tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ekonomia

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ekonomii

Kod zajęć: 1487

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 C30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Artur Stec

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 252c, tel. 1848, artistec@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 8.45-10.15 Czwartek 8.45-10.15

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, przekazanie wiedzy z zakresu istoty działania mechanizmu rynkowego, w kontekście rynku dóbr i usług oraz czynników produkcji. Ponadto student zostanie zaznajomiony z podstawowymi prawami, teoriami i wskaźnikami w układzie makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie, sposobami walki z bezrobociem i inflacją, procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz cyklami koniunkturalnymi we współczesnych gospodarkach.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Podczas zajęć z przedmiotu ekonomia student zostanie zaznajomiony z podstawowymi pojęciami w ekonomii, rodzajami systemów gospodarczych, podmiotami, elementami i funkcjonowaniem rynków dóbr, usług i czynników wytwórczych, strukturami rynkowymi, sposobami mierzenia skali działalności gospodarczej, polityka fiskalną i pieniężną oraz ze zjawiskiem inflacji, bezrobocia, wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia cz. 1 i 2, Mikroekonomia i makroekonomia, PWE, Warszawa., 2014
  2. Marciniak S. , Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2013
  3. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Smith P, Begg D., Ekonomia: zbiór zadań, PWE, Warszawa ., 2001
  2. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, Wydawnictwo PWN., 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Mankiv N., Taylor M., Mikroekonomia i makroekonomia, PWE, Warszawa ., 2009
  2. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2013

Inne: Akty prawne, Informacje GUS, Prasa ekonomiczna (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Ekonomista)

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych nabytej na studiach I stopnia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu organizacji państwa, układu sił gospodarczych i politycznych na świecie oraz charakterystycznych okresów w dziejach ludzkości

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien posiadać umiejętność rozwiązywania równań i układów równań, obliczać udziały i zmiany procentowe oraz identyfikować i opisywać zależności między zmiennymi

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się nie tylko z zakresu nauk kierunkowych, ale również z zakresu nauk społecznych w celu wykorzystania posiadanej wiedzy w przyszłym życiu zawodowym

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe kategorie ekonomiczne wykład egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_K01++
02. Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne i rozumie podstawowe procesy makroekonomiczne wykład, wykład problemowy, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_K02++
K_K06+
X2A_K01
03. Zna zasady funkcjonowania różnych form rynku wykład problemowy, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_K01+
K_K02+
04. Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej wykład egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_K01+
K_K02++
K_K04+
K_K06+
X2A_K01
X2A_K03
X2A_K04

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Ekonomia jako nauka W01-02 MEK01
2 TK02 Rodzaje systemów gospodarczych W03-04 MEK02 MEK04
2 TK03 Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej W05-06 MEK01 MEK02
2 TK04 Popyt i podaż oraz czynniki je określające W07-08 MEK01 MEK02
2 TK05 Analiza produkcji i kosztów przedsiębiorstwa W09-10 MEK01 MEK02
2 TK06 Rodzaje struktur rynkowych W11-12 MEK01 MEK03
2 TK07 Mierzenie produktu narodowego W13-14 MEK01 MEK04
2 TK08 Ruch okrężny dochodu i produktu w gospodarce W15-16 MEK01 MEK04
2 TK09 Popytowe determinanty dochodu narodowego W17-18 MEK01 MEK04
2 TK10 System pieniężno-kredytowy W19-20 MEK01 MEK04
2 TK11 Bezrobocie jako podstawowy problem gospodarczy W21-22 MEK01 MEK04
2 TK12 Inflacja w gospodarce rynkowej W23-24 MEK01 MEK04
2 TK13 Cykliczny rozwój gospodarki W25-26 MEK01 MEK04
2 TK14 Znaczenie polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce narodowej W27-28 MEK01 MEK04
2 TK15 Handel międzynarodowy - determinanty i znaczenie W29-30 MEK01 MEK04
2 TK16 Rynek, jego elementy oraz mechanizmy działania rynku. C01-02 MEK02
2 TK17 Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta i producenta. C03-04 MEK02
2 TK18 Formy organizacji rynku (konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol, duopol. C05-08 MEK02 MEK03
2 TK19 Rynki czynników produkcji C09-12 MEK02 MEK03
2 TK20 Rachunek dochodu narodowego a wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny C13-16 MEK04
2 TK21 Rynek pracy i bezrobocie C17-18 MEK04
2 TK22 Podstawy polityki pieniężnej C19-20 MEK04
2 TK23 Pojęcie, miary, rodzaje, teorie i skutki inflacji; metody hamowania inflacji C21-24 MEK04
2 TK24 Polityka gospodarcza państwa w gospodarce zamkniętej i otwartej C25-30 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 20.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie wykładów odbędzie się na egzaminie w formie pisemnej 100-86,5% maksymalnej liczby punktów do zdobycia - 5,0 86-71,5% - 4,5 71-57,5% - 4,0 57-42,5% - 3,5 42-30% - 3,0
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się w formie pisemnej. Ponadto pod uwagę brana będzie obecność na zajęciach, aktywność i przygotowanie wystąpienia. Wszystkie możliwe punkty do zdobycia zostaną zsumowane i będą stanowić maksymalną liczbę punktów do zdobycia. 100-86,5% maksymalnej liczby punktów do zdobycia - 5,0 86-71,5% - 4,5 71-57,5% - 4,0 57-42,5% - 3,5 42-30% - 3,0
Ocena końcowa Ocenie z egzaminu zostanie przypisana waga 0,5, tak samo jak i ocenie z ćwiczeń, według ilości godzin podczas semestru z wykładów i ćwiczeń. Wagi zostaną wymnożone przez oceny końcowe i zsumowane. Jeżeli suma zmieści się w przedziale od 5-4,6 student otrzyma 5,0; 4,59-4,2 - 4,5; 4,19-3,6 - 4,0; 3,59-3,2 - 3,5; 3,19-3 - 3,0. Warunkiem otrzymania oceny końcowe jest ponadto zaliczenie obydwu form zajęć na ocenę pozytywną. W przypadku otrzymania oceny negatywnej student zalicza przedmiot ustnie
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie