tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Rysunek oraz malarstwo. Techniki warsztatowe

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 15037

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / L45 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr prof. PRz Tomasz Tomaszek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-123, tel. 17 865 2105, ttomasz@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr inż. arch. Magdalena Janda

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Sprawność posługiwania się rysunkiem jako narzędzie architekta, perspektywą malarską z zastosowaniem geometrii wykreślnej, wyczucie przestrzeni, wielkości, proporcji ze znajomością zasad projektowania, wrażliwość estetyczna, wyrobienie plastyczne, abstrakcyjne, filozoficzne myślenie i postrzeganie, zastosowanie technik artystycznych w pracy zawodowej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Każde ćwiczenie rozpoczyna wykład wprowadzający, przybliżający tło opracowywanego tematu: nie tylko sprecyzowanie zadania do wykonania, ale rozszerzenie nakreślające potrzebę teoretycznej artystycznej refleksji i zastosowanie jej praktyczne - zawodowe, w projektowaniu, oraz: inspiracje ukierunkowujące, jak również komentarz autorski, nadający ogólny humanistyczny wymiar działaniu twórczemu i techniczny realny kształt ćwiczeniu plastycznemu. Ćwiczenia służą: rozwijaniu abstrakcyjnego twórczego myślenia i wrażliwości artystycznej, poznaniu technik malarskich, intermediów, multimediów i poszerzaniu warsztatu rysownika i designera, rozszerzone ćwiczenia z kolorystyki i kompozycji, przełożenie zagadnień projektowych na zadania plastyczne. Tematy - związane bezpośrednio z zagadnieniami projektowymi (architektonicznymi): kompozycja, przełożenie wartości ulotnych na kształty, przełożenie zadań projektanckich na plastyczne-malarskie (i vice versa), malarskie techniki szkicowe dla przedstawienia projektu, ćwiczenia graficzne na potrzeby warsztatu projektowego, umiejętność wydobycia cech istotnych projektu – podkreślenie wartości przestrzennych w wizualizacji, makiecie itp. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. red. Adam Budak, Co to jest architektura? Antologia (What is Architecture? Anthology), vol.2, Muzeum Sztuki I Techniki Japońskiej MANGGHA, Kraków., 2008
 2. Witruwiusz, tłum. z łac. Kazimierz Kumaniecki, O architekturze ksiąg dziesięć, PWN., 1956
 3. Klemens Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław., 1974
 4. Peter Gőssel & Gabriele Leuthäuser, Architektura XX wieku, Taschen/TMC Art., Kőln., 2006
 5. Leszek Maluga, Autonomiczne rysunki architektoniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2006
 6. Anna Starmer, Jak dobierać kolory. Inspirujące palety barw do projektowania wnętrz, Arkady, Warszawa., 2005
 7. Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków., 1973
 8. Bauhaus archiv/M. Droste, Bauhaus 1919-1933, Taschen., 2006
 9. Philip Jodidio, Architecture Now! tomy 1 - 9, Taschen., 2010
 10. Mo Zell, Kurs rysunku architektonicznego. Narzędzia i techniki dla przedstawiania koncepcji architektonicznych, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa., 2008
 11. José M. Parramón, Muntsa Calbó, Perspektywa w rysunku i w malarstwie, WSiP, Warszawa., 1993
 12. Umberto Eco, Historia Piękna, Dom Wydawniczy Rebis., 2009
 13. Małgorzata Mizia, Architektura w przestrzeni sztuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Karel Teissig, Techniki rysunku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe., 1982

Materiały dydaktyczne: Martwe natury, odlewy, modele, wydarzenia kulturalne, aktualności

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Świadectwo maturalne

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ogólna orientacja w historii sztuki, architektury i technik artystycznych, zainteresowania profesjonalne, zdolność abstrakcyjnego patrzenia i myślenia.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Przygotowanie rysunkowe poprzedzające studia - wstępne umiejętności rysunkowe.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W8. zna i rozumie rolę i zastosowanie grafiki, rysunku i malarstwa oraz technologii informacyjnych w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznego laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_W03+++
K_W09+++
P6S_WK
02. B.U1. potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów nauki m.in. historii, historii architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury podczas rozwiązywania zadań inżynierskich laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. B.U2. potrafi dostrzegać znaczenie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności projektowej architekta, w tym jej wpływu na środowisko kulturowe i przyrodnicze laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Wprawa szybkiego szkicowania, konsekwentne i precyzyjne przeniesienie charakteru przedmiotu i obserwacji przestrzennych w dwuwymiar, celowość użycia światła i cienia, budowanie brył o zróżnicowanej strukturze i konfiguracji. Na poprawność rysunku składają się: - trafność obserwacji, - zastosowanie wiedzy profesjonalnej, kulturowej, ideologicznej, - sprawność warsztatowa, L01-L45 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.

Inne: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Ocena końcowa Zaliczenie z oceną (średnia ocena ze wszystkich rysunków, dopuszcza się niekompletność max. do 2 rysunków)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. T. Tomaszek, Miasta Polski wschodniej - impresje historyczne i wyzwania przyszłości, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. T. Tomaszek, Muzeum na wolnym powietrzu na terenie Parku Narodowego Great Smoky Mountains w USA. Kwestia autentyczności w ochronie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, ., 2021
 3. T. Tomaszek, The Issue of Authenticity in Reconstruction of Wooden Building as an Interpretation of the Historical Site - Case Studies of Log Cabins from Tennessee State, USA, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD., 2021
 4. T. Tomaszek, The Role of the Kolbuszowa Folk Culture Open-Air Museum in Studies of Traditional Wooden Architecture of the Rzeszowiacy Ethnographic Group, ., 2021
 5. T. Tomaszek, Authenticity in preservation of historical wooden architecture - problems and challenges, CRC Press / Balkema., 2020
 6. T. Tomaszek, Translokacja budynku drewnianego jako interpretacja miejsca historycznego – studium przypadku chat o konstrukcji zrębowej zlokalizowanych w stanie Tennessee, USA, ., 2020
 7. T. Tomaszek, Autentyczność dziedzictwa architektonicznego w perspektywie kontynuacji tradycji, ., 2018
 8. T. Tomaszek, Conservation of architectural heritage as the transmission of tradition – historical narrative and authenticity, ., 2017
 9. T. Tomaszek, Ikonostas cerkwi w Babicach (gmina Krzywcza) - analiza konserwatorska, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO., 2017
 10. T. Tomaszek, Sefeguarding of abandoned architectural heritage in Poland originally belonging to religious minorities. Problems and challenges, Caleidoscópio., 2017
 11. T. Tomaszek, Zagadnienie autentyczności w konserwacji historycznych obszarów miejskich, ., 2017