tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Rachunek papierów wartościowych

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Matematyki Dyskretnej

Kod zajęć: 1492

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 L30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Dorota Bród

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 12, tel. 178651651, dorotab@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: terminy konsultacji na stronie domowej

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr Adrian Michalski , termin konsultacji na stronie domowej

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami papierów wartościowych występującymi na polskim rynku oraz metodami ich wyceny.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zapoznanie studentów z krótko- i długoterminowymi papierami wartościowymi występującymi na polskim rynku, takimi jak: weksel, bon skarbowy, certyfikat depozytowy, akcja, czy obligacja, oraz sposobami ich wyceny. Omówienie metod konstrukcji portfela papierów wartościowych w zależności od jego oczekiwanej stopy zysku i ryzyka.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. E.Jabłońska, W.Jabłoński, Rachunek papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010
  2. K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. E.Jabłońska, W.Jabłoński, Rachunek papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010
  2. M.Matłoka, J.Światłowski, Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań., 2003
  3. M.Sobczyk, Matematyka finansowa: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wyd. PLACET, Warszawa ., 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Wyd. Difin, Warszawa., 2008
  2. K.Jajuga, T.Jajuga, Jak inwestować w papiery wartościowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 1994

Literatura uzupełniająca

  1. J.Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 2008
  2. P.McFedries, Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje, Helion, Gliwice., 2008
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: wiedza z zakresu podstaw analizy matematycznej, statystyki, informatyki (arkusz kalkulacyjny) oraz matematyki finansowej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność obliczania bieżącej i przyszłej wartości pieniądza, wartości oczekiwanej, odchylenia standardowego, wartości dystrybuanty rozkładu normalnego oraz wyznaczania ekstremów lokalnych funkcji

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę systematycznej nauki.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. wie, co to jest weksel i certyfikat depozytowy, umie obliczać ich wartości wykład, laboratorium, e-learning kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W04++
P7S_WG
02. wie co to jest bon skarbowy oraz umie obliczać jego wartości i rentowność w arkuszu kalkulacyjnym wykład, laboratorium, e-learning kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W04++
K_K03++
P7S_KO
P7S_KR
P7S_WG
03. wie, co to jest obligacja oraz zna rodzaje obligacji skarbowych w Polsce, umie obliczać wartość i rentowność obligacji wykład, laboratorium, e-learning kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W04++
K_U18++
K_K03++
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UW
P7S_WG
04. wie, co to jest akcja, zna modele wzrostu stopy dywidendy oraz umie je wykorzystać do obliczania bieżącej ceny akcji z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego wykład, laboratorium, e-learning kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W04++
K_U16++
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
05. wie, co to jest stopa zysku portfela akcji i jego ryzyko oraz umie je obliczać w z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego wykład, laboratorium, e-learning kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W04++
K_K03++
P7S_KO
P7S_KR
P7S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Obliczanie przyszłej wartości pieniądza - oprocentowanie proste oraz składane. Obliczanie obecnej wartości pieniądza - dyskonto handlowe i matematyczne, dyskonto proste i składane. Istota papierów wartościowych i ich podstawowe funkcje. Podział papierów wartościowych. Rodzaje papierów wartościowych. W01, L01 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Weksle. Rodzaje weksli. Obliczanie wartości aktualnej weksla na podstawie dyskonta handlowego. Redyskontowanie weksli. Opłata ryczałtowa i proporcjonalna przy dyskontowaniu weksli. Zasada równoważności weksli. Odnawianie weksli. Portfel weksli. W02-W03, L02-L03 MEK01
1 TK03 Bony skarbowe. Przetargi bonów skarbowych i zasady ich ogłaszania. Rynek pierwotny i rynek wtórny bonów skarbowych. Stopa dyskontowa i cena zakupu bonu skarbowego. Stopa rentowności inwestycji w bony skarbowe i jej obliczanie. W04-W05, L03-L04 MEK02
1 TK04 Certyfikaty depozytowe. Cechy certyfikatu. Wartość certyfikatu i jej obliczanie. Wartość certyfikatu na rynku wtórnym. Rentowność certyfikatu depozytowego. Certyfikaty depozytowe o stałym oprocentowaniu i o zmiennej stopie procentowej. W06-W07, L05 MEK01
1 TK05 Obligacje. Podział obligacji. Podstawowe charakterystyki obligacji. Nominalna i rynkowa wartość obligacji. Rentowność (stopa zwrotu) obligacji. Przybliżona stopa zwrotu. Obligacje wieczyste (konsole), obligacje zerokuponowe, obligacje tandetne, obligacje loteryjne. W08-W09, L06-L07 MEK03
1 TK06 Kolokwium z zakresu wyceny weksli, bonów skarbowych, certyfikatów depozytowych oraz obligacji. L08 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK07 Akcje. Rodzaje akcji. Podstawowe charakterystyki akcji. Zmiana ceny akcji wyrażona poprzez indeksy rynku. Podstawowe indeksy: Indeks Dow Jones, Indeks Standard and Poorls, indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wycena akcji: dywidendy i cena akcji. Rodzaje wzrostu dywidendy. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko akcji. Portfel akcji. Współczynnik korelacji akcji. Ryzyko portfela akcji. W10-W12, L09-L11 MEK04 MEK05
1 TK08 Charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych: kontrakty forward i futures, kontrakty swap i opcje. Wycena kontraktów forward i futures na akcje oraz na przyszłą stopę procentową. Wycena kontraktów wymiany stóp procentowych. W13-W15, L12, L13, L15 MEK04
1 TK09 Kolokwium z zakresu wyceny akcji oraz instrumentów pochodnych. L14 MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 30.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 4.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach.
Laboratorium Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie zadań praktycznych i dwóch kolokwiów z wykorzystaniem komputera (z użyciem oprogramowania np. CAS Maxima). Ocena jest ustalana na podstawie sumy punktów zdobytych na dwóch kolokwiach, pod warunkiem zdobycia z każdego z nich co najmniej 40% możliwych do zdobycia punktów.
Ocena końcowa Ocena z przedmiotu jest oceną z laboratorium.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: tablica dystrybuanty rozkładu normalnego, kalkulator, kartka ze wzorami

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie