tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Architektura regionalna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 14023

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 P60 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Joanna Malczewska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.124, tel. 17 743 2106, j.malczewska@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 6: dr inż. arch. Agata Mikrut-Kusy

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie ze specyfiką i problematyką kształtowania zabudowy w regionalnym krajobrazie.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zajęcia mają na celu zapoznanie ze złożonością relacji między projektowaną tkanką współczesną a kontekstem regionalnego krajobrazu. Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu architekta, poprzez rozwijanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do rozwiązań projektowych uzależnionych od szerokiego spektrum uwarunkowań miejscowych, w tym funkcjonalno-przestrzennych, technicznych, prawnych. Wykształcenie postawy szacunku dla kontekstu regionalnego. Przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie architekta poprzez rozwinięcie umiejętności kształtowania współczesnych struktur architektonicznych w środowisku regionalnym.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. J. Bogdanowski , Krajobraz miasta jako problem tożsamości życia, Człowiek i środowisko. , Warszawa., 1987
 2. W. Kosiński , Regionalizm - krajobraz kulturowy: siedem przykazań pro-krajobrazowych, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych, T.39., 1995
 3. E.Trocka-Leszczyńska, J. Godlewski, Budowanie w pięknym krajobrazie 3 , Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.., 2012
 4. E. Węcławowicz-Gyurkovich, Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich , Kraków., 2018
 5. W. Kosiński, Miasto z harmonijnymi peryferiami – system zespołów o urbanistycznej postaci, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej i Komitet Architektury i Urbanistyki PAN., 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. A. Niezabitowski, pod redakcją E. Chojeckiej , O pojęciu organiczności w architekturze w Sztuka a natura., Katowice., 1991
 2. Z. Radziewanowski , Architekutura regionalna jako czynnik sprzyjający identyfikacji człowieka ze środowiskiem., II OSAR-Kraków-Zakopane., 1981
 3. J. Rączka, Podstawy rewaloryzacji architektury w regionach krajobrazowych : (wartości i zagrożenia, rozważania nad metodą, cechy regionalne, problemy rewaloryzacji), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 1985
 4. K. Zemła, Architektura naturalna, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza., 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Z. Radziewanowski, Rola schronisk turystycznych w strukturze zagospodarowania przestrzennego obszarów górskich Polski P, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków., 1989
 2. Z. Radziewanowski , O niektórych problemach reginalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce , Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków., 2005
 3. B. Tondos, Styl Zakopiański i Zakopiańszczyzna, Ossolineum.,
 4. J. Sołtys, Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz- wybrane problemy, Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej., 2009

Literatura uzupełniająca

 1. Ch. Alexander , Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk ., 2008
 2. J. Czajkowski , Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Rzeszów-Sanok ., 1984
 3. J. Żarnowiecka, Przestrzeń informatyczna i architektura regionalna : rozpoznanie komputerowych metod analizy, oceny i wspomagania projektowania architektury regionalnej , Białystok., 2004
 4. A. Lorens, Fenomen miejsc biesiadnych w mieście, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza., 2016
 5. J. Suchodolski, Regionalna architektura zajazdów i schronisk na ziemi wałbrzyskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2011

Materiały dydaktyczne: -

Inne: -

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego, historii architektury i budownictwa ogólnego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Biegle posługuje się budowlanym rysunkiem technicznym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W09+++
K_W10++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
10. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu regionalizmu w architekturze. Różne podejścia do kwestii regionalizmu w w architekturze (regionalizm, regionalizm krytyczny, neoregionalizm itp.). W1-W2, P1-P3 MEK01 MEK02 MEK04 MEK06 MEK10
6 TK02 Muzea skanseny jako forma ochrony regionalnej architektury oraz ich znaczenie dla tożsamości mieszkańców. Rola architektury sakralnej w kształtowaniu tradycji regionalnej. W3-W4, P4-P10 MEK01 MEK02 MEK04 MEK06 MEK10
6 TK03 Zasady projektowania architektonicznego i urbanistycznego dostosowanego do współczesnych wymagań i funkcji w aspekcie odrębności regionalnej miejsca. W5-W6, P11-P20 MEK01 MEK02 MEK03
6 TK04 Zagadnienia roli architektury regionalnej w ochronie środowiska człowieka, jej relacji z ekologią (proekologiczne cechy tradycyjnej architektury, urbanistyki, możliwości i celowość ich zastosowania i rowijania we współczesnym projektowaniu). W7-W8, P21-P26 MEK01 MEK02
6 TK05 Znaczenia architektury regionalnej w zachowaniu, kontynuacji i rozwoju tożsamości środowiska człowieka. Idee kształtowania architektury w zgodzie z prawami natury. W9-W10, P27-P35 MEK01
6 TK06 Koncepcje planistyczne i architektoniczno-urbanistycznych w rozwoju bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na obszarach chronionych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Współczesne obiekty użyteczności publicznej w środowisku kulturowym o cechach regionalnych. W11-W12, P35-P50 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10
6 TK07 Koncepcje nowoczesnego ekologicznego budownictwa i ich relacje z architekturą regionalną (znaczenie skali i charakteru obiektów oraz materiałów budowlanych i detali architektonicznych). W13-W15, P50-P60 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 6)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 60.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 8.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)
Zaliczenie
(sem. 6)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium w formie testu z zakresu objętego wykładami.
Projekt/Seminarium Ocena na podstawie złożonego projektu i końcowej prezentacji oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Średnia oceny z kolokwium (0,2 oceny końcowej) i projektu (0,8 oceny końcowej).
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. Y. Ivashko; J. Kobylarczyk; D. Kuśnierz-Krupa; M. Lisińska-Kuśnierz; J. Malczewska, Qualitative Analysis of Architectural Education in the Protection of a Historic City, ., 2021
 2. J. Figurska-Dudek; K. Kuśnierz; D. Kuśnierz-Krupa; J. Malczewska, Historia rozwoju przestrzennego Przecławia w średniowieczu w kontekście bieżącej ochrony konserwatorskiej – wybrane zagadnienia, ., 2020
 3. D. Kuśnierz-Krupa; J. Malczewska, Spatial development of Mielec in the medieval period compared to the then tendencies to form urban layouts in Lesser Poland, ., 2019
 4. J. Figurska-Dudek; D. Kuśnierz-Krupa; J. Malczewska, Dziedzictwo architektoniczne (ratusz oraz pałac) miasta Dukla na Podkarpaciu, ., 2019
 5. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 6. M. Krupa; D. Kuśnierz-Krupa; J. Malczewska, Błażowa - wstęp do badań nad historią powstania miasta oraz dziedzictwem kulturowym, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 7. M. Krupa; D. Kuśnierz-Krupa; J. Malczewska, Głogów Małopolsk i- historia rozwoju przestrzennego oraz współczesne problemy ochrony zasobu dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. M. Krupa; D. Kuśnierz-Krupa; J. Malczewska, Sokołów Małopolski - prolegomena do badań nad historią powstania miasta oraz jego dziedzictwem kulturowym, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 9. M. Krupa; D. Kuśnierz-Krupa; J. Malczewska, Układ urbanistyczny Czudca na tle typologii polskich średniowiecznych układów urbanistycznych. Wstęp do badań, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019