tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ocena efektywności inwestycji

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Analizy Nieliniowej

Kod zajęć: 1490

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. Beata Rzepka, prof. PRz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 4, tel. 17 865 1460, brzepka@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: podane w harmonogramie pracy jednostki.

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr Rafał Nalepa , termin konsultacji podany w harmonogramie pracy jednostki.

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z pojęciami inwestycji finansowej i rzeczowej oraz metodami oceny ich efektywności. Po zakończeniu tego kursu student powinien znać wskaźniki oraz metody (statyczne i dynamiczne) oceny efektywności inwestycji. Zapoznanie studentów z zastosowaniami środowiska R, CAS Maxima oraz arkusza kalkulacyjnego w ocenie opłacalności inwestycji.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł jest realizowany w drugim semestrze w formie wykładów (30 godzin) oraz laboratoriów (30 godzin).

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa., 1999
 2. E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa., 1999
 3. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa., 2005
 4. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa., 2013
 5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa., 2006
 6. M. Sobczyk, Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa., 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław., 2017
 2. S. Klik, Arkusz kalkulacyjny EXCEL wer. 4.0: poradnik użytkownika, Wydawnictwo PLJ, Warszawa., 1992
 3. C. T. Lachowicz, Matlab, Scilab, Maxima: opis i przykłady zastosowań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole., 2005
 4. J. P. Lander, R dla każdego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna, APN Promise, Warszawa., 2018
 5. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN, Warszawa., 2005
 6. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa., 2006
 7. M. Sobczyk, Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa., 2011

Literatura uzupełniająca

 1. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa., 2002
 2. W. Kurek, Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów., 2006
 3. D. G. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa., 2003
 4. W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków., 2004
 5. M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa., 2007
 6. H. Wickham, G. Grolemund, Język R: kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych, Helion, Gliwice., 2018
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Podstawowe wiadomości z matematyki finansowej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma wiedzę z zakresu matematyki pozwalającą zrozumieć wykładany materiał.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym w celu rozwiązania postawionego zadania.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student jest przygotowany do podjęcia merytorycznie uzasadnionych działań matematycznych w celu rozwiązania postawionego zadania oraz ma umiejętność samodzielnego poszerzania swojej wiedzy.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. umie ocenić inwestycje stosując wybrane statyczne metody oceny efektywności inwestycji wykład, laboratorium projekt K_W02+
K_W04+
K_U02+
K_U16+
K_K01+
K_K02+
K_K03+
K_K04+
X2A_W01+
X2A_U03+
X2A_U05+
X2A_U07+
X2A_K01+
X2A_K02+
X2A_K03+
X2A_K04+
X2A_K05+
X2A_K06+
X2A_K07+
02. umie ocenić inwestycje stosując wybrane dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji wykład, laboratorium projekt K_W02+
K_W04+
K_U02+
K_U16+
K_K01+
K_K02+
K_K03+
K_K04+
X2A_W01+
X2A_U03+
X2A_U05+
X2A_U07+
X2A_K01+
X2A_K02+
X2A_K03+
X2A_K04+
X2A_K05+
X2A_K06+
X2A_K07+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Przepływy pieniężne, koszt kapitału, pojęcie inwestycji rzeczowej i inwestycji finansowej, inwestycja finansowa opisana za pomocą deterministycznego ciągu płatności, rachunek efektywności inwestycji, ryzyko. W01-W04 MEK01 MEK02
2 TK02 Zapoznanie studentów z środowiskiem R oraz CAS Maxima. Przedstawienie podstawowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego. L01-L04
2 TK03 Statyczne metody oceny efektywności inwestycji: prosty okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, rachunek progu rentowności (ilościowy i wartościowy próg rentowności) wraz z analizą wrażliwości. W05-W12, L05-L12 MEK01
2 TK04 Dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji: wartość bieżąca netto inwestycji, własności wartości bieżącej netto, wartość bieżąca netto inwestycji z uwzględnieniem ryzyka, zakup obligacji kuponowych i ocena tej inwestycji przy pomocy miernika wartości bieżącej netto, wewnętrzna stopa zwrotu i jej własności, warunki wystarczające dla istnienia wewnętrznej stopy zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu obligacji, wskaźnik rentowności inwestycji, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji, średni czas trwania inwestycji, zdyskontowany okres zwrotu inwestycji. W13-W30, L13-L30 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenia wykładów dokonuje się na podstawie obecności na wykładach.
Laboratorium Zaliczenie laboratorium: na podstawie projektów obejmujących materiał zrealizowany w trakcie wykładów i laboratoriów.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia laboratoriów.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie