision-making approach 2022
13 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak A Grey-System Theory Approach to Assess the Safety of Gas-Supply Systems 2022
14 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Changes of microbiological parameters of water in domestic distribution system in terms of water supply safety 2021
15 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Analiza wpływu awarii związanych z działaniem operatora na funkcjonowanie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2021
16 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Risk Assessment of Water Intakes in South-Eastern Poland in Relation to the WHO Requirements for Water Safety Plans 2021
17 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Możliwość aplikacji matrycowych metody analizy ryzyka w gospodarce wodnej 2021
18 K. Chmielowski; E. Dacewicz; W. Halecki; A. Masłoń; T. Stachura; B. Tchórzewska-Cieślak Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru 2021
19 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of failure rate and time of water pipes failure removal 2021
20 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water network functional analysis 2021
21 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Protecting critical infrastructure of water supply in interests of consumer safety 2021
22 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak A Case Study in View of Developing Predictive Models for Water Supply System Management 2021
23 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Functional Safety Concept to Support Hazard Assessment and Risk Management in Water-Supply Systems 2021
24 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Reliability-Oriented Design of a Solar-PV Deployments 2021
25 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec Effect of PVC installation on quality and stability of tap water 2020
26 B. Kowalska; D. Kowalski; P. Suchorab; B. Tchórzewska-Cieślak Czujnik obecności pokrywy 2020
27 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Use of the cream method for the assessment of operator reliability in the process of backwashing filters at a water treatment station 2020
28 E. Kuliczkowska; A. Kuliczkowski; B. Tchórzewska-Cieślak The structural integrity of water pipelines by considering the different loads 2020
29 E. Kuliczkowska; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Analysing Water Consumers’ Acceptance of Risk-Reduction Costs 2020
30 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; E. Wiśniowska; M. Włodarczyk-Makuła Estimation of potential health and environmental risk associated with the presence of micropollutants in water intakes located in rural areas 2020
31 K. Boryczko; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis in water supply systems 2020
32 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; A. Studziński; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Analiza ryzyka dla ujęć wody powierzchniowej w Sieniawie i Szczepańcowej. 2020
33 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cost Analysis of Water Pipe Failure 2020
34 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the turbidity of raw water in the context of water-supply safety 2020
35 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Ensuring an adequate level of quality of water supply in regard to the safety of consumers 2020
36 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water Network-Failure Data Assessment 2020
37 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec The Impact of the Quality of Tap Water and the Properties of Installation Materials on the Formation of Biofilms 2019
38 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Seasonality analysis of water losses in a selected collective water supply system 2019
39 B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water Loss Analysis as an Element of Operation Management of Water Supply System 2019
40 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Estimating Water Quality Changes in Water Distribution Systems Using Fault Tree Analysis 2019
41 D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak The Use of Grey Systems Theory to Analyze the Water Supply Systems Safety 2019
42 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Znaczenie aplkacji GIS w procesie ewidencjonowania awarii sieci wodociągowej 2019
43 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Failure analysis of the water supply network in the aspect of climate changes on the example of the central and eastern Europe region 2019
44 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Pojęcie niezawodności i bezpieczeństwa pracy oparatora w systemie wodociągowym 2019
45 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Czynnik niezawodności człowieka w systemach zaopatrzenia w wodę 2019
46 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Nowy segment estymatorów wskaźników niezawodności operatora systemu wodociągowego 2019
47 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Bayesian Inference in the Analysis of the Failure Risk of the Water Supply Network 2019
48 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Method of Analysis and Assessment of ICT System Safety in a Water Company 2019
49 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych 2019
50 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; M. Stręk; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Rzeszowa 2019
51 K. Boryczko; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analiza ankiet dotyczących gotowości wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego w przedsiębiorstwach wodociągowych 2019
52 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Analysis of the Safety of Functioning Gas Pipelines in Terms of the Occurrence of Failures 2019
53 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Methods for identyfing threats of critical infrastructure systems within Baltic Sea region 2019
54 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A hazard assessment method for waterworks systems operating in self-government units 2019
55 A. Domoń; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Biostability of tap water-A qualitative analysis of health risk in the example of groundwater treatment (semi-technical scale) 2018
56 B. Tchórzewska-Cieślak Characterization of risk function in the analysis and assessment of water supply systems safety 2018
57 B. Tchórzewska-Cieślak Wieloaspektowa analiza bezpieczeństwa w eksploatacji systemów wodociągowych 2018
58 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the biological stability of tap water on the basis of risk analysis and parameters limiting the secondary growth of microorganisms in water distribution systems 2018
59 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis of tap water biostability 2018
60 D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Modelling of failure rate of water supply network using the Bayes theorem 2018
61 I. Piegdoń; A. Szlachta; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of selected reliability indicators of water supply network 2018
62 I. Piegdoń; A. Szlachta; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Quality analysis of water network failure 2018
63 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Metoda analizy kosztów napraw uszkodzeń sieci wodociągowej 2018
64 I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Seasonality of water supply network failure in the aspect of water supply safety 2018
65 K. Chmielowski; E. Dacewicz; W. Halecki; A. Masłoń; T. Stachura; B. Tchórzewska-Cieślak Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru 2018
66 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Approaches to failure risk analysis of the water distribution network with regard to the safety of consumers 2018
67 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Approaches to Methods of Risk Analysis and Assessment Regarding the Gas Supply to a City 2018
68 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Zygmunt Implementation of matrix methods in flood risk analysis and assessment 2018
69 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak The use of the FMEA method in the analysis and assessment of technical systems safety 2018
70 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Approaches for Safety Analysis of Gas-Pipeline Functionality in Terms of Failure Occurrence: A Case Study 2018
71 M. Eid; I. Piegdoń; B. Tchórzewska-Cieślak Managing the risk of failure of the water supply network using the mass service system 2018
72 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cascading failure analysis in order to assess the resilience of water supply system 2018