tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Architektura krajobrazu

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 14025

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Anna Martyka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-42, tel. 17 865 2110, amartyka@prz.edu.pl, amartyka@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie wiedzy nt. ujęcia przyrodniczego architektury krajobrazu

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Celem modułu jest zdobycie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania krajobrazu i terenów zielonych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Bogdanowski J., Luczyńska-Bruzda M., Nowak Z., Architektura krajobrazu, PWN., 1981
 2. Rylke, Teoria i zasady projektowania dla architektów krajobrazu, Warszawa., 2016
 3. Majdecki L., Historia ogrodów T1, T2, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2008
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z modułu Projektowanie krajobrazu i terenów zielonych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Posiada chęć uczenia się

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W1. zna i rozumie teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego wykład kolokwium K_W03+++
K_W14++
K_K03+++
P6S_KO
P6S_WK
02. B.W2. zna i rozumie historię architektury i urbanistyki, architekturę współczesną, ochronę dziedzictwa, w zakresie niezbędnym w twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej wykład kolokwium K_W03+++
K_W14++
K_K03+++
P6S_KO
P6S_WK
03. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład kolokwium K_W03+++
K_W14++
K_K03+++
P6S_KO
P6S_WK
04. B.W9. zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wykład kolokwium K_W03+++
K_W14++
K_K03+++
P6S_KO
P6S_WK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Architektura krajobrazu w ujęciu przyrodniczym. Ekologia krajobrazu. Podstawowe definicje. Historia budowy założeń ogrodowych i parkowych. W01-04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
8 TK02 Podstawy dendrologii. Gatunki rodzime oraz indukowane. Plan wycinki. Operat dendrologiczny. W05-10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
8 TK03 Elementy kompozycji ogrodowej, zasady grupowania elementów kompozycji W11-15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z kolokwium
Ocena końcowa Ocena z kolokwium
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Martyka, Dziecko w mieście w czasie wolnym: wybrane problemy , OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. A. Martyka, Initiatives of built environment education and the popularisation of architecture in Poland , ., 2020
 3. A. Martyka, Ruiny zamku w Czchowie – analiza prac konserwatorskich i budowlanych, ., 2020
 4. A. Martyka, The truth of architecture as an expression of courage, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe., 2020
 5. A. Martyka; D. Wantuch-Matla, Powszechna edukacja architektoniczna: ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO., 2020
 6. A. Martyka; D. Wantuch-Matla, Ulica i plac, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ., 2020
 7. A. Martyka, The second life of a shooting range-the conservation and adaptation of the historic shooting range at Wola Justowska in Krakow for its new function, ., 2019
 8. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 9. A. Martyka, The City as a Playground: Shaping City Space to be More Playful for Individuals of Any Age, ., 2018
 10. D. Jopek; A. Martyka, Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego., 2018
 11. A. Martyka, Jak uczynić miasto lepszym. Wybrane sposoby odnowy przestrzeni miejskich, Politechnika Świętokrzyska., 2017
 12. A. Martyka, Rewitalizacja nadbrzeży w Madrycie, Nowym Jorku i Londynie - wybrane przykłady, Instytut Rozwoju Miast., 2017
 13. A. Martyka, Wpływ projektowania "dla dobra dzieci" na poprawę ogólnego standardu życia w miastach, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., 2017
 14. A. Martyka; A. Prokopska, Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, ., 2017
 15. A. Martyka; A. Prokopska, Wielkoskalarne projekty rewitalizacji - wybrane przykłady, ., 2017