logo
Karta przedmiotu
logo

Instalacje i systemy wewnętrzne budynków

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 15056

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 P30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Sławomir Rabczak

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr hab. inż. prof. PRz Agnieszka Stec

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem instalacji i systemów wewnętrznych budynków

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów trzeciego semestru

Materiały dydaktyczne: Materiały do projektowania i katalogi producentów

Inne: Obowiązujące rozporządzenia i normy z zakresu instalacji budowlanych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Sosnowski S., Tabernacki J., Chudzicki J. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne Wyd. Instalator Polski, Warszawa. 2000
2 Szaflik W. Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej Wydawnictwo Uczelniane Plietchniki Szczecińskiej. 2008
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Guzik Jan Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne KABE. 2014
2 Piotr Baj Technika chłodnicza PWN. 2021
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Marian Rubik Pompy ciepła. Poradnik Instal. 2006
2 Alfons Gassner Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów WNT. 2008
3 Dariusz Butrymowicz TECHNIKA CHŁODNICZA PWN. 2021

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na trzeci semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu grafiki inżynierskiej i mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność czytania rysunków architektoniczno-budowlanych, rozumienie podstawowych zagadnień cieplno-przepływowych, wyobraźnia przestrzenna

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność do samodzielnej pracy oraz pracy w grupie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna materiały stosowane w instalacjach budowlanych oraz potrafi je dobierać z punktu widzenia hydrauliki systemu oraz zasad p.poż. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W48++
P6S_WG
02 Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami obliczeniowymi. Jest świadomy konieczności stosowania odpowiedniego oprogramowania komputerowego wspomagającego proces projektowy. ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny, wykład zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_W48+
K_U09++
P6S_UO
P6S_WG
03 Potrafi opracować rozwiązania poszczególnych instalacji budowlanych w budynków pod względem technologicznym i hydraulicznym i materiałowym ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_U09+
P6S_UO
04 Potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania Instalacji budowlanych ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny, wykład zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_W48+
K_U09+
P6S_UO
P6S_WG
05 Jest gotów do formułowania opinii dotyczących doboru odpowiedniego systemy instalacji budowlanych do charakterystyki budynku w którym ma być zastosowana. Dodatkowo zna uwarunkowania oraz innych aspektów działalności inżyniera w procesie projektowym ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_K02++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Pompy ciepła. Zasada działania. Klasyfikacja. Układy pasywne i aktywne W1 (4,5h) MEK01 MEK03 MEK05
3 TK02 Układy chłodnicze, woda lodowa, akumulacja, układy freonowe. W2 (4,5h) MEK01 MEK04
3 TK03 Zaliczenie częściowe wykładów W7 (1h) MEK02 MEK03
3 TK04 Projekt instalacji wody lodowej dla klimakonwektorów dla grupy pomieszczeń. P1 (20h) MEK02 MEK03
3 TK05 Instalacje wodociągowe. Pojęcia podstawowe, armatura,zaopatrzenie obiektu budowlanego w wodę. W3 (2h) MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
3 TK06 Instalacje kanalizacyjne. Kanalizacja bytowo gospodarcza, kanalizacja deszczowa W4 (2h) MEK01 MEK03
3 TK07 Projekt wody?? P2 (10h) MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 3) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena uzyskana z zaliczenia pisemnego.
Projekt/Seminarium Prezentacja i obrona projektu.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu 40% i projektu 60 %

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie