tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie architektoniczne w obiektach historycznych

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 14022

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 P60 / 6 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-121, tel. 17 865 1939, gosztyla@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 6: dr inż. arch. Rafał Lichołai

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z historią i rozwojem ochrony zabytków, wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji procesów konserwatorskich oraz kształtowania obiektów i układów przestrzennych znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu przedmiotu. Wykładnia podstawowej terminologii. Scharakteryzowanie rozwoju ochrony zabytków od starożytności do współczesności. Poznanie metodologii prac konserwatorskich. Zapoznanie z historią ochrony zabytków w Polsce.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. W. Borusiewicz , Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa ., 1985
 2. M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa., 2003
 3. J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795 – 1918. , Wyd. PWN, Warszawa., 1975
 4. W. Jaskulski, S. Kocewiak, P. Ogrodzki, J. Rulewicz, Vademecum ochrony obiektów sakralnych. , Wyd. 2 zm, Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków, Warszawa., 1996
 5. A. Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury. T.1, Rozwój doktryn i teorii: (vademecum)., Politechnika Krakowska, Kraków ., 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych., Warszawa ., 1993
 2. E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, T. 1-2., wyd. 2, Warszawa ., 1988
 3. E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław., 1994
 4. B. M. Pawlicki , Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce., Politechnika Krakowska, Kraków., 1993
 5. M. Gosztyła, B. Jagieła, Metodologia konserwacji zabytków architektury w praktyce, Ofic.Wydaw.Politech.Rzesz., Rzeszów., 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. J. Pruszyński , Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, T. 1-2., wyd. Zakamycze, Kraków., 2001
 2. M. Przyłęcki, pod red. J. Ważnego i J. Karysia, Ochrona i rewaloryzacja obiektów zabytkowych [w:] Ochrona budynków przed korozją biologiczną. , wyd. Arkady, Warszawa., 2001
 3. B. Rymaszewski , Klucze ochrony zabytków w Polsce., Warszawa., 1992
 4. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz , Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego - Stan prawny na 1 stycznia 200, wyd. Zakamycze, Kraków., 2002

Literatura uzupełniająca

 1. J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo., Warszawa., 1989
 2. red. E. Okoń, Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń., Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń ., 2005
 3. , Zarys problematyki ochrony zabytków. Skrypt dla uczestników kursów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami., Warszawa ., 1996
 4. J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków w Polsce., Wydaw. Polonia, Warszawa., 1965

Materiały dydaktyczne: prezentacje multimedialne

Inne: wzorcowe dokumentacje

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod działań konserwatorskich oraz projektowania konserwatorskiego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umie projektować strategię badawczą i programy konserwatorskie.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zachowuje ostrożność interpretując wyniki badań, potrafi pracować w zespole badawczym.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W1. zna i rozumie projektowanie architektoniczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejskim wykład kolokwium K_W01++
K_W02+++
K_W03+++
K_W04++
K_W06+++
K_W09+++
K_W10++
K_W11++
K_W12++
K_W13+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.W4. zna i rozumie zasady projektowania uniwersalnego, w tym ideę projektowania przestrzeni i budynków dostępnych dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, w arch., urb. i planowaniu przestrzennym, oraz zasady ergonomii, w tym parametry ergonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników wykład kolokwium K_W02+++
K_W03+++
K_W05+++
K_W13+++
K_W14+++
P6S_WG
P6S_WK
03. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U04+++
K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_W03+++
K_K02+++
P6S_KK
P6S_WK
06. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. A.U8. potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną w odpowiednich skalach w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
10. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
11. A.S2. jest gotów do brania odpowiedzialności za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, w tym za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy projekt obserwacja wykonawstwa K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zakresem ochrony wartości kulturowych. W1, P1-P3 MEK01 MEK04
6 TK02 Zagadnienia ochrony i rewaloryzacji zespołów urbanistycznych i architektonicznych oraz ochrony krajobrazu otwartego i zielonego. Funkcja i znaczenie zabytków w percepcji społecznej. Krajobraz pierwotny a krajobraz kulturowy. Zarys rozwoju pojęcia ochrony zabytków. W2-W4, P4-P10 MEK01 MEK04 MEK06 MEK11
6 TK03 Adaptacja istniejących struktur oraz integracja ich z formami współczesnymi. W5-W7, P11-P17 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK11
6 TK04 Rewitalizacja zespołów zdegradowanych. Metodologia prac konserwatorskich w zespołach zabytkowych. Omówienie etapów prac projektowych i ich realizacji na poszczególnych etapach. W8-W9, P18-P24 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11
6 TK05 Problematyka konserwatorska zespołów urbanistycznych i architektonicznych (na przykładzie zespołów miejskich, wiejskich, architektoniczno-krajobrazowych). W10-W11, P25-P31 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK11
6 TK06 Problematyka konserwatorska założeń pałacowo-parkowych. W12-W13, P32-P38 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK11
6 TK07 Zagadnienia integracji współczesnych form architektonicznych z historycznymi i tradycyjnymi formami otoczenia. Wykonawstwo konserwatorskie: kwalifikacje wykonawców; dokumentacja badań oraz prac konserwatorskich. W14-W15, P39-P60 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 6)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 60.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 60.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)
Zaliczenie
(sem. 6)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium
Projekt/Seminarium Projekt obejmuje opis oraz uzgodniony z prowadzącym w trakcie zajęć zakres rysunków. Ocenie podlega poprawność rozwiązań technicznych oraz uwzględnienie w projekcie problematyki konserwatorskiej.
Ocena końcowa Ocena sumująca jako średnia oceny z kolokwium (0,5 oceny końcowej) i projektu (0,5 oceny końcowej).
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Gosztyła; B. Motyl, Historyczne centra logistyczne Podkarpacia od XVI do XVII wieku, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 2. M. Gosztyła; K. Sikorski, Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu — badanie struktur materiału budowli, ., 2021
 3. M. Gosztyła; T. Gosztyła; S. Łukasik, Therapeutic Facility for Individuals with Autism Spectrum Disorder, ., 2021
 4. M. Gosztyła; K. Sikorski, Badania i renowacja murów kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyślu, ., 2020
 5. M. Gosztyła; P. Pásztor; K. Sikorski, Problematika zachovávania konzervátorskej substancie na príklade obnovy múrov ZÁMKU LIGĘZOVCOV V PRZECŁAWI, MESTO BARDEJOV., 2020
 6. M. Gosztyła; A. Mikrut, Badania dawnej dzielnicy żydowskiej w Przemyślu, ., 2019
 7. M. Gosztyła; B. Motyl, Architektura, infrastruktura kolejnictwa Przemyśla i okolic, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 8. M. Gosztyła; M. Janda, Problematyka budowy średniowiecznych miast Podkarpacia – ze stanu badań (State of research on the construction of medieval cities in the Podkarpacie region), ., 2019
 9. M. Gosztyła; M. Janda; E. Jaracz; T. Jaworski; J. Malczewska; A. Martyka; A. Mikrut; M. Szarata; Z. Zuziak, Węzły i Korytarze Rozwoju Funkcji Metropolitalnych Rzeszowa, ., 2019
 10. M. Gosztyła; P. Pásztor; K. Sikorski, Obnova priečeli paláca Jablonowských v Podhorciach na Ukrajine, MESTO BARDEJOV., 2019
 11. M. Gosztyła; T. Gosztyła, Parish church as an element of cultural heritage, social identity and landmark of local space, ., 2019
 12. M. Gosztyła, Dziedzictwo Zarzecza w powiecie przeworskim, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2018
 13. M. Gosztyła; A. Mikrut, Contemporary conservation doctrine - issues of conservation protection zones based on the example of Tarnobrzeg, ., 2018
 14. M. Gosztyła; M. Wazio, Wooden architecture of sieve farmsteads in Biłgoraj on the example of the farmstead at Nadstawna 32 St., ., 2018
 15. M. Gosztyła; P. Pásztor; M. Wazio, Symbolika náhrobkov, MESTO BARDEJOV., 2018
 16. M. Gosztyła; R. Lichołai, Analysis of Gothic Revival churches designed by Stanislaw Majerski located in Podkarpacie District, ., 2018
 17. M. Gosztyła; R. Lichołai, Analysis of the Results of the Design Process Performed on the Historic Architectural Structure Based on the Example of the Extension of Historical Didactic Complex in Rzeszów, ., 2018
 18. M. Gosztyła; A. Mikrut, Badania budownictwa ludowego na wybranych przykładach historycznych miejscowości łemkowskich, ., 2017
 19. M. Gosztyła; A. Mikrut, Urbanistyka miasta Rzeszowa w aspektach historycznych, ., 2017
 20. M. Gosztyła; A. Mikrut, Wyniki badań przeprowadzonych na wybranych planach łemkowskich chyż, ., 2017
 21. M. Gosztyła; P. Pásztor; M. Wazio, Pevnost' Przemyśl v plánoch a programoch miestnej samosprávy, MESTO BARDEJOV., 2017
 22. M. Gosztyła; R. Lichołai, Nieistniejąca zabudowa przyrynkowa w Krasiczynie, ., 2017
 23. M. Gosztyła; S. Leś; K. Sikorski, Preliminaria nad stanem badań praktyki konserwatorskiej w Rzeszowie, ., 2017
 24. M. Gosztyła; S. Leś; K. Sikorski, Stary Rynek w Rzeszowie - tynki stosowane w procesie renowacji obiektów zabytkowych. Aspekty technologiczne, ., 2017