tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ergonomia. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria w medycynie

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kod zajęć: 14846

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: mgr Tomasz Kliś

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. , tklis@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z harmonogramem

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem zajęć jest ukazanie złożoności pracy człowieka, zagrożeń wynikających z uczestnictwa człowieka w procesie pracy, wskazanie na istotny wpływ otoczenia (w obszarze materialnych parametrów środowiska pracy i czynników techniczno-organizacyjnych) na komfort pracy oraz zapoznanie studentów z zasadami ergonomicznymi w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, zarówno w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, jak i bloków sygnalizacyjnych i sterowniczych maszyn. Zapoznanie z postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: BHP i ergonomia opisuje złożoność pracy człowieka, zagrożenia występujące na stanowisku pracy warunkowane materialnymi parametrami środowiska pracy oraz czynnikami organizacyjno-technicznymi bezpośrednio związanymi ze stanowiskiem pracy. znajomość zasad ergonomii pozwala skutecznie kształtować bezpieczne warunki pracy i życia człowieka.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Górska E., Lewandowski J. , Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, OW PW, Warszawa., 2010
  2. Laska A., , Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Indygo, Rzeszów., 2015
  3. Woźny A., Ulewicz R., , Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, Wyd. Oficyna wydawnicza Stowarzyszenia Menadżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa., ., 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. 3. Piętowska-Laska R, Ergonomia w zarządzaniu organizacją : aspekty teoretyczne i praktyczne, Indygo,Rzeszów., ., 2015
  2. Woźny A., Dobosz M., , Podstawowa dokumentacja służb BHP, Wyd. Indygo, Rzeszów., ., 2014

Materiały dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, filmy instruktażowe, materiały edukacyjne (np.: fantom, defibratory szkoleniowe, itp.)

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna zasady bezpiecznych zachowań.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi zastosować zasady BHP w sytuacjach trudnych ekstremalnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podejmuje refleksje na temat bezpiecznych zachowań człowieka.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi wymienić podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. wykład K_W13+
K_U09+
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WK
02. Potrafi opisać złożoność pracy człowieka. wykład K_W13+
K_U09+
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WK
03. Potrafi zdefiniować wypadek przy pracy oraz wyjaśnić jego przyczyny i okoliczności. wykład K_W13+
K_U09+
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WK
04. Potrafi opisać stopień i specyfikę obciążenia psychofizycznego w pracy. wykład K_W13+
K_U09+
P6S_UO
P6S_UU
P6S_WK
05. Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy. wykład K_U16+
P6S_UW
06. Potrafi zastosować wybrane procedury oceny ryzyka zawodowego w zależności od dominujących zagrożeń. wykład K_U16+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
07. Potrafi zastosować zasady i postulaty ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. wykład K_U16+
P6S_UW
08. Potrafi opisać zasady postępowania w razie wypadków przy pracy i w sytuacjach zagrożeń. wykład K_U16+
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: praw i obowiązków studentów i pracowników z zakresu bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, wypadków oraz świadczeń z nimi związanych. Obowiązki uczelni w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki: wymagania bhp dotyczące budynków uczelni, wymagania dotyczące instalacji i urządzeń znajdujących w budynku uczelni. Przedmiot i zakres badań bezpieczeństwa pracy i ergonomii. MEK01 MEK08
1 TK02 Bezpieczeństwo w ujęciu systemowym (bezpieczeństwo jako cel zarządzania, jako obowiązek prawny, jako norma moralna). TK02 MEK05 MEK06 MEK07
1 TK03 Modele wypadków przy pracy (klasyczne modele wypadków, modele sytuacji wypadkowych, modelowanie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia). Statystyczne i behawioralne teorie bezpieczeństwa. TK03 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
1 TK04 Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-maszyna-otoczenie. Ocena niezawodności układu: człowiek-komputer, kierowca- samochód, pilot-samolot jako rzeczywiste przypadki układu człowiek-maszyna. TK04 MEK02 MEK04 MEK05 MEK07
1 TK05 Metody pomiaru uciążliwości pracy fizycznej dynamicznej i pracy fizycznej statycznej. Badanie uciążliwości pracy umysłowej. TK05 MEK04
1 TK06 Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem i warunkami pracy. TK06 MEK05 MEK06
1 TK07 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów. TK07 MEK07
1 TK08 Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy. Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń oraz usprawnianie warunków pracy.Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.): zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku, ochrona przeciwpożarowa (w tym ewakuacja) w uczelni. TK08 MEK03 MEK07 MEK08
1 TK09 Istota, uwarunkowania i znaczenie bezpieczeństwa państwa. Przeciwdziałanie i zwalczanie współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. TK09 MEK01
1 TK10 Test pisemny TK10
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test pisemny do wykładu (otwarty) - zbiór zadań dydaktycznych opisujący zakres znajomości tematyki (kompetencji przedmiotowych).
Ocena końcowa Wykład Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego ( 0- 20 pkt). Egzamin składa się z 15 pytań po 1 pkt każde, 1 pytanie 5 pkt Ocena dostateczna: 11 pkt- 12 Ocena dostateczna plus 13 pkt- 14 pkt Ocena dobra: 15 pkt- 16 pkt Ocena dobra plus 17 pkt- 18 pkt Ocena bardzo dobra :19 pkt – 20 pkt.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie