tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praktyka urbanistyczna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 14019

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. prof. PRz Anna Sikora

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-229, tel. 17 865 1049, sikora@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zdobycie przez studenta praktycznej wiedzy, umiejętności dotyczącej metod i technik analizy uwarunkowań rozwojowych małych miast.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł Praktyka Urbanistyczna pozwala zdobyć podstawowe, praktyczne umiejętności z inwentaryzacji terenowej oraz przedstawienia graficznego zebranych materiałów

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta Politechniki Rzeszowskiej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 2 semestru.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 2 semestru.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do samodzielnego uczenia się oraz uzupełniania wiedzy. Umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. D.W4. zna i rozumie normy i standardy w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, przydatne do wykonywania prac pomocniczych realizacja zleconego zadania prezentacja dokonań (portfolio) K_W02+
K_W03+++
P6S_WG
P6S_WK
02. D.U2. potrafi zaprojektować prosty obiekt lub jego fragment, typowy dla projektowania architektonicznego, zgodnie z zadaną specyfikacją realizacja zleconego zadania prezentacja dokonań (portfolio) K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. D.S2. jest gotów do właściwego określania priorytetów działań służących realizacji określonego zadania realizacja zleconego zadania obserwacja wykonawstwa K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Inwentaryzacja funkcjonalno-przestrzenna małego miasta. 01h-30h MEK01 MEK02 MEK03
2 TK02 Analiza fizjonomii małego miasta 01h-30h MEK01 MEK02 MEK03
2 TK03 Uwarunkowania rozwoju małego miasta 01h-30h MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 2)

Udział w praktyce: 30.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie