tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wstęp do programowania

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria w medycynie

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 14859

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 L30 P15 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Czesław Jasiukiewicz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L27, pokój 100, tel. 0178651858, czjas@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Znajomość podstawowych zasad tworzenia algorytmów i programów komputerowych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Podstawy tworzenia algorytmów i programów na bazie języka C

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. S. Prata,, Język C, Szkoła programowania, wydanie V , Helion.., 2016

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. K. N. King, Język C : nowoczesne programowanie, Wydawnictwo Helion., 2011
  2. N. Wirth, Algorithms and Data Structures, Prentice Hall (1985)., 2017

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. B. W. Kernighan, D. M. Ritchie,, Język Ansi C : programowanie, Helion., 2010

Literatura uzupełniająca

  1. P. Prinz, T. Crawford, Język C w pigułce, APN Promise., 2016

Materiały dydaktyczne: Materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej umieszczone są na wskazanej przez wykładowcę stronie.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw systemu operacyjnego w zakresie obsługi plików.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem Microsoft Windows

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość regulaminu korzystania z pracowni komputerowej.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna i potrafi wykorzystać podstawowe funkcje środowiska programistycznego. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W09+
P6S_WG
02. Zna i potrafi stosować podstawowe struktury i funkcje języka C. wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna K_W09++
K_U09+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WG
03. Potrafi rozwiązywać problemy z zakresu tworzenia i implementacji algorytmów. wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna K_W09++
K_U09+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WG
04. Potrafi zdobywać materiały z zakresu tworzenia algorytmów. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W09+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
05. Potrafi współpracować przy tworzeniu złożonych programów wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W09+
K_K04++
K_K05++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UO
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku komputerowym. Podstawowa konfiguracja oraz interfejs użytkownika w wybranych środowiskach programistycznych. Typy danych w językach programowania. Formatowane wejście/wyjście. W01, W02, L01-L04 MEK01 MEK02
1 TK02 Operatory, wyrażenia, instrukcje. Instrukcje sterujące. W02, W03, L03-L06 MEK01 MEK02
1 TK03 Instrukcje wejścia/wyjścia. Funkcje W04, W05, L06-L10 MEK01 MEK02
1 TK04 Tablice, wskaźniki, łańcuchy znakowe, elementarne struktury danych. W06, W07, L11-L14 MEK01 MEK02
1 TK05 Obsługa plików, klasy zmiennych, struktury, moduły. W08, W09, L15-L19 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK06 Manipulacje na bitach, preprocesor, biblioteki. W10, W11, L20-L23 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK07 Zaawansowane reprezentacje danych i ich zastosowania. W12-W15, L24-L30 MEK03 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 1)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Laboratorium zaliczenie poszczególnych zadań na laboratorium
Projekt/Seminarium ocena realizacji zadania projektowego
Ocena końcowa Ocena końcowa składa się z 75% ocena z zaliczenia laboratorium plus 25% ocena z projektu.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie