tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Grafika inżynierska I

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria w medycynie

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 14852

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 L15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Paweł Fudali

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 200d, tel. 17 743-2398, pfudali@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: pn: 12:15-13:45, wt: 15:45-17:15

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr inż. Mariusz Dębski

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przygotowanie do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Lewandowski Zbigniew, Geometria wykreślna, PWN., 1987
 2. Fudali Paweł [i in.], Materiały dydaktyczne do przedmiotu grafika inżynierska: materiały pomocnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2017
 3. Burcan Jan, Podstawy rysunku technicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2016

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Kiełbasa Jarosław [i in.], Grafika inżynierska: zbiór zadań: materiały pomocnicze Cz.1, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 1999
 2. Dobrzański Tadeusz, Rysunek techniczny maszynowy, Wydawnictwo WNT, Warszawa., 2015

Literatura uzupełniająca

 1. Bajkowski Jerzy, Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2014
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się przyrządami kreślarskimi

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. posiada wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcji wykład, ćwiczenia techniczne kolokwium zaliczeniowe K_W05++
K_U02+
K_U12+++
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02. potrafi pozyskiwać informacje z literatury i korzystać z dokumentacji technicznej wykład, ćwiczenia techniczne prezentacja projektu K_U01+++
K_U09++
K_U19++
K_K04+++
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. ma świadomość odpowiedzialności za własna pracę. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innych wykład, ćwiczenia techniczne prezentacja projektu K_U04++
K_U12++
K_K01++
K_K04++
K_K05++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Przedmiot, cel i zakres grafiki inżynierskiej. Podstawowe elementy podstawowe w geometrii wykreślnej. Metody odwzorowań w geometrii wykreślnej. Układ odniesienia, obrazy elementów podstawowych. W01,W02 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Elementy przynależne: punkt i prosta przynależne do siebie, prosta i płaszczyzna przynależne do siebie, punkt i płaszczyzna przynależne do siebie. Elementy wspólne: punkt wspólny dwóch prostych, prosta wspólna dwóch płaszczyzn, punkt wspólny prostej i płaszczyzny. W03, W04, W05, W06 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK03 Elementy równoległe i prostopadłe: dwie proste równoległe, równoległość prostej i płaszczyzny, płaszczyzny równoległe, dwie proste prostopadłe, prostopadłość prostej i płaszczyzny, dwie płaszczyzny prostopadłe W07, W08 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK04 Obroty i kłady: obrót punktu dookoła prostej rzutującej, kład i podniesienie z kładu płaszczyzny nierzutującej, znajdowanie rzeczywistych wielkości figur geometrycznych. W09, W10 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK05 Wielościany: rzuty wielościanów, rozwinięcia wielościanów, punkty przebicia wielościanów prostą, przenikanie wielościanów W11, W12 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK06 Powierzchnie: powierzchnie walcowe i stożkowe, przekroje powierzchni, rozwinięcia powierzchni, punkty przebicia powierzchni prostą, przenikanie powierzchni, rozwinięcia powierzchni, punkty przebicia powierzchni prostą, przenikanie powierzchni. W13, W14 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK07 Dokumentacja techniczna wyrobu: formaty arkuszy, tabliczki, podziałki, linie rysunkowe, pismo techniczne. W15, W16 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK08 Rzutowanie na trzy wzajemnie prostopadłe rzutnie, rzuty prostokątne w osmiu obszarach, rzuty prostokątne na ściany sześcianu, amerykańska i europejska metoda rzutowania. Aksonometria: prostokątna, ukośna, wojskowa, rzut cechowany. W17, W18 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK09 Rzuty prostokątne w rysunkach technicznych, przedstawienie przedmiotów w widokach, przekrojach, kładach. W19, W20, W21, W22 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK10 Ogólne zasady wymiarowania: wymiarowanie równoległe, szeregowe, mieszane, wymiarowanie od baz konstrukcyjnych, obróbkowych i pomiarowych, wymiarowanie kształtowników w konstrukcjach stalowych. W23, W24, W25, W26 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK11 Podstawowe wiadomości o tolerancjach i pasowaniach. Tolerowanie wymiaru, kształtu, położenia. Zaliczenie treści wykładowych W27, W28, W29, W30 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK12 Rzuty Monge,a. Układ odniesienia. Obraz punktu, prostej. Określanie położenia prostej. Obraz płaszczyzny. L01, L02 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK13 Elementy przynależne: punkt i prosta, prosta i płaszczyzna, punkt i płaszczyzna. Elementy wspólne: punkt wspólny dwóch prostych, prosta wspólna dwóch płaszczyzn, punkt wspólny prostej i płaszczyzny. L03, L04 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK14 Obroty i kłady. Sprawdzian: elementy podstawowe i przynależne L05, L06 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK15 Rzuty prostokątne na ściany sześcianu. Sprawdzian: elementy wspólne, obroty i kłady L07, L08 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK16 Rzuty prostokątne na ściany sześcianu cd. Praca domowa: przenikanie figur geometrycznych L09, L10 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK17 Przekroje proste: na podstawie rysunku asonometrycznego i/lub rysunku w rzutach prostokątnych. Praca domowa: pismo techniczne L11, L12 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK18 Przekroje złożone stopniowe. L13, L14 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK19 Przekroje złożone łamane. L15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie treści wykładowych na ocenę pozytywną.
Laboratorium Zaliczenie wszystkich sprawdzianów na ocenę pozytywną oraz zaliczenie prac kontrolnych. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych ocen
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych przez studenta z testu zaliczeniowego na wykładzie (30%), i ze sprawdzianów na ćwiczeniach (70%).
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. P. Fudali; S. Miechowicz; W. Szaj; W. Wojnarowska, Mechatronic Anti-Collision System for Electric Wheelchairs Based on 2D LiDAR Laser Scan, ., 2021
 2. P. Fudali; T. Kudasik; S. Miechowicz; W. Szaj; J. Traciak; S. Wolski, Koncepcja zdalnego sterowania elektrycznym wózkiem dla osób niepełnosprawnych, ., 2019
 3. P. Fudali, Projekt ortezy nadgarstka wykonanej z wykorzystaniem metod inżynierii odwrotnej (RE), ., 2018
 4. P. Fudali; A. Kalina, Pomiar powierzchni kontaktu z wykorzystaniem folii naciskowej SPF-D, ., 2018
 5. P. Fudali; A. Marciniec; J. Pacana; J. Pisula, Comparative analysis of numerical methods for the determination of contact pattern of spiral bevel gears, ., 2018
 6. P. Fudali; S. Miechowicz, Modelowanie ciała człowieka na potrzeby projektowania inżynierskiego, ., 2018
 7. P. Fudali; J. Pacana, Analiza możliwości generowania modeli kół zębatych mechanizmu podnoszenia siedziska wózka inwalidzkiego w środowisku Abaqus, ., 2017
 8. P. Fudali; J. Pacana, Określenie wpływu kształtu tarczy koła zębatego na jego wytrzymałość, ., 2017
 9. P. Fudali; S. Miechowicz, Amortyzowane zawieszenie pojazdu, ., 2017
 10. P. Fudali; S. Miechowicz, Wózek zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, ., 2017
 11. P. Fudali; T. Kudasik; S. Miechowicz, Koncepcja systemu podparcia wózka dla osób z niepełnosprawnościa ruchową - prezentacja rozwiązania z zastosowaniem druku 3D, ., 2017
 12. P. Fudali; T. Kudasik; S. Miechowicz, Projekt stanowiska do badań rozkładu nacisków w siedziskach wózków dla osób niepełnosprawnych, ., 2017