tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Zrównoważone projektowanie w architekturze i urbanistyce

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 14026

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W15 P30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-205, tel. 17 865 1691, z.zuziak@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania w ujęciu zrównoważonym

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł dotyczy kształtowania struktury architektonicznej i urbanistycznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju, projektowania zintegrowanego i spójnego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Chmielewski J.M., Teoria w projektowaniu urbanistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej., 2001
 2. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady ., 2008
 3. Benevolo L., Miasto w dziejach Europy, Wydawnictwo Krąg, Warszawa ., 1995
 4. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego., 2003
 5. Jałowiecki B., Szczepański M., , Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa ., 2002
 6. Ostrowski W., Urbanistyka współczesna, Arkady, Warszawa ., 1975
 7. Maliszowa B, Śródmieście - wybrane zagadnienia planowania, Arkady, Warszawa ., 1974
 8. Wejchert K., Przestrzeń wokół nas, Fibak Nova Press., 1993
 9. Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Arkady, Warszawa ., 1984
 10. Zuziak Z., O tożsamości urbanistyki, Politechnika Krakowska., 2008
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ogólna wiedza z zakresu urbanistyki i architektury.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Ogólne umiejętności z zakresu projektowania urbanistycznego i architektonicznego

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student ma świadomość roli jaką odgrywa znajomość projektowania urbanistycznego i architektonicznego

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W01+++
K_W02+++
K_W03+++
K_W04+++
K_W05+++
K_W06+++
K_W07+++
K_W08+++
K_W09+++
K_W10+++
K_W11+++
K_W12+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W04+++
K_W05+++
K_W06+++
K_W07+++
K_W08+++
K_W09+++
K_W10+++
K_W11+++
K_W12+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.W3. zna i rozumie zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie koniecznym do projektowania architektonicznego wykład kolokwium K_W03+++
K_W06+++
K_W07+++
P6S_WG
P6S_WK
04. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W07+++
P6S_WG
P6S_WK
05. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U3. potrafi sporządzać opracowania planistyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i interpretować je w zakresie koniecznym do projektowania w skali urbanistycznej i architektonicznej projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
10. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
11. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
12. A.U8. potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną w odpowiednich skalach w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
13. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
14. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K02+++
K_K03+++
K_K04+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
15. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Podstawowe zasady projektowania zrównoważonego. Definicje, klasyfikacje, programy. W01-04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
8 TK02 Zasady kształtowania zrównoważonej struktury osadniczej. Układy komunikacyjne, sieci i węzły, powiązania i przepływy. Smart city. W05-10 MEK02 MEK03
8 TK03 Zasady kształtowania zrównoważonej architektury. Architektura zielona, pasywna. W11-15 MEK01 MEK04
8 TK04 Koncepcja przebudowy struktury miejskiej z rozwiązaniem elementów węzłowych oraz detalu urbanistycznego. Koncepcja architektoniczna. P01-30 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12 MEK13 MEK14 MEK15
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład ocena z kolokwium
Projekt/Seminarium ocena projektu
Ocena końcowa średnia arytmetyczna ocen z kolokwium i z projektu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. Z. Zuziak, Idea piękna i architektura miasta. O estetyce formy miejskiej i etyce rozwoju, ., 2021
 2. Z. Zuziak, Jego świat był estetyczny – niedokończone rozmowy, Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego., 2021
 3. Z. Zuziak, Śródmieście a policentryczność, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ., 2020
 4. Z. Zuziak, Wstęp do nowej filozofii urbanistyki, ., 2020
 5. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 6. Z. Zuziak, Naukowe oblicze urbanistyki, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA ., 2019
 7. Z. Zuziak, Feelings and Reasons in the Architecture of The City. A Lesson from Two Inner Cities, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ., 2018
 8. Z. Zuziak, Węzły miejskości a modele przestrzenne struktur miejskich. Z notatek nt. synergii w urbanistycznych konstrukcjach śródmieść, ., 2018