tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie energooszczędne w architekturze i urbanistyce

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 15

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 P30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Lech Lichołai

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , lechlich@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: dr inż. Michał Musiał

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest przekazanie informacji na temat energooszczędnego projektowania w zakresie rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przy wykorzystaniu współczesnych technologii niskoenergetycznych i heliogrzewczych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Współczesna architektura potrzebuje nowych rozwiązań technologicznych będących niezbędnym czynnikiem do projektowania nowoczesnych budynków. Projektowe wkomponowanie systemów helioenergetycznych przynosi korzyści związane ze zmniejszeniem zużycia tradycyjnych nośników energetycznych oraz przyczynia się do poprawy estetyki budynku. Dzięki znajomości nowoczesnych technologii student ma możliwość wykorzystania do projektowania nie tylko rozwiązań systemowych, ale również nietypowych rozwiązań nadających indywidualny, niepowtarzalny charakter obiektu. W ramach modułu istnieją treści do wyboru: wybór elementu, zjawiska lub lokalizacji wykorzystywanych w projekcie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Piotr Klemm - red., Budownictwo Ogólne, tom II, Fizyka budowli, Arkady ., 2005
 2. Lichołai Lech - red., Budownictwo Ogólne, tom III, Elemeny budynków, podstawy projektowania , Arkady., 2008
 3. Celadon W., Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Politechnika Krakowska., 2004
 4. Komar B., Tymkiewicz J. , Elewacje budynków biurowych. Funkcja, forma, percepcja, Politechnika Śląska., 2006
 5. Mikoś J., Budownictwo ekologiczne, Politechnika Śląska, Gliwice., 2000
 6. Lisik A., Odnawialne źródła energii w architekturze, Politechnika Śląska, Gliwice., 1995

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Pluta Z., Słoneczne instalacje energetyczne, Politechnika Warszawska, Warszawa ., 2003
 2. Lewandowski W., Proekologiczne źródła energii odnawialnej , WNT Warszawa., 2002
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą podziału i klasyfikacji obiektów budowlanych oraz zna materiałowe i technologiczne rozwiązania budowlane.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi samodzielnie korzystać z norm przedmiotowych oraz z książkowych, technicznych pozycji literaturowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie oraz w grupach.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W01+++
K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W06++
K_W07+++
K_W09+++
K_W10++
K_W11+++
K_W12++
K_W13+++
K_W14++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U8. potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną w odpowiednich skalach w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
10. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
11. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Zasady projektowania budynków energooszczędnych, kształtowania bryły budynku energooszczędnego oraz otoczenia budynku ze względu na jego energooszczędność. W01-W02 MEK01 MEK02
3 TK02 Strefowanie temperaturowe układu funkcjonalnego w budynku. W03-W04 MEK01 MEK02
3 TK03 Możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie i architekturze. W05-W06 MEK01 MEK02
3 TK04 Scentralizowane i indywidualne systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W07-W08 MEK01 MEK02
3 TK05 Wykorzystanie w budynkach energii promieniowania słonecznego, energii wiatru,energii geotermalnej oraz energii wody. W09-W10 MEK01 MEK02
3 TK06 Budownictwo pasywne. W11-W12 MEK01 MEK02
3 TK07 Ograniczenie strat ciepła z budynku oraz składniki bilansu cieplnego budynków . W13-W15 MEK01 MEK02
3 TK08 Zapoznanie z praktycznymi sposobami zastosowania energooszczędnych technologii i materiałów w kształtowaniu współczesnych budynków. P01-P14 MEK03 MEK06 MEK08 MEK11
3 TK09 Wykonywanie ćwiczeń projektowych dotyczących właściwego rozwiązania funkcjonalo-technologicznego budynku energooszczędnego w nawiązaniu do otoczenia oraz uwzględnienia możliwości zastosowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w architekturze i urbanistyce.    P15-P30 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)
Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium
Projekt/Seminarium ocena projektu
Ocena końcowa 0,5 oceny z kolokwium z wykładów, 0,5 oceny z projektów
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, The Influence of Glazing on the Functioning of a Trombe Wall Containing a Phase Change Material, ., 2021
 2. L. Lichołai; M. Musiał, The Impact of a Mobile Shading System and a Phase-Change Heat Store on the Thermal Functioning of a Transparent Building Partition, ., 2021
 3. . Brigolini Silva; B. Dębska; L. Lichołai, Effects of waste glass as aggregate on the properties of resin composites, ., 2020
 4. . Brigolini Silva; M. Caetano; B. Dębska; L. Lichołai, Assessment of the Mechanical Parameters of Resin Composites with the Addition of Various Types of Fibres, ., 2020
 5. B. Dębska; J. Konkol; L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda budowlana izolacyjno-akumulacyjna i sposób jej wytwarzania, ., 2020
 6. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Application of Taguchi method for the design of cement mortars containing waste materials, ., 2020
 7. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, The evaluation of possible utilization of waste glass in sustainable mortars, ., 2020
 8. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Methods for Determining Mold Development and Condensation on the Surface of Building Barriers, ., 2020
 9. L. Lichołai; M. Musiał, Experimental Analysis of the Function of a Window with a Phase Change Heat Accumulator, ., 2020
 10. B. Dębska; B. Dębska; L. Lichołai, Evaluation of the Utility of Using Classification Algorithms when Designing New Polymer Composites, ., 2019
 11. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Assessment of the applicability of a phasechange material in horizontal building partitions, ., 2019
 12. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Designing Cement Mortars Modified with Cork and Rubber Waste Using Theory of the Experiment, ., 2019
 13. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the Thermal Characteristics of a Composite Ceramic Product Filled with Phase Change Material, ., 2019
 14. B. Dębska; L. Lichołai; P. Miąsik, Assessment of the Applicability of Sustainable Epoxy Composites Containing Waste Rubber Aggregates in Buildings, ., 2019
 15. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Analysis of the thermal characteristics of anti-icing driveway plates, ., 2019
 16. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Całoroczny Mobilny Dom na Kołach"., ., 2019
 17. L. Lichołai; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Uruchomienie produkcji innowacyjnych bram dla małych hangarów lotniczych i obiektów przemysłowych" ., ., 2019
 18. L. Lichołai; A. Starakiewicz; J. Szyszka, Opinia o innowacyjności projektu "Pustak izolowany pianką poliuretanową", ., 2019
 19. L. Lichołai; J. Szyszka, Przegroda kolektorowo-akumulacyjna, ., 2019
 20. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Opinia o innowacyjności projektu „Drzwi aluminiowe zewnętrzne PASSIV ZERO+" , ., 2019
 21. B. Dębska; L. Lichołai, Long-Term Chemical Resistance of Ecological Epoxy Polymer Composites, ., 2018
 22. B. Dębska; L. Lichołai, Zaprawa epoksydowa dla budownictwa i sposób jej wytwarzania, ., 2018
 23. B. Dębska; L. Lichołai; J. Szyszka, Innovative composite on the basis of an aerogel mat with an epoxy resin modified with PET waste and PCM, ., 2018
 24. J. Krasoń; L. Lichołai, Thermal efficiency of a modified thermal storage wall containing phase change material in comparative test periods, ., 2018
 25. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Wpływ konfiguracyjnych rozwiązań warstwy przeszklenia na energetyczne funkcjonowanie zmodyfikowanej przegrody kolektorowo – akumulacyjnej, ., 2018
 26. L. Lichołai; M. Musiał, Ocena wykorzystania kopolimerów octanu winylu i akrylu do powlekania organicznych materiałów zmiennofazowych, ., 2018
 27. L. Lichołai; P. Miąsik, The influence of a thermal bridge in the corner of the walls on the possibility of water vapour condensation, ., 2018
 28. B. Dębska; J. Krasoń; L. Lichołai, Selected properties of epoxy mortars with perlite aggregate, ., 2017
 29. B. Dębska; L. Lichołai, Analysis of Bending Strength of Resin Mortars That Are at Risk of Long-Term Exposure to Environmental Corrosives, ., 2017
 30. B. Dębska; L. Lichołai, Environmental Factors Affecting the Strength Characteristics of Modified Resin Mortars, ., 2017
 31. J. Krasoń; L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych, ., 2017
 32. L. Lichołai, Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w miastach przyszłości, ., 2017
 33. L. Lichołai; P. Miąsik; A. Starakiewicz, Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii, ., 2017