tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Fizyka I

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria w medycynie

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 14847

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W45 C45 / 7 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Vitalii Dugaev

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L27, pokój 111b, tel. 0178651917, vdugaev@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: środa 12.00-14.00 czwartek 12.00-14.00 piątek 12.00-14.00

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr inż. Martyna Sedlmayr

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami fizycznymi, wykształcenie umiejętności sformułowania problemu oraz rozwiązanie go przy wykorzystaniu metod teoretycznych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł zawiera elementy mechaniki, termodynamiki, szczególnej teorii względności, optyki oraz elementarny opis pól grawitacyjnego, elektrostatycznego, magnetycznego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. C. Bobrowski, Fizyka - krótki kurs, WNT Warszawa., 2003
  2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, T.1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa., 2015
  3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, WNT Warszawa., 2012
  4. J. Orear, Fizyka, T.1-2, WNT Warszawa., 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. K. Chłędowska, R. Sikora, Wybrane problemy fizyki z rozwiązaniami, cz. 1 i 2, Oficyna Wydawnicza PRz., 2010

Literatura uzupełniająca

  1. I.V. Savel'ev, Wykłady z fizyki , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, T.1,2., 2000
  2. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, T.1.1, 1.2, 2.1, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa., 2004
  3. A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, W. Wódkiewicz, Zadania i problemy z fizyki, T.1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa., 2002

Materiały dydaktyczne: wykłady w formie elektronicznej, zamieszczone na stronie domowej koordynatora

Inne: podręczniki akademickie, w których omawiane są zagadnienia zawarte w module

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Rozwiązywanie równań i układów równań, umiejętność rozwiązywania prostych problemów z fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze i samodzielnego uczenia się.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna zasady mechaniki Newtona. Potrafi zapisać równania dynamiki. Potrafi zapisać równanie stanu gazu doskonałego i rzeczywistego. Zna zasady termodynamiki. Umie zapisać równanie bilansu cieplnego. wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. ustna, kolokwium, aktywność na ćwiczeniach rachunkowych K_W02+
K_W03++
K_U01+
K_U09+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
02. zna elementy szczególnej teorii względności i potrafi je zastosować do rozwiązania bardzo prostych problemów wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. ustna, kolokwium, aktywność na ćwiczeniach rachunkowych K_W02+
K_U09+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WG
P6S_WK
03. potrafi opisać właściwości pól zachowawczych wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. ustna, kolokwium K_W02+
K_U09+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WG
P6S_WK
04. potrafi opisać właściwości pola magnetycznego wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. ustna, kolokwium, aktywność na ćwiczeniach rachunkowych K_W02+
K_W03++
K_U09+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WG
P6S_WK
05. zna prawa optyki geometrycznej i falowej wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin cz. ustna, kolokwium, aktywność na ćwiczeniach rachunkowych K_W02+
K_W03+
K_U09+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WG
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Kinematyka i zasady dynamiki Newtona. Elementy termodynamiki: rozszerzalność ciał stałych, kalorymetria. Przemiany gazowe, gaz doskonały i rzeczywisty. Pierwsza zasada termodynamiki: energia wewnętrzna gazu doskonałego, praca wykonana przy zmianie objętości gazu. Druga i trzecia zasada termodynamiki: procesy odwracalne i nieodwracalne, cykl Carnota, entropia. W1-W3, C1-C3 MEK01
1 TK02 Transformacje Galileusza i Lorentza. Elementy szczególnej teorii względności W4-W5, C4 MEK02
1 TK03 Pole grawitacyjne: prawo powszechnej grawitacji, prawa Keplera, pole sił grawitacyjnych. Pole elektrostatyczne: pole ładunków punktowych, prawo Coulomba. Natężenie pola elektrostatycznego. Potencjał elektryczny. Napięcie, siła elektromotoryczna. Pole dipola elektrycznego. Ruch ładunków w polu elektrycznym. W5-W8, C5-C8 MEK03
1 TK04 Stacjonarny prąd elektryczny, natężenie prądu. Pole magnetyczne prądu elektrycznego. Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki, siła Lorentza. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym. W9-W11, C9-C11 MEK04
1 TK05 Elementy optyki geometrycznej: powstawanie obrazu, zjawiska odbicia i załamania światła, soczewki, przyrządy optyczne. Elementy optyki falowej: dyspersja, interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światła. W12-W15, C12-C15 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 20.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 1)

Przygotowanie do egzaminu: 16.00 godz./sem.

Egzamin ustny: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena wystawiana jest na podstawie wyników egzaminu ustnego obejmującego zagadnienia teoretyczne
Ćwiczenia/Lektorat ocena wystawiana jest na podstawie aktywności studenta na ćwiczeniach oraz wyniki kolokwiów cząstkowych
Ocena końcowa ocena jest równa wartości średniej pozytywnych ocen uzyskanych z wykładu i ćwiczeń rachunkowych
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie