tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praktyka przeddyplomowa

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Dziekanat WBIŚiA

Kod zajęć: 14020

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. arch. prof. PRz Adam Rybka

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek V, pokój V/A-202, tel. 17 865 1624, akbyr@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/D.-121, tel. 17 865 1939, gosztyla@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 3: dr hab. prof. PRz Michał Proksa

Dane kontaktowe koordynatora 3: budynek V, pokój V/A-204, tel. 17 865 1001, mipro@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 6: dr inż. arch. Joanna Malczewska

semestr 6: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak

semestr 6: dr inż. Janusz Pełczyński

semestr 6: dr hab. inż. arch. prof. PRz Aleksandra Prokopska

semestr 6: dr inż. arch. prof. PRz Anna Sikora

semestr 6: dr prof. PRz Tomasz Tomaszek

semestr 6: dr inż. arch. Igor Labuda

semestr 6: dr inż. arch. Joanna Dudek

semestr 6: dr inż. arch. Beata Walicka-Góral

semestr 6: dr inż. arch. Magdalena Szpytma

semestr 6: dr inż. arch. Anna Martyka

semestr 6: dr inż. arch. Cezary Szpytma

semestr 6: dr inż. arch. Rafał Mazur

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem jest określenie przez studenta celu pracy inżynierskiej. Następnie przygotowanie, zgromadzenie materiałów niezbędnych do napisania pracy dyplomowej

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Student podczas praktyk zapoznaje się z metodologią wykonywania pracy dyplomowej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Jarosław Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Aspra., 2012
  2. Beata Detyna, Józef Matuszek, Jacek Szołtysek, Praca dyplomowa inżynierska. Poradnik metodyczny , Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu .,
  3. Andrzej Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN., 1980
  4. Wojciech Gasparski, Projektowanie: koncepcyjne przygotowanie działań, PWN., 1978

Literatura uzupełniająca

  1. , Czasopisma i magazyny branżowe, .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 6 semestru

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 6 semestru

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do samodzielnego uczenia się oraz uzupełniania wiedzy. Umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. D.W1. zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania architektonicznego realizacja zleconego zadania, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W12++
K_W13+
P6S_WK
02. D.U1. potrafi ocenić przydatność typowych metod i narzędzi służących rozwiązaniu prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla projektowania architektonicznego realizacja zleconego zadania, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_U03++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. D.S2. jest gotów do właściwego określania priorytetów działań służących realizacji określonego zadania realizacja zleconego zadania, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Określenie celu pracy 01h-05h MEK01 MEK02 MEK03
6 TK02 Wybranie lokalizacji przygotowanego projektu,wykonanie dokumentacji fotograficznej 01h-05h MEK01 MEK02
6 TK03 Zebranie literatury w zakresie wybranego tematu pracy inżynierskiej 06h-30h MEK03
6 TK04 Wybranie, niezbędnych do napisania pracy inżynierskiej, baz danych i materiałów z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej 06h-30h MEK03
6 TK05 Uzyskanie, niezbędnych do napisania pracy inżynierskiej, materiałów z Urzędów Ochrony Zabytków 06h-30h MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 6)

Udział w praktyce: 30.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie