tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Analiza ekonomiczno-finansowa

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności

Kod zajęć: 1483

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C30 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Agata Warmińska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek Arcus, pokój 405, tel. 17 8651376, agataw@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: 8:45 - 10:15 - środa 8:45 - 10:15 - czwartek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Ocena sytuacji majątkowo-finanswej przedsiębiorstwa w oparciu o system wskaźników finansowych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Charakterystyka sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. System wskaźników finansowych służących do oceny poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 2017
 2. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego., Wolters Kluwer, Warszwa ., 2015
 3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa:teoria i zastosowanie., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa., 2014
 4. Gołębiowski G. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstw., Difin, Warszawa ., 2016

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszwa ., 2007
 2. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa., 2008
 3. Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa ., 2005
 4. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2007
 2. Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa., 2007

Literatura uzupełniająca

 1. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków., 2006

Materiały dydaktyczne: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość ustawy o rachunkowości, zasad tworzenia podstawowych dokumentów sprawozdania finansowego, przepisów prawnych o funkcjonowaniu spółek oraz tworzenia i podziału kapitału w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozumienia istoty i elementów sprawozdań finansowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi samodzielnie myśleć i działać, jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia umiejętności.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe pojęcia ekonomiczne wykład/wykład informacyjny, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna/dyskusja egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W04+
K_K01+
X2A_U07
X2A_K01
02. Zna układ podstawowych dokumentów sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych wykład/wykład informacyjny, wykład problemowy; ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna/studium przypadku, dyskusja egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W04+
K_K04+
X2A_K03
X2A_K04
03. Zna podstawowe metody analizy finansowej i potrafi je stosować w podstawowym zakresie wykład/wykład informacyjny, wykład problemowy; ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna/studium przypadku, dyskusja egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W04++
K_K02+
K_K03+
X2A_K01
X2A_K02
X2A_K05
X2A_K06
04. Posiada umiejętność interpretacji wyników badań wykład/wykład informacyjny, wykład problemowy; ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna/studium przypadku, dyskusja egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W04++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Istota, przedmiot i zakres badań oraz metody analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie. Rola analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji. W01 MEK01
4 TK02 Wstępna analiza podstawowych dokumentów sprawozdania finansowego: wstępna pionowa i pozioma analiza bilansu oraz analiza rachunku środków pieniężnych W02,C01,C02 MEK01 MEK02
4 TK03 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa: istota i metody pomiaru (statyczne i dynamiczne) płynności finansowej. W03,C03 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK04 Kapitał obrotowy netto w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. W04,C04 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK05 Analiza sprawności gospodarowania oraz wyznaczanie cyklu obrotowego w przedsiębiorstwie. W05, C05 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK06 Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zadłużenia. W06, C06 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK07 Analiza rachunku zysków i strat oraz rentowności przedsiębiorstwa. Zastosowanie modelu Du Ponta w przyczynowej analizie rentowności kapitału własnego. W07, W08, C07, C08 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK08 Analiza progu rentowności. W09, C09 MEK03 MEK04
4 TK09 Zastosowanie wskaźników finansowych do oceny wartości projektu (tradycyjne i zwinne podejście do realizacji projektu). W09, C09 MEK03 MEK04
4 TK10 Dźwignia operacyjna i finansowa w kształtowaniu rentowności przedsiębiorstwa. W10, C 10 MEK01 MEK04
4 TK11 Zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa. W11, C11 MEK01 MEK03
4 TK12 Wycena przedsiębiorstw. W12, C12 MEK03 MEK04
4 TK13 Łączenie przedsiębiorstw. W13, C13 MEK01 MEK04
4 TK14 Sposoby oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością - analiza dyskryminacyjna. W14, W15, C14, C15 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 20.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Egzamin
(sem. 4)

Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia/Lektorat Dopuszczenie do egzaminu jest uwarunkowane otrzymaniem zaliczenia z ćwiczeń na podstawie aktywności i stopnia bieżącego przygotowania do zajęć.
Ocena końcowa Obejmuje wynik z egzaminu pisemnego.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie