logo
Karta przedmiotu
logo

Seminarium dyplomowe

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Dziekanat WBIŚiA

Kod zajęć: 15057

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / C30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Krzysztof Boryczko

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student posiada wiedzę na temat przygotowania i prezentacji osiągnięć naukowych w postaci pracy dyplomowej

Ogólne informacje o zajęciach: Seminarium przygotowuje do pisania pracy dyplomowej, prezentacji wyników pracy oraz dyskusji na temat przedstawianych rezultatów.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Korzyński N. Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze OW Politechnika Rzeszowska. 2004
2 Pytkowski M. Organizacja badań i ocena prac naukowych. PWN Warszawa. 1985
3 Lenar P. Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Helion. 2008
4 PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. . 2002
5 PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja, Przypisy bibliograficzne. . 1999
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Korzyński N. Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze OW Politechnika Rzeszowska. 2004
2 Pytkowski M. Organizacja badań i ocena prac naukowych. PWN Warszawa. 1985

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Obecność na zajęciach projektowych i wykładowych.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość systemów występujących w energetyce

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Logiczna ocena zjawisk związanych procesami towarzyszącymi energetyce

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość wpływu systemów energetycznych na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 umiejętność posługiwania się zakresem tematycznym energetyki ćwiczenia problemowe, prezentacja projektu K_W49++
K_U13++
P6S_UW
P6S_WK
02 umiejętność pisania pracy projektowej z zakresu techniki instalacyjnej oraz prezentacji wyników ćwiczenia problemowe prezentacja projektu K_U12++
K_K02++
P6S_KO
P6S_UK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Przedstawienie zasad pisania prac naukowych TK01 MEK01
7 TK02 Posługiwanie się literaturą w tekstach naukowych i zasada cytowań TK02 MEK01
7 TK03 Przygotowanie prezentacji, zasady i prezentacja wyników TK03 MEK02
7 TK04 Indywidualne przygotowania referatów w formie pisemnej oraz ich prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych. TK04 MEK02
7 TK05 Zasady realizacji prac projektowych TK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 7) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Inne: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.
Inne: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7)
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Inne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa Ocena końcowa jest wystawiana z przygotowania i prezentacji pracy seminaryjnej.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie