tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie wnętrz i form przemysłowych

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 14021

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / P75 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Magdalena Szpytma

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V-D 41, tel. 17 743 2109, mszpytma@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 8: mgr inż. arch. Beata Raś

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat złożoności problematyki związanej z wystrojem i układem wnętrza architektonicznego, elementów składowych i zasad ich montażu oraz ich wzajemnych relacji i wpływu na odbiór przez użytkownika.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształcenia wykorzystuje założenia pracy grupowej oraz indywisualnego wkładu w proces projektowy. Studenci pracują nad projektem technicznym montażowym wnętrza architektonicznego powstałego na bazie wspólnej koncepcji. Praca polega na możliwie najpełniejszym opisaniu technologii, materiałów i konkretnych produktów składających się na wystrój wnętrza oraz wykorzystaniu w nim indywidualnych projektowanych małych form przemysłowych. Projekt warsztatowy elementu jest opracowywany indywidualnie przez każdego z uczestników kursu.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Carles Boto, new concepts in renovating, Carles Broto i Comerma, Barcelona, Spain.,
 2. , The Function of ornament, Barcelona., 2008
 3. Simone Shleifer, New small Apartments, Evergreen HmbH, Koln., 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Bhaskaran L., Design XX wieku : główne nurty i style we współczesnym designie, Warszawa, ABE Marketing ., 2006
 2. Chiazzari S., Kolory w Twoim życiu, Warszawa, Muza., 1999
 3. Hinz S., Wnętrza mieszklane i meble : od starożytności po współczesność, Warszawa, Arkady., 1980
 4. Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, Warszawa, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe., 1978
 5. Krajewski K., Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw.., 1999
 6. Rasmussen S., Odczuwanie architektury, Warszawa, Murator.,

Literatura uzupełniająca

 1. Ginalski J., Rozwój nowego produktu, Kraków, ASP WFP Pracownia Rozwoju Nowego Produktu., 1994
 2. Poore J., Interior color by design: a design tool for architects, interior designers, and homeowners, Gloucester, Rockport., 1994
 3. Walter D., ygodne mieszkanie, Warszawa, Arkady., 1998
 4. Włodarczyk J., Żyć znaczy mieszkać : dom naszych pragnień i możliwości, Warszawa, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN., 1997
 5. Zevon S., Wewnątrz architektury: architekci twórcami wnętrz, Warszawa, Wydawnictwo Murator., 1999

Inne: Portal Architektoniczny ARCHDaily http://www.archdaily.pl

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z dziedziny materiałoznawstwa oraz technologi budowlanych (materiały i techniki wykończeniowe wewnętrzne)

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym, normatywem rysunkowym i przedstawianiem przestrzeni w rysunkach 2D

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.U1. potrafi zaprojektować obiekt architektoniczny, kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości – zgodnie z zadanym programem uwzględniającym wymagania i potrzeby wszystkich użytkowników projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U03+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
02. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U7. porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U8. potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną w odpowiednich skalach w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U9. potrafi wdrażać zasady i wytyczne projektowania uniwersalnego w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Zasady kształtowania wnętrza architektonicznego, problematyka całościowego objęcia funkcji i funkcjonalności wnętrza P01-P20 MEK02 MEK03 MEK06
8 TK02 Zasady prezentacji elementów kształtujących wnętrza architektoniczne na płaskich rysunkach technicznych P21-34 MEK03 MEK04 MEK05
8 TK03 Materiały wykończeniowe - rola światła, faktury, koloru i przestrzeni w odbiorze wnętrza przez użytkowników P35-50 MEK01 MEK03 MEK06
8 TK04 Mechanika przedmiotu - wzajemne relacje materiałowo użytkowe w projektowaniu form przemysłowych. Rysunek warsztatowy P51-75 MEK02 MEK03 MEK04 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium
(sem. 8)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.

Inne: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 75.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 4.00 godz./sem.

Inne: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Ocena za projekt wnętrzarskie (grupowy) - waga 50%. Ocena za projekt formy przemysłowej (indywidualny) - waga 50%
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną pozycji składowych: ocena za projekt 1; ocena za projekt 2; ocena z przeglądu śródsemestralnego; ocena z egzaminu
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. C. Szpytma; M. Szpytma, Modułowy regał wspornikowy, meblowy, ., 2021
 2. C. Szpytma; M. Szpytma, Regał modułowy, ., 2021
 3. C. Szpytma; M. Szpytma, Regał ścienny, ., 2021
 4. C. Szpytma; M. Szpytma, School architecture for primary education in a post-socialist country: a case study of Poland, ., 2021
 5. C. Szpytma; M. Szpytma, System regałowy wspornikowy, ., 2021
 6. C. Szpytma; M. Szpytma, Transformacja zdekapitalizowanych obiektów na tymczasowe przestrzenie pracy. Studium przypadku, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2021
 7. C. Szpytma; M. Szpytma, Mobilna wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków, ., 2020
 8. C. Szpytma; M. Szpytma, Wyspa kuchenna do przygotowywania oraz spożywania posiłków, ., 2020
 9. C. Szpytma; M. Szpytma, Model of 21st century phisical learning environment (MoPLE21), ., 2019
 10. C. Szpytma; M. Szpytma, Mobilna wyspa kuchenna, ., 2018
 11. C. Szpytma; M. Szpytma, Wyspa kuchenna, ., 2018