tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Kulturoznastwo (nauki humanistyczne)

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 14024

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr prof. PRz Tomasz Tomaszek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-123, tel. 17 865 2105, ttomasz@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przedmiotem zajęć będą najważniejsze tendencje zachodzące w sztuce i kulturze zachodniej XX wieku. W sumarycznym ujęciu zaprezentowane zostaną przede wszystkim dominujące kierunki zarówno w plastyce, jak i architekturze najnowszej. Celem zajęć będzie nie tylko ich historyczna prezentacja kolejno następujących po sobie zjawisk, ale również sięgnięcie do teoretycznych koncepcji stanowiących ważny element zrozumienia zachodzących przemian, również zmian społeczno-gospodarczych. Obok szeroko omawianych i dobrze rozpoznanych w literaturze zjawisk takich jak np. neorealizm, action painting, taszyzm, malarstwo materii, informel, spacjalizm, neodadizm, pop art., sztuka kinetyczna, op art., body art., arte povera, land art., konceptualizm. itd. omawiane będą wybrane postacie i zagadnienia umykające niekiedy syntetycznym próbom oddania charakteru kultury współczesnej. W ramach zajęć omówiona zostanie problematyka tradycyjnych i nowych mediów rozszerzona o zagadnienia dotyczące przezmian społecznych. Istotna częścią zajęć będzie przedstawienie kultury materialnej, behawioralnej i duchowej oraz takich jej form, jak kultura tradycyjna, masowa, alternatywna.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zajęcia podzielone będą na dwie części – na wykładzie przedstawiona zostanie historia nurtów i zjawisk. Na ćwiczeniach omawiane będą przez studentów wybrane zjawiska kulturowe i twórczość poszczególnych artystów. Dzięki temu problemy poruszane na wykładach zostaną poddane bardziej szczegółowej i wnikliwej interpretacji. W ramach zajęć przewidziano wizyty w instytucjach kulturalnych, galeriach, muzeach oraz spotkania z osobami pracującymi w mediach. Przysposobienie do odbioru (interpretacji) dzieła plastycznego. Zdolność kompetentnej, opartej na estetycznej tolerancji, oceny współczesnych zjawisk kulturowych. Umiejętność kontaktowania się z przejawami sztuki współczesnej (orientacja w instytucjach i w rynku mediów wystawienniczych i w rynku mediów rejestrujących i komentujących wydarzenia artystyczne). Zrozumienie obecnych przemian społecznych i ich wpływu na kształtowanie się przestrzeni publicznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Dziamski Grzegorz (red.), Od awangardy do postmodernizmu, Warszawa 1996.,
 2. Fiske J., Postmodernizm i telewizja, [w:] Pejzaże audiowizualne; telewizja, wideo, komputer, red. A. Gwóźdź, Kraków 1997.,
 3. Kowalczyk Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002.,
 4. Kowalska Bożena, Polska awangarda malarska 1945 – 1980, Warszawa 1988.,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Praca zbiorowa, Nowocześni a socrealizm , t. I-II, Kraków 2000.,
 2. Huml Irena, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978.,
 3. red. R. Nycz, Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, Kraków 2004.,
 4. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.,

Literatura uzupełniająca

 1. Borkowski G., Mazur A., Branicka M. (red.), Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa 2007.,
 2. Ryczek Justyna, Piękno w kulturze ponowoczesnej, Kraków 2006.,
 3. Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.,
 4. Wilkoszewska Krystyna, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2008.,

Materiały dydaktyczne: W strukturze przedmiotu zajęcia audytoryjne, w których opracowanie tematów przebiega w formie dyskus

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: brak wzmagań formalnych

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: brak

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W2. zna i rozumie historię architektury i urbanistyki, architekturę współczesną, ochronę dziedzictwa, w zakresie niezbędnym w twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej wykład kolokwium K_W03+
K_W09+++
P6S_WK
02. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład kolokwium K_W03++
K_W09++
P6S_WK
03. B.U2. potrafi dostrzegać znaczenie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności projektowej architekta, w tym jej wpływu na środowisko kulturowe i przyrodnicze wykład kolokwium K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład kolokwium K_K02+++
K_K03++
P6S_KK
P6S_KO
05. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład kolokwium K_K02++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 1.Sztuka „nowa” Zagadnienia: dziewiętnastowieczne impulsy dla rozwoju dwudziestowiecznych sztuk plastycznych (propozycje romantyczna, impresjonistyczna i postimpresjonistyczna); kierunki rozwoju plastyki XX w. I początku XXI w.: modernizm przełomu XIX i XX w., (futuryzm, kubizm, dadaizm, surrealizm, formy sztuki abstrakcjonistycznej, op-art, pop-art, sztuka konceptualizmu, performance, hiperrealizm, grafika komputerowa i inne) W01, W02 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
8 TK02 2.Sztuka „dzisiaj” Zagadnienia: współczesne formy sztuki zachowawczej, synchroniczna wielokierunkowość we współczesnej treści plastycznej, estetyczne metaartystyczne propozycje artystów XX w., formy sztuki plastycznej XX w., instytucjonalizacja sztuki W03, W04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
8 TK03 3.Krytyka kultury masowej, ideologii i mediów Zagadnienia: upadek aury, homogenizacja – amerykanizacja, akademizm i awangarda, sztuka a rozrywka, publiczność – masa, krytyka ideologii, globalizacja, kicz i awangarda, teoria fetyszyzmu towarowego, przemysł kulturalny W05, W06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
8 TK04 4.Kultura i technologia Zagadnienia: determinizm technologiczny, medium is the me(a)ssage, globalna wioska, taktylność, przedłużanie-amputowanie zmysłów przez technologie, mediatyzacja polityki ipolityzacja mediów, trzy fale rozwoju cywilizacji, prosumpcja i prosumenci, telewięź, teledemokracja, obieg informacji w społeczeństwie, media – krwioobieg informacji, elektroniczna wioska W07, W08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
8 TK05 5.Strukturalizm/poststrukturalizm i zwrot lingwistyczny Zagadnienia: strukturalizm, semiotyka, Barthes, mity i mitologie, Derrida i kultura jako tekst, język jako narzędzie, strukturalizm, logo i monocentryzm W09, W10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
8 TK06 6.Od kultury masowej do kultury popularnej Zagadnienia: aktywny i bierny odbiorca, dekodowanie komunikatów wg. Hall’a, reakcje odbiorców wg. Fiske’a, partyzantka i wojna semiotyczna W11, W12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
8 TK07 7. Postmodernistyczna wizja kultury Zagadnienia: upadek wielkich narracji, flaneur, nomada, pielgrzym, bricolage, photoshop, mash up, intertekstualność i mix, sztuka ponowoczesna – architektura, muzyka, film W13, W14, W15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium pisemne
Ocena końcowa Wykład kończyć będzie się kolokwium. Wiedza zdobyta podczas wykładów będzie musiała być poszerzona o literaturę uzupełniającą podawaną w trakcie zajęć
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. T. Tomaszek, Miasta Polski wschodniej - impresje historyczne i wyzwania przyszłości, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. T. Tomaszek, Muzeum na wolnym powietrzu na terenie Parku Narodowego Great Smoky Mountains w USA. Kwestia autentyczności w ochronie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, ., 2021
 3. T. Tomaszek, The Issue of Authenticity in Reconstruction of Wooden Building as an Interpretation of the Historical Site - Case Studies of Log Cabins from Tennessee State, USA, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD., 2021
 4. T. Tomaszek, The Role of the Kolbuszowa Folk Culture Open-Air Museum in Studies of Traditional Wooden Architecture of the Rzeszowiacy Ethnographic Group, ., 2021
 5. T. Tomaszek, Authenticity in preservation of historical wooden architecture - problems and challenges, CRC Press / Balkema., 2020
 6. T. Tomaszek, Translokacja budynku drewnianego jako interpretacja miejsca historycznego – studium przypadku chat o konstrukcji zrębowej zlokalizowanych w stanie Tennessee, USA, ., 2020
 7. T. Tomaszek, Autentyczność dziedzictwa architektonicznego w perspektywie kontynuacji tradycji, ., 2018
 8. T. Tomaszek, Conservation of architectural heritage as the transmission of tradition – historical narrative and authenticity, ., 2017
 9. T. Tomaszek, Ikonostas cerkwi w Babicach (gmina Krzywcza) - analiza konserwatorska, ZWIĄZEK GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO., 2017
 10. T. Tomaszek, Sefeguarding of abandoned architectural heritage in Poland originally belonging to religious minorities. Problems and challenges, Caleidoscópio., 2017
 11. T. Tomaszek, Zagadnienie autentyczności w konserwacji historycznych obszarów miejskich, ., 2017